Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Tuesday, March 30, 2010

How to scare a florist / Hur man skrämmer en florist

Once in a while a girl needs to buy some flowers to use for photography, especially when she's running a business called afiori. So. I go to the flower shop with a very clear vision in my head and when the poor florist asks if she can help me I go "Yes! I need some kind of branch, not necessarily with flowers but with something growing on it, not a dead one like witch hazel, and it has to be curved like this (draws with hand in air) and a bit bumpy and ugly. Not too pretty, no. No, that one is too pretty. No, it has to be uglier and bumpier."

It's a wonder they aren't scared of me because I only realise afterwards that it might seem a bit odd to ask a florist for something bumpy and ugly and not quite a flower. They usually find something resembling what I need, and they usually find it in a bucket out back and give it to me for free, whereupon I gleefully stroll home and start working.
not a flower / inte en blomma

Ibland behöver man köpa blommor att fotografera, särskilt när man har en firma som heter afiori. Så jag går till blomsteraffären med en tydlig vision i huvudet och när den stackars floristen frågar om jag behöver hjälp med något säger jag: "Ja! Jag behöver någon sorts kvist, en gren; den behöver inte ha blommor men någonting som växer på den, inte helt död som trollhassel, och den måste vara böjd såhär (ritar i luften) och lite knölig och ful. Inte för vacker. Nej, den där är för fin. Nej, den måste vara fulare och knöligare."

Det är ett under att de inte är rädda för mig än för jag inser aldrig förrän efteråt att det måste verka konstigt att be en florist om något fult och knöligt som inte direkt är en blomma. De hittar oftast något som liknar det jag vill ha, underligt nog - oftast i en hink på lagret och så får jag det gratis och skuttar glatt hem och börjar jobba.
Share:

Sunday, March 28, 2010

In flight / I flyktShare:

Weekend style

Meet Isabel! I spotted her dark purple, deep bluish purse from far away and almost wanted to steal it even though I don't want to use leather and stealing is wrong. I like the ruffled pleats and the soft style. Isabel's favourite colour is purple and she bakes a mean cake.


Här är Isabel! Jag såg hennes mörklila, djupblå väska på avstånd och ville nästan sno den trots att jag inte vill använda läder och det är fel att stjäla. Jag gillar de volangliknande vecken och mjukheten i väskan. Isabels favoritfärg är lila och hon bakar jättegoda kakor.

Isabel is the great-grandmother of baby Wendela! Isabel är lilla Wendelas mormorsmor!
Share:

Saturday, March 27, 2010

An exhibition / En utställning

Today I drove to a place called Björkudden near the High Coast Bridge to see an exhibition of watercolours. There were around 80 paintings by artists who have taken classes by Annelie Löfling. This woman I know exhibited there but she wasn't at the opening today. Instead, I was surprised to meet my neighbour Marianne who apparently is also really good at painting! I handed her my daffodils.
Idag körde jag till Björkudden nära Höga Kustenbron för att se en utställning med akvareller. Det fanns runt 80 målningar där av konstnärer som gått kurser hos Annelie Löfling. En kvinna jag känner ställde ut men hon var inte på vernissaget idag. I stället träffade jag ingen mindre än min granne Marianne som också visade sig vara väldigt bra på att måla! Jag överräckte mina påskliljor.


I spent quite some time looking at all 80 paintings by around 20 students and their teacher...
Jag tillbringade en hel del tid med att titta på alla 80 målningar av ca 20 elever och deras lärare...


I think everyone's business cards were so cool! Free mini paintings!
Alla hade så snygga visitkort! Små gratisakvareller!


Then I drove through snowfall...
Sedan körde jag genom snöfallet...

To my mum and we participated in Earth Hour. However, I forgot to turn one lamp off in my flat so if anyone in Härnösand noticed, I'm the one with the lights on and nobody home!
Till min mamma och vi deltog i Earth Hour. Däremot glömde jag att släcka en lampa i min lägenhet så om någon såg det i Härnösand är det jag som har lyset på men ingen är hemma!
Share:

Thank you / Tack

for your lovely comments about my little paintings, sketches, pieces of paintings! I rarely even complete a painting, only when I combine it with collage or photography, such as painting on top of a photograph and then scanning it. And I never show my paintings to people but now I'm glad I did!
för alla fina kommentarer om mina små målningar, skisser, bitar av akvareller! Jag gör sällan färdigt en målning, bara när jag kombinerar med collage eller foto, t.ex. när jag målar på fotografier och scannar in dem. Och jag visar aldrig mina målningar för folk men nu är jag glad att jag gjorde det!


I bought a bunch of dry, pale green stalks and vaguely believed anything would happen when I put them in water. The yellow petals didn't even show. Everyday magic, yay!
Jag köpte en hög torra, grågröna stjälkar och tvivlade på att något skulle hända när jag stoppade dem i vatten. Syntes inte det minsta lilla gula på blommorna. Vardagsmagi!

 
Share:

Thursday, March 25, 2010

A bit of colour / Lite färg
Bits and pieces of paintings. It snowed all day. Maybe we should all pour watercolour on the snow.
Små bitar av målningar. Det har snöat hela dagen. Vi kanske borde hälla vattenfärg i snön.
Share:

Wednesday, March 24, 2010

Blue / Blå


Taken in blue evening light using the wrong lens and camera settings... but I kind of like it anyway. Taget i blått kvällsljus med fel objektiv och felinställd kamera... men jag tycker rätt mycket om det ändå.
Share:

You may call me miss president / Ni kan kalla mig miss president


Seriously, will that afiori chick stop bragging already? Oh no she won't! Yesterday I went to my first meeting with the district art society and I am now their (our) vice president! It was a really nice group of people and we met in my town. I'm still not fully recovered after my bad case of bronchitis but now I can at least walk downtown and talk to people for a while...

Today the very patient Charlotte (you remember my friend Alveola? It's her mum) tried to teach me more about bookkeeping. Now I will brag about her: the woman has built her new computer! She took some... parts and stuff and built one. Ordinarily she teaches flash script etc but I think she can do a bit of everything. Lucky for me!


Allvarligt talat, ska inte den där bruden från afiori sluta skryta snart? Nej, det ska hon inte! Igår var jag på mitt första möte med Sveriges Konstföreningars distriktsstyrelse (Västernorrland) och jag är nu vice ordförande! Det var en trevlig grupp människor och vi träffades här i Härnösand. Jag är fortfarande inte återställd efter min dumma bronkit men nu orkar jag åtminstone gå ner på stan och prata med folk ett tag...

Idag har den mycket tålmodiga Charlotte (ni kommer ihåg min kompis Alveola? Det är hennes mamma) försökt lära mig mer om bokföring. Nu ska jag skryta om henne: hon har byggt sin egen dator! Hon tog lite... delar och byggde en ny. I vanliga fall lär hon ut flashscript och saker men jag tror hon kan allt möjligt. Tur för mig det!
Share:

Monday, March 22, 2010

I just signed a book deal / Jag skrev precis på ett bokkontrakt

with Chronicle Books. My images will be included in an "Inspiration book" due for publication in 2011. I'll get back to you with more information about the project closer to publication.

I was contacted weeks ago and have discussed the book via e-mails since I do not automatically jump up and down because a publisher contacts me (I had a children's book accepted by a Swedish publisher before but my script was slaughtered and I decided to take it back). I'm the kind of person who wants to know what I'm getting myself into, who wants to be in control - which is why I started my own business and publishing house - and who doesn't really need to feel approved. That being said, it's nice that my work gets noticed and that people like what I do, and I have a feeling I will be in very good company in the book. Funny thing is that I've thought about contacting Chronicle Books with a book idea of my own since I have some of their books and like them a lot, for instance Living Out Loud by Keri Smith.

2011 feels really far away right now. I had enough trouble waiting for The Roommate to premier in December - now it looks like the film will also be released in 2011.

Jag skrev precis på ett bokkontrakt med Chronicle Books. Mina bilder kommer att finnas med i en "Inspiration book" som kommer ut 2011. Jag återkommer med mer information närmare tiden för publicering.

Jag blev kontaktad för några veckor sedan och har diskuterat boken via mail eftersom jag inte automatiskt hoppar upp och ner av glädje när ett förlag kontaktar mig. (Jag fick en barnbok antagen hos ett svenskt förlag förut men mitt manus blev totalt slaktat så jag tog tillbaka det.) Jag vill veta vad jag ger mig in på; jag vill ha kontrollen själv - det är också därför jag startade eget företag och förlag. Jag är inte en person som behöver bli godkänd av andra. Men - det är trevligt att mitt arbete uppmärksammas och att folk gillar det jag gör, och jag har en känsla av att jag kommer att vara i väldigt gott sällskap i boken. Lustigt nog hade jag tänkt kontakta Chronicle Books någon gång om en egen bokidé eftersom jag har och tycker om flera av deras böcker, t.ex. Living Out Loud av Keri Smith.

2011 känns just nu ganska långt bort. Tyckte det var tillräckligt jobbigt att vänta tills The Roommate har premiär i december. Jag ser nu att filmen inte heller kommer förrän 2011.  


Share:

Because it's been a long time since I showed you... / För det är länge sedan jag visade...


My sister's eight-second film! Hit play! / Min systers åtta sekunder långa film! Tryck på play!


by Louise Andersson
Share:

Sunday, March 21, 2010

Waffles and snow / Våfflor och snö


My aunt invited me for waffles today
Min moster bjöd på våfflor idag


No spring in sight - but I heard drops falling from the roof.
Ingen vår i sikte - men jag hörde droppar falla från taket.

Share:

Thursday, March 18, 2010

Lightness / Lätthet


Hello, hello! No need for concern about my post yesterday! It's a dark painting, not a dark Maria-Thérèse :) To lighten the mood, only for you, these are three new photographs.
Hej, hej! Ingen anledning att oroa sig för mitt inlägg från igår! Det är en mörk målning och inte en mörk Maria-Thérèse :) För att lätta upp stämningen kommer här, bara för dig, tre nya fotografier.


Share:

Fallen

Share:

Wednesday, March 17, 2010

Behind the scenes / Bakom kulisserna

You may have seen my photograph Fragile World... I just found these photos revealing how it all came about. Taken by my sister last Midsummer's Eve while she blew soap bubbles!

Ni kanske har sett mitt fotografi Bräcklig värld... Jag hittade precis de här bilderna som avslöjar hur det kom till. Tagna av min syster på midsommarafton förra året medan hon blåste såpbubblor!by Louise Andersson


Fragile World

Share:

Tuesday, March 16, 2010

Copycats

[scrolla ned för svenska]

I'm back with paint on my fingers to tell you about a couple of things I found on Pikaland, namely a text and a zine dealing with plagiarism. First, this article by Amy Ng. Part of me wishes I could agree more with her but my views are more similar to those of Susie, the first commentator to respond to the text. Secondly, have a look at the Good to Know zine #7 about plagiarism.

I recently had to deal with a copycat myself, and not too long ago one of my collages was used to create a new collage on Polyvore even though my image was watermarked. While I will not go into detail about these events, I would like to add some advice since I know that many of my blog readers are very creative.

* Know your rights. Learn what copyright means and how you can protect your work.
* Backup your blog and your work, ie save everything on DVDs and find a way to protect them and prove that your creations came first.
* Collect evidence before you contact or report the copycat (take screenshots, get witnesses who don't know you, find a legal representative etc)
* Check what kind of free legal advice is available where you live in case someone steals your work. I have an insurance which covers legal fees should anything happen again. I can't go into more detail since my blog readers are in 37 different countries, but I am sure you can find information relevant to you online or at a place where small businesses get help.

My reactions so far have been to contact the persons first and politely let them know I have seen the plagiarized items, but next time I think it might be better to go via a legal representative and not make it (more) personal. A lot of people seem to think they are invisible online while in fact it is getting easier and easier to see people's digital footprints. There is even software to track your images and see if they have been stolen.

I wish all copycats were as cute as the one below. The Swedish term for copycat is mimic monkey, so here is a very appropriate song for all the copycats out there who either don't care about other people's rights or don't trust their own creativity. A copy is only a copy and not the real thing.


Jag är tillbaka med färg på fingrarna för att berätta om ett par saker jag läste på Pikaland, nämligen en text och ett zine (en liten tidning) som handlar om plagiat. För det första, den här artikeln av Amy Ng. Jag önskar delvis att jag kunde hålla med henne mer men jag tycker mer som Susie, den första som kommenterar artikeln. För det andra, läs tidningen Good to Know om plagiat. Nu heter det ju härmapa och inte kopieringskatt på svenska, men jag önskar att alla copycats vore så här söta (ovan).

Jag har nyligen råkat ut för en s.k. copycat själv och för inte så länge sedan användes ett av mina collage till att göra ett nytt collage på sidan Polyvore trots att min bild var vattenmärkt. Jag kommer inte att gå in på några detaljer men här kommer några råd eftersom jag vet att många av mina bloggläsare är väldigt kreativa.

* Se till att du vet vad du har för rättigheter. Lär dig vad upphovsrätt innebär och hur du kan skydda dina verk.
* Gör backup på din blogg och dina verk, dvs spara allt på DVD och hitta sätt att skydda dem och bevisa att dina verk var först.
* Samla bevis innan du kontaktar eller anmäler den som plagierar dig (ta screenshots, skaffa vittnen som du inte är kompis med, hitta någon som kan hjälpa till rättsligt).
* Kolla vilken rättslig hjälp som finns gratis ifall någon skulle stjäla dina verk. Jag har en företagsförsäkring som täcker rättsliga kostnader om det skulle hända något mer.
Mina reaktioner hittills har varit att kontakta personerna först och artigt säga att jag sett deras plagiat, men nästa gång tror jag det är bättre att gå via en juridisk representant och inte göra det (ännu mer) personligt.

Många verkar tro att de är osynliga på internet när det faktiskt blir lättare och lättare att se folks digitala fotavtryck. Det finns till och med mjukvara som kan spåra bilder och se om de blivit stulna.


Här kommer en passande sång för alla härmapor som antingen inte bryr sig om andra människors rättigheter eller inte litar på sin egen kreativitet. En kopia är trots allt bara en kopia och inte äkta vara.

Share:

Monday, March 15, 2010

New blog crush / Ny bloggfavoritIf you are at all interested in illustration and design you should check out Pikaland. A fun and very informative site, I think. There are a couple of articles there which really struck a chord with me and I want to address the subject properly, but first a bit of this:
Den som är det minsta intresserad av illustration och design bör bege sig till Pikaland. En rolig och informativ sida, tycker jag. Det finns ett par artiklar där som jag vill ta upp senare då det är viktiga saker för mig, men först lite sådant här:I added a couple of collages to my shop today...
Jag har lagt till ett par collage i min butik idag...
Enough about me; do visit www.pikaland.com! I shall return to post about that thing I wanted to say.
Nog om mig; besök www.pikaland.com! Jag återkommer med det där jag ville säga.
Share:

Sunday, March 14, 2010

Changing things around / Att flytta runt saker


I recently had a room renovated; yesterday I carried all the framed artwork back inside and it was such a strange feeling to hang things on these pristine new walls because now they were a blank page. Paintings which weren't on speaking terms with each other before now hang flirtaciously close to each other ('scuse me but I'm still a bit sick ;). It's all very nice except for the fact that each hung painting means a new hole in the wall, less opportunities to change everything again, and I quickly noticed that with each painting I put up the room seemed smaller - but cozier.
Jag fick nyligen ett rum renoverat; igår bar jag tillbaka alla tavlor och det var en underlig känsla att hänga upp allt på dessa nya, felfria väggar som nu var ett blankt blad. Målningar som inte ville kännas vid varandra förut hänger nu sida vid sida och kastar kärleksfulla blickar på varandra (ursäkta men jag är fortfarande lite sjuk ;). Det är hemskt trevligt alltihop förutom att varje nyupphängd tavla innebär ett nytt hål i väggen, färre möjligheter att göra om allt igen och jag märkte att för varje bild jag hängde upp tycktes rummet bli mindre - men mysigare.


Two photographs and a collage on the left by me, painting by Astrid Theselius, drawing by Kerstin Thorvall, painting by Sylvie Van Hulle. I'm thinking of including one more abstract painting here.
De två fotografierna och collaget till vänster är mina, målning av Astrid Theselius, teckning av Kerstin Thorvall, målning av Sylvie Van Hulle. Jag funderar på att hänga någon till abstrakt målning här.


I'm also going to hang a lot of my photographs together. Now my bedroom wall looks bare, eek, domino effect. Still - my creativity tip for today: take everything down from the walls and see what happens when you get a fresh perspective.
Jag tänker också hänga upp flera av mina fotografier tillsammans. Nu ser dock sovrumsväggen lite tom ut, åh nej, dominoeffekt. Hur som helst - mitt kreativitetstips för dagen är att ta ner allting från väggarna och se vad som händer när man ser det på ett nytt sätt.
Share:

Friday, March 12, 2010

From last summer / Från i somras
Share:

Today... / Idag...

...I sent a very large photograph on its way abroad.
...skickade jag ett väldigt stort fotografi utomlands.


The perspective is a bit off below with my gloved hand holding the photograph; it felt almost as if it was my size...
Perspektivet är inte bra här nedanför där jag håller i fotografiet med min behandskade hand; kändes nästan som fotografiet var lika stort som jag...


When I went outside I could actually see the ground! It has been sooo long. Hello, asphalt!
När jag gick ut såg jag barmark! Det var längesen. Hej asfalten!

I also received a package from my sister with my favourite kind of tea which isn't available here.
Jag fick också ett paket från min syster med mitt favoritté som inte går att få tag på här.


I woke up coughing again and am still feeling blah and weak which is boring because I won't get to see Liz who travels the world and will be passing through Härnösand tomorrow! We don't really know each other but I have travelled vicariously through her blog the past few days. It would have been nice to meet but I'm still happy I didn't get pneumonia and that this guy invented antibiotics in the 20s even if he did it by accident.
Jag vaknade av hosta igen och känner mig fortfarande klen vilket är trist för jag kan inte träffa Liz som reser jorden runt och kommer förbi Härnösand i morgon! Vi känner inte direkt varandra men jag har så att säga rest genom att läsa hennes blogg de senaste dagarna. Det skulle ha varit trevligt att träffas men jag är ändå glad att jag slapp få lunginflammation och att den här mannen uppfann antibiotika på 20-talet även om det var av misstag.
Share:

Thursday, March 11, 2010

New / Nytt


from my desk to my shop / från mitt skrivbord in i butiken
Share:

Wednesday, March 10, 2010

7 things you didn't know about me / 7 saker du inte visste om mig


Stephanie of Narrating Self has given me the Beautiful Blogger Award! Thank you so much! You should have a look at the beautiful drawings on her blog. I am now supposed to tell you seven things you did not know about me, and also pass the award on to seven other bloggers, so here goes:

1. I started school a year early and university 2 years early.
2. I learnt things about language, literature, art history and also how rude people can be when you are very young and academically ahead of them, even though you certainly didn't possess knowledge out of spite.
3. The first day of school I was served blood pudding for lunch. I said I was a vegetarian; cafeteria lady said "This is not meat. This is blood pudding". From that day on, we hated each other.
4. I have never had tea with milk.
5. One of my favourite colour combinations is red and yellow.
6. I tend to feel annoyed when people complain about work when there is no specific problem. There are so many unemployed who would love to have their jobs. Those of us who are lucky enough to have been born here, at least, can get a really good education for free; there is childcare and almost free healthcare. You can choose to do almost anything, so I think that if you can't change your job and don't like it, you should try to do something you really want instead.
7. I find
this site really interesting!

little Maria-Thérèse, photo by mum

Stephanie som skriver bloggen Narrating Self har gett mig utmärkelsen Beautiful Blogger! Tack så mycket! Ta en titt på de fina teckningarna i hennes blogg. Jag ska nu berätta sju saker ni inte visste om mig och skicka vidare till sju andra bloggare.

1. Jag började skolan ett år tidigare och universitetet två år tidigare.
2. Jag lärde mig saker om språk, litteratur, konsthistoria och även att många tycker sig ha rätt att vara oförskämda mot någon som är väldigt ung men ligger före akademiskt, även om man inte skaffat sina kunskaper för att reta upp folk.
3. Första dagen i skolan fick jag blodpudding till lunch. Jag sa att jag var vegetarian; mattanten sa att det inte var kött utan blodpudding. Från den dagen hatade vi varandra.
4. Jag har aldrig druckit té med mjölk.
5. En av mina favoritfärgkombinationer är gult och rött.
6. Jag blir lätt irriterad när folk klagar på sina jobb utan att det är något speciellt problem. Det finns så många arbetslösa som gärna skulle vilja ha deras jobb. Vi som haft tur nog att födas här kan få en bra utbildning gratis och kan välja att göra nästan vad som helst; det finns dagis och billig sjukvård. Jag tycker att om man är missnöjd med sitt jobb, och inte kan förbättra det, ska man försöka göra det man verkligen vill i stället.
7. Jag tycker att
den här sidan (klicka) är väldigt intressant!


I would like to pass this on to seven of my newest beautiful blog finds: Catalina, Suzie, Bella, Andrea, a faeritale of inspiration, Fleur Avenue and Trishie.
(Please fetch your award
here; right-click and save it.)

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig