Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, March 14, 2010

Changing things around / Att flytta runt saker


I recently had a room renovated; yesterday I carried all the framed artwork back inside and it was such a strange feeling to hang things on these pristine new walls because now they were a blank page. Paintings which weren't on speaking terms with each other before now hang flirtaciously close to each other ('scuse me but I'm still a bit sick ;). It's all very nice except for the fact that each hung painting means a new hole in the wall, less opportunities to change everything again, and I quickly noticed that with each painting I put up the room seemed smaller - but cozier.
Jag fick nyligen ett rum renoverat; igår bar jag tillbaka alla tavlor och det var en underlig känsla att hänga upp allt på dessa nya, felfria väggar som nu var ett blankt blad. Målningar som inte ville kännas vid varandra förut hänger nu sida vid sida och kastar kärleksfulla blickar på varandra (ursäkta men jag är fortfarande lite sjuk ;). Det är hemskt trevligt alltihop förutom att varje nyupphängd tavla innebär ett nytt hål i väggen, färre möjligheter att göra om allt igen och jag märkte att för varje bild jag hängde upp tycktes rummet bli mindre - men mysigare.


Two photographs and a collage on the left by me, painting by Astrid Theselius, drawing by Kerstin Thorvall, painting by Sylvie Van Hulle. I'm thinking of including one more abstract painting here.
De två fotografierna och collaget till vänster är mina, målning av Astrid Theselius, teckning av Kerstin Thorvall, målning av Sylvie Van Hulle. Jag funderar på att hänga någon till abstrakt målning här.


I'm also going to hang a lot of my photographs together. Now my bedroom wall looks bare, eek, domino effect. Still - my creativity tip for today: take everything down from the walls and see what happens when you get a fresh perspective.
Jag tänker också hänga upp flera av mina fotografier tillsammans. Nu ser dock sovrumsväggen lite tom ut, åh nej, dominoeffekt. Hur som helst - mitt kreativitetstips för dagen är att ta ner allting från väggarna och se vad som händer när man ser det på ett nytt sätt.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig