Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Tuesday, November 30, 2010

Car report / Bilrapport

My mechanic just called and said there was nothing wrong with my car. Huh. There was just a flickering warning lamp and a loud noise? Well, not anymore. I can only assume my car fixed itself, thereby saving me a lot of money but not anxiety. I shall now go get my car and look suspiciously at it.
Bilmekanikern ringde nyss och sa att det inte var något fel på min bil. Jaså. Bara en blinkande varningslampa och ett högt tjut? Jo, men inte nu längre. Jag kan bara anta att bilen lagat sig själv och därigenom sparat mig massor av pengar men inte oro. Skall hämta min bil strax och glo misstänksamt på den.

Share:

Monday, November 29, 2010

Because sometimes your car breaks down in the middle of the forest / För att ibland går ens bil sönder mitt i skogen

When it's -4F / -20C and you're on your way to the opera...
När det är -20 grader och man är på väg till opera...


And you're standing by the side of the road, looking under the hood, checking fluids, and nobody stops...
Och man står vid sidan av vägen, tittar under huven, kollar vätskorna och ingen stannar...


Luckily, your phone is working, brake fluid seems okay and you can turn back and make it to a gas station where a kind stranger helps you out and insists you can drive home (another 70 minutes) even though something is wrong with the brakes.
Som tur är fungerar telefonen, bromsvätskan ser ok ut och man kan vända, köra tillbaka och komma fram till en bensinmack där en vänlig främling hjälper till och insisterar på att man kan köra ända hem (70 minuter till) trots att det är något fel med bromsarna.


And you make it to the opera performance, even though you look like you've been digging around under the hood of your car in the blistering cold. The car is being checked out. Good thing is that I was reasonably well-prepared: I had a mobile phone, extra clothes, something to eat (but nothing to drink) and a torch. It was kind of scary though and I'll never ever drive the lonely road again during winter, I think...
Och man hinner precis till operaföreställningen fast man ser ut som att man grävt runt under huven i kraftig kyla. Bilen är på verkstad. Bra sak är att jag var relativt välförberedd: Jag hade mobiltelefon, extra kläder, något att äta (men inget att dricka) och en ficklampa. Det var ändå rätt läskigt och jag kommer nog aldrig att köra den ganska öde vägen igen när det är vinter, tror jag...
Share:

Sunday, November 28, 2010

Photo meme: Horror / Fototriss: Skräck


Hmm... I usually don't want to spread negative vibes on my blog so I may just take down this post later... Or maybe you're not easily scared by these things which are very creepy to me...
Hmm.... Brukar vanligtvis inte vilja sprida negativitet på bloggen så jag kanske kommer att ta bort det här inlägget senare... Å andra sidan är ni kanske inte lättskrämda av dessa saker som är väldigt läskiga för mig...For this week's fototriss challenge.
Share:

Friday, November 26, 2010

Immortal flowers / Odödliga blommor


The flowers I was given at the opening are still blossoming, growing and making me feel as if I live in a secret garden. / Blommorna jag fick på vernissagen blommar fortfarande, växer och får mig att känna mig som att jag bor i en hemlig trädgård.


Share:

Pecha Kucha Night

Pecha Kucha Night was so much fun! I talked about my business, my blog, inspiration; basically what I do. I also read part of my poetry book. There were eight other speakers with a variety of subjects ranging from theatre to Tokyo to roads and quality - illustrated, among other things, with a photo of dog hair!
Pecha Kucha Night var så kul! Jag pratade om mitt företag, min blogg, inspiration och vad jag gör i största allmänhet. Läste också lite ur min diktbok. Det var åtta andra personer som talade om de mest skilda ämnen från teater till Tokyo till vägar och kvalitet - vilket bland annat illustrerades med en bild på hundhår!
Me having lots of water... I have a tiny cold. / Jag som dricker massa vatten... Har en pytteförkylning.
Photos by Heidi Edlund

The camera I've borrowed has a super strong flash... The room was actually rather dark. Here's a photo without flash. / Kameran jag lånat har en jättestark blixt... Rummet var egentligen rätt mörkt. Här en bild utan blixt.
Artist Staffan Westerlund

I can really recommend Pecha Kucha! Check it out and see if there is one where you live! / Jag kan verkligen rekommendera Pecha Kucha! Kolla om det finns där du bor.
Share:

Wednesday, November 24, 2010

Photos from the exhibition opening / Bilder från vernissagen

With the help of friends and family, I now have a better collection of photos from the opening. Facebook album, click here. You should be able to see it even if you don't have Facebook. Click the photos in the album to move to the next one. Visitors, please help me tag the photos :)
Med hjälp av vänner och familj har jag nu en bättre samling bilder från vernissagen. Klicka här för att komma till facebookalbumet. Det ska gå att se även om man inte är med i Facebook. Man klickar på bilderna i albumet för att komma vidare till nästa. Besökare, hjälp mig tagga bilderna :)

Photo by Arne Wiig

Photo by Louise Andersson

Photo by Sarah Melzer
 
Share:

Pecha Kucha Night, tomorrow, i morgon, 25 november, Sundsvall

Tomorrow I'll be participating in Pecha Kucha Night in Sundsvall. Ever heard of Pecha Kucha? It's a presentation technique where you show 20 images and talk along to them. Each image is shown for 20 seconds. So... Today I shall be getting my timing right!
I morgon kommer jag att vara med vid Pecha Kucha Night i Sundsvall. Hört talas om Pecha Kucha? Det är en presentationsteknik där varje person visar 20 bilder och pratar till dem. Varje bild visas i 20 sekunder. Så... Idag ska jag jobba på min timing!

Left-click to enlarge / Vänsterklicka för att förstora


Välkommen till Pecha Kucha Night i Sundsvall!
Stadshuset, Klubben (bakre entrén till Stadshuset)
Baren öppnar 19.30. Första talaren börjar 20.20. Pris. 50:-
Share:

Tuesday, November 23, 2010

P.S. Exhibition is on until December 20 / P.S. Utställningen pågår till den 20 december

Öppet: 11-18 alla dagar

Still waiting to get some more photos from the opening. In the meantime, this is me and the translator girls; photo taken by the third lovely translator girl.
Väntar fortfarande på att få lite fler bilder från vernissagen. Under tiden kommer här en bild på mig och översättningstjejerna; bild tagen av den tredje fina översättningstjejen.


And here you see the third lovely translator girl and may be able to guess who took the photo :)
Och här syns tredje fina översättningstjejen och ni kan eventuellt gissa vem som tog bilden :)


Share:

Sunday, November 21, 2010

My exhibition opening / Min vernissage


Photo by Arne Wiig

Yesterday was marvellous... Thank you everyone who came to the opening - there were hundreds of you - and who brought flowers and presents, purchased art and signed my guestbook!
Gårdagen var fantastisk... Tack alla som kom på vernissagen - ni var flera hundra - och som hade med sig blommor och presenter, köpte konst och skrev i min gästbok!

My real camera is being repaired so I didn't have any wide angle, but 20 of my photographs are displayed in sizes from 23x23 cm up to 60x60 cm, in two rooms - one red and one white. You walk from the white room into the red room into the party room with the punch!
Min riktiga kamera är på lagning så jag hade ingen vidvinkel, men 20 av mina fotografier visas i storlekar från 23x23 cm till 60x60 cm i två rum, ett rött och ett vitt. Man går från det vita rummet in i det röda och sedan in i partyrummet med bål!


In the red room there are a few miniatures (one of a kind) which I hadn't showed anyone until yesterday.
I röda rummet finns några miniatyrer (de enda i sitt slag) som jag inte hade visat någon förrän igår.


The adjoining antiques shop / Den angränsande antikaffären


I came home at 3.45 this morning, carrying a massive amount of flowers, an angel, a miniature camera, a book and a pretty card. Thank you everyone
Jag kom hem 3.45 i morse bärande på en stor mängd blommor och en ängel, en minikamera, en bok och ett fint kort. Tack allihop 

Thank you B, Vintagesmulor, Skatan, mum, Lo & Jo, Lady Fi and Tommy


The exhibition is open every day until December 20. I'm hoping to get some photos from friends and family as well soon :) / Utställningen är öppen varje dag till den 20/12. Jag hoppas på att få bilder som vänner och familj tagit snart :)

Share:

Saturday, November 20, 2010

Vernissage: Maria-Thérèse Andersson, A Lost World Gallery, Stockholm, TODAY, idag


Köpmangatan 11, Stockholm
Kl. 12-16
Välkomna!

------------ Öppettider före jul: 11-18. Utställningen hänger till den 20/12 ------------
Share:

Friday, November 19, 2010

Bye bye, ciao, auf wiedersehen, hej då

It's Friday; tomorrow is the opening of my exhibition and I have to get up in six hours so... Bye for a while, internet and blog readers! Keep your fingers crossed! See you in Stockholm! Hej så länge!
Det är fredag; i morgon börjar min utställning och jag måste kliva upp om sex timmar så... Hej så länge, internet och bloggläsare! Håll tummarna! Ciao! Vi ses i Stockholm!

Share:

Thursday, November 18, 2010

Stress symptom / Symptom på stress

Where are my keys? Where are my keys? Where are they? Oh. In my hand.
Var är nycklarna? Var är nycklarna? Var är nycklarna? Jaha, jag har dem i handen.


In other news, my exhibition is on its way to Stockholm. Me, I'm leaving in the morning.
Övriga nyheter är att min utställning nu är på väg mot Stockholm. Själv reser jag i morgon bitti.
Share:

Wings / Vingar


 

Share:

Tuesday, November 16, 2010

In these shoes

I'm working at full speed to prepare my upcoming exhibition (you didn't think I would go a day this week without mentioning it, did you? :) but I have some shoes to share with you. 
Jag jobbar för fullt med att förbereda min utställning som har vernissage nu på lördag (ni trodde väl inte att det skulle gå en dag denna vecka utan att jag nämnde den? :) men jag har lite skor att dela med mig av.


Yesterday when my first photos were being framed I found The Perfect Shoes which I will definitely wear at the opening this Saturday. I normally never wear high heels because they're uncomfortable and I have a stupid old injury in my ankle (no balance at all) but these shoes actually work! They are also leather free.
Igår, medan mina första bilder blev inramade, hittade jag De Perfekta Skorna som jag absolut kommer att ha på mig på lördag. Använder aldrig högklackade skor i vanliga fall eftersom de är obekväma och jag har en dum gammal skada i ena foten (ingen balans alls) men just de här går bra! De är dessutom läderfria.


Let's listen to a song about shoes to celebrate. Nu lyssnar vi på en sång om skor för att fira.


I shall now return to the mess that is my work table. Making notebooks and mystery books which will be sold in the shop beside the gallery where my exhibition will be. I can't believe the opening is just three days away. Please send some extra good energy my way and maybe some fairies as well. Fairies would be good.
Jag ska nu återgå till röran som utgör mitt arbetsbord. Håller på att göra anteckningsböcker och mysterieböcker som kommer att säljas i butiken bredvid galleriet där min utställning kommer att hänga. Bara tre dagar till vernissage nu! Skicka gärna lite extra god energi åt mitt håll och kanske lite féer också. Féer vore bra.
Share:

Monday, November 15, 2010

P.S. If you are on Facebook... / P.S. Om du är med på Facebook...I created a Facebook event for the opening of my exhibition, so feel free to share and if you know anyone who might be interested please pass on the invitation. Yay!
Jag har gjort ett facebookevenemang för min vernissage, så dela gärna eller bjud in andra som du tror är intresserade. Och glöm inte att klicka på "Kommer att delta" för egen del ;) Jippi!


Share:

Sunday, November 14, 2010

Photo meme / Fototriss: Festlig
I'm in a party mood because of my upcoming exhibition in Stockholm, so I decided to join the Fototriss challenge this week and post three photos. The topic is festlig, a Swedish word meaning either festive or amusing. See you in Stockholm? Yes?
Jag är på festhumör för det är snart dags för min utställning i Stockholm, så jag bestämde mig för att vara med i denna veckas Fototriss med ämnet festlig. Ses i Stockholm? Ja?  
Share:

Friday, November 12, 2010

My exhibition in Stockholm / Min utställning i Stockholm

My solo exhibition opens next Saturday, November 20, at A Lost World Gallery, Köpmangatan 11, Stockholm's Old Town. Gallery owner Arne Wiig says my photographs caught his attention because they seem to be a sort of filter between this world and another one which you cannot quite reach. "It's as if the places in your photographs are familiar to me, like I've been there, but I don't think I'd be able to ever return to them."

Nästa lördag, den 20 november, är det vernissage för min separatutställning på A Lost World Gallery, Köpmangatan 11, Gamla stan i Stockholm. Galleristen Arne Wiig säger att mina fotografier fångade hans intresse eftersom de tycks vara ett filter mellan den här världen och en annan som man inte riktigt kan nå. "Det känns som att platserna är bekanta för mig, som att jag varit där själv, men jag är inte säker på att jag någonsin skulle kunna komma tillbaka till dem."


Welcome! / Välkomna!
Share:

Wednesday, November 10, 2010

Gammlia julmarknad / Christmas fair, Umeå, 4-5 december 2010

(Läs HÄR om Gammlia julmarknad 2011 i Umeå, 3-4 december! Read HERE about this year's Christmas fair, Gammlia christmas fair 2011)

Vänsterklicka på bilden för att få upp den i nytt fönster och skriv ut.
(Discount valid at the Christmas fair in Umeå)

Today I got my acceptance letter for the Gammlia christmas fair in Umeå. It's at Västerbotten Museum and most of the market will be outdoors but I got a really good spot indoors (if I read the map correctly) since I make nearly all of my things out of paper. Walk into the main building, up the stairs to the right and you'll find me and a pastry chef!
Idag fick jag brev om att jag är antagen till Gammlia julmarknad i Umeå. Det är på Västerbottens museum och det mesta av marknaden är utomhus men jag fick en riktigt bra plats inomhus (om jag läser kartan rätt) eftersom nästan allt jag gör är av papper. Gå in i huvudbyggnaden, uppför trappan till höger. Där är jag och en konditor!


This is a photo from last year, taken by Johannes Hedtjärn. The fair has around 30 000 visitors and it was lots of fun!
Det här är en bild från förra året, tagen av Johannes Hedtjärn. Marknaden har runt 30 000 besökare och det var jätteroligt att vara med!

Gammlia julmarknad 2010
4-5 december, kl. 11-16 båda dagarna

So... See you in Umeå - and at my exhibition in Stockholm! It opens next Saturday. Map and poster to come. These are some of the things I will bring to Umeå...
Så... Vi ses i Umeå och på min utställning i Stockholm! Vernissage nästa lördag. Karta och affisch kommer. Här är några av sakerna jag kommer att ha med mig till Umeå...Share:

Tuesday, November 9, 2010

Maybe it has something to do with the twin ghosts / Det kanske har med tvillingspökena att göra


You know the twin ghosts by now. They appear in some of my photographs - when they so choose, of course.
Ni känner till tvillingspökena vid det här laget. De dyker upp i vissa av mina fotografier - när de känner för det, naturligtvis.


I've been listening a lot to CocoRosie lately, ever since I saw a girl dance to their song Lemonade. I just watched the video and I think there might be some twin ghosts in it!
Den senaste tiden har jag lyssnat mycket på CocoRosie, ända sedan jag såg en tjej som dansade till sången Lemonade. Tittade nyss på videon och jag tror minsann det är tvillingspöken med i den!

click:

Share:

Monday, November 8, 2010

A perfectly ordinary day in Härnösand / En helt vanlig dag i Härnösand

I was standing near a wooded area, waiting for some birds to appear. Instead, there was a flying chair.
Jag stod bredvid ett litet skogsparti och väntade på att några fåglar skulle komma fram. I stället kom en flygande stol.


Then, a very large dog with one blue eye and one reddish brown soundlessly showed up behind me.
Därefter dök en mycket stor hund med ett blått och ett rödbrunt öga ljudlöst upp bakom mig.

The chair - a chairoplane? - flew off into the sunset. I walked home.
Stolen - en flygstol? - flög mot solnedgången. Jag gick hem.

Share:

Sunday, November 7, 2010

Framed / InramadI'm thinking a lot about frames at the moment since my exhibition starts soon and I'll have to make some final decisions on frames tomorrow.
Jag tänker mycket på ramar just nu eftersom min utställning börjar snart och jag måste bestämma några slutgiltiga saker angående ramarna i morgon. 

Photo by Olle Iller
A frame for myself; this is a scarf my aunt Marianne knitted for me today! It's super cosy. Hope you all had a nice weekend!
En ram till mig själv; detta är en halsduk som min moster Marianne stickade till mig idag! Den är jättemysig. Hoppas att ni haft en trevlig helg!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig