Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Thursday, September 29, 2011

Strange days / Underliga dagar


Today we had +18ºC / 64ºF - in Sweden, at the end of September... Probably more, since I checked the temperature early in the shade. I had put my warm coat on but checked the temperature when I saw people wearing t-shirts outdoors, so I opted for a thin jacket instead which was a bit too warm as well. Strange but lovely - as you may know, I'm not a fan of autumn or winter, so I'm hoping this little heat wave will continue for quite some time, preferably until May.
I dag var det +18º här i Härnösand, i slutet av september... Antagligen mer, för jag kollade termometern i skuggan på förmiddagen. Jag hade tagit på mig en varm kappa men kollade temperaturen innan jag gick ut då jag såg folk utomhus som bara hade t-shirt på sig. Tog i stället på mig en tunn jacka men den var nästan också för varm. Konstigt men trevligt - som ni nog vet gillar jag varken höst eller vinter, så jag hoppas denna lilla värmebölja håller i sig, gärna fram till maj.


Share:

Wednesday, September 28, 2011

Lovely gifts / Jättefina presenter


Today I received a huuuge package. What was this? I hadn't ordered anything. It was an original painting, sent to me by the artist, Amanda De Vuono! Really brightened up my day; I'm still fighting off my silly cough.
I dag fick jag ett stooort paket. Vad var detta? Jag hade inte beställt något. Det var en originalmålning, skickad till mig av konstnären själv, Amanda De Vuono! Håller fortfarande på och bråkar med min hosta så det här piggade verkligen upp.


I actually have this painting before, in the shape of a print, on my "wall of friends" in my bedroom... Art I love by people I love (and some of my own stuff). It's titled "Village of Nuit".
Jag har faktiskt den här bilden tidigare, i form av ett tryck, på min "vägg med vänner" i sovrummet... Konst jag tycker om av människor jag tycker om (och en del egna grejer). Den heter "Village of Nuit".

click to enlarge / klicka för att förstora

I have a big, empty wall where I think I'll hang the original
Jag har en stor, tom vägg där jag tror jag ska hänga originalet


And then I heard someone push something through my mail slot. It was Apa the cat who gave me freshly baked goods! Or, possibly, my neighbour who delivered them, but I'd like to think it was Apa! They were delicious...
Sedan hörde jag någon trycka in något genom mitt brevinkast. Det var katten Apa som postade nybakade bullar till mig! Eller möjligtvis min granne som levererade dem, även om jag gärna vill tro att Apa gjorde det. De var jättegoda...


Apa


Share:

Tuesday, September 27, 2011

Autumn walk / HöstpromenadShare:

Monday, September 26, 2011

Under the weather / Småsjuk


A mean little cough virus army attacked me and I woke up this morning without a voice... eeek! Hopefully it will go away as quickly as it came... I'm really glad this happened after I finished teaching the writing course.
En elak liten hostvirusarmé har attackerat; jag vaknade berövad på min röst - inte kul! Förhoppningsvis går det över lika snabbt som det kom. Tur i alla fall att detta hände då jag var klar med skrivkursen. 

So... I've spent the day drinking tea and taking lots of natural - and other - remedies... Well prepared!
Så... I dag har jag druckit en massa té och tagit mängder av naturliga och andra läkemedel... Välförberedd!


I've also made weird hairstyles and practised my layering skills since I've been warm, cold, warm, cold - in this picture I'm wearing a wool sweater, a long t-shirt, a skirt and tights..!
Jag har även gjort lite konstiga frisyrer och övat upp min skicklighet i kläder lager på lager eftersom jag varit ömsom varm, ömsom kall. På denna bild har jag en tröja i ullblandning, en lång t-shirt, en kjol och tjocka strumpbyxor..! 

One of my weird hairstyles. En av de konstiga frisyrerna.
I have a lot to do toward the end of the week, so keep your fingers crossed this cold will go away. I think my voice is starting to come back tonight; kind of freaky to not be able to make a sound.
Jag har mycket att göra mot slutet av veckan, så håll tummarna att den här förkylningen försvinner. Tror att min röst är på väg tillbaka i kväll; väldigt skumt att inte kunna få fram ett enda ljud.

Share:

Sunday, September 25, 2011

Things I saw today / Saker jag sett i dag

a flying chair * my name in braille * flowered boots (a fiori in Italian!) * the sun * the sea * silhouettes
en flygande stol * mitt namn i punktskrift * blommiga stövlar (blommiga = a fiori på italienska!) * solen * havet * silhuetter 

'


My writing course(s) ended today and I have a bit of a cold - like everyone else in town, it seems, and will spend the evening chilling. The afternoon was very warm; I sat by the water for quite some time.
Min skrivkurs, eller rättare sagt mina två skrivkurser, tog slut i dag och jag är lite förkyld - som alla andra i stan, tycks det, så nu tänker jag chilla i kväll. Eftermiddagen var riktigt varm; jag satt länge nere vid vattnet.

Share:

Friday, September 23, 2011

A cat named Monkey / En katt som heter Apa


So there was this kitteh named Apa (monkey) and his person was moving to a small, shared flat in Stockholm and could no longer keep him. Kitteh was facebooked to no avail. I asked: how'd it go? Did you find a home for Apa? No, was the answer; he might go to the next level, kitteh heaven. Nooo, I exclaimed, wait, whereupon I hurried up the stairs to my neighbour and asked if she didn't want a super pretty, super nice, bilingual kitteh (he spent his first year in Norway and just recently moved to Sweden). She said it would probably be hard to say no if she saw him. "Send a picture!" I texted and quickly received one. Neighbour said he really was very beautiful and it would probably be hard to say no if she saw him in real life. "Bring him here!" I texted and he came and he saw and he conquered. My neighbour also has a small dog who turned out to be a great  toy friend to the kitteh. Happily ever after! Plus I get to borrow him a bit now that I'm not as allergic as I used to be.


Det var en katt som hette Apa och hans människa skulle flytta till en liten, delad lägenhet i Stockholm och kunde inte längre behålla honom. Kissen facebookades utan resultat. Jag frågade hur det gått; hade de hittat ett hem åt Apa? Nej, var svaret; han får nog gå upp en level, till katthimlen. Neeej, utropade jag digitalt, vänta, varpå jag sprang upp till min granne och frågade om hon inte ville ha en alldeles utomordentlig katt. Supertrevlig och söt, tvåspråkig (han tillbringade sitt första levnadsår i Norge och har helt nyligen flyttat till Sverige). Grannen sa att det skulle nog vara svårt att säga nej om hon såg en bild på honom. "Skicka en bild!" sms:ade jag och fick snabbt en. Grannen sa att han var ju verkligen en fin katt och det skulle vara svårt att säga nej om hon såg honom i verkligheten. "Ta hit Apa!" sms:ade jag och han kom och han såg och han segrade. Min granne har också en liten hund som visade sig vara en utmärkt leksak kompis åt katten. Och så levde de lyckliga! Alltid nåt. Plus att jag kan låna honom ibland för jag är inte lika allergisk som tidigare.Share:

Wednesday, September 21, 2011

Well, why wouldn't 86-year-olds listen to Lady Gaga? / Ja, varför skulle 86-åringar inte lyssna på Lady Gaga?

I'm currently teaching a two-week creative writing course to elderly, visually impaired students, a super nice group of six women with lots of interesting stories. Today we went to a lecture about ballet company Norrdans and when I gave two of the students a ride back to school (where they're also staying during the course), I had a Lady Gaga cd playing in the car. "It's Lady Gaga," I said in a teacherly fashion. "Yes," said 86-year-old writing student, "I sing one of her tunes a lot but not this one. What's it called... Po-po-po-poker face." Serves me right for not thinking people her age listen to Lady Gaga!
Jag leder just nu en tvåveckors kurs i kreativt skrivande för äldre, synskadade elever; en jättetrevlig grupp med sex kvinnor som har mängder av intressanta saker att berätta. I dag stack vi iväg på en föreläsning om dans med Mira Helenius Martinsson, chef på Norrdans, och när jag skjutsade två av eleverna tillbaka till skolan (där de också bor under kursen) hade jag en cd med Lady Gaga som spelades i bilen. "Det här är Lady Gaga," sa jag pedagogiskt. "Jaa," sa 86-åringen, "jag brukar sjunga en av hennes bitar men inte den här. Vad heter den. Po-po-po-poker face." Rätt åt mig som inte trodde man lyssnade på Lady Gaga i hennes ålder!Recognise the image she's talking about in this pic? Honestly, that's not why we went to this lecture but it was fun and weird to see my poster image presented like this! When I came home I had received an invitation for the opening of the ballet performance... How strange to receive my own image in the mail.
Känner ni igen bilden hon talar om här? Ärligt talat, det var inte därför som vi åkte på denna föreläsning men det var roligt och konstigt att se min affischbild presenteras så här. När jag kom hem hade jag dessutom fått inbjudan till premiären på balettföreställningen, Schakt. Märkligt att få sin egen bild med posten.


Lady Gaga!Share:

Sunday, September 18, 2011

My poster for ballet company Norrdans / Min affisch till Norrdans

very large on a wall and in smaller format around town; later around Sweden when the company tours with their upcoming productions Schakt and Feeding Monsters
i jätteformat på teaterns vägg och i mindre storlek runtom i stan; längre fram runtom i Sverige när Norrdans turnerar med sina nya produktioner Schakt och Feeding MonstersMy name is actually on the posters... I'm excited to see what the programmes, ads and stuff will look like. The  smaller posters are exactly the way they're supposed to be, colour wise and with the right saturation. Someone else added the text but I made the decision to use yellow and red.
Mitt namn står faktiskt på affischerna... Ska bli spännande att se hur programmen, annonser osv kommer att se ut. De små affischerna är precis som de ska vara färgmässigt. Det var jag som tyckte att texten skulle vara gul och röd, men någon annan har gjort själva layouten.

konstfoto art photography Maria-Thérèse Andersson afiori

I photographed the dancer but everything else is painted. I was inspired by classical statues in Sala Ottagona in Rome, by Caravaggio (not saying I am Caravaggio but you get that), and by resurrection (wings, a spirit rising).
Jag fotograferade dansaren och resten har jag målat. Inspiration kom från antika statyer i Sala Ottagona i Rom, från Caravaggio (vilket inte betyder att jag tror jag är Caravaggio, men det fattar ni) och från tankar om återuppståndelse (vingar, en själ som stiger upp).


konstfoto Norrdans konstfotografi av Maria-Thérèse Andersson Afiori www.afiori.com Fine art photography fotokonst fotograf Härnösand dans
Share:

Saturday, September 17, 2011

In memory of / Till minnet av

A few days ago I thought I have to contact her soon and see how she's doing nowadays. 
That was the day she died. 
För några dagar sedan tänkte jag att jag måste kontakta henne snart och höra hur hon har det nuförtiden. 
Det var den dagen hon dog.


Mysan Linder levde i 25 år
Share:

Thursday, September 15, 2011

A walk on the beach / En strandpromenad

and some photos I took / och några bilder som jag tog

Maria-Thérèse Sommar

Share:

Monday, September 12, 2011

Snails, rain, karate and writing / Sniglar, regn, karate och skrivande


Today I started to teach a two-week writing course. Great fun to meet a bunch of ladies with interesting stories about their lives! I also went for a walk in the rain, saw a cute snail, had fika and went to karate practise. What about you?
I dag började en tvåveckors skrivkurs som jag leder. Roligt att träffa en massa damer med intressanta livsberättelser! Har även promenerat i regnet, sett en söt snigel, fikat, tränat karate. Själv då?

Share:

Saturday, September 10, 2011

Pictures from the craft fair today... / Bilder från korsmässomarknaden i Härnösand i dag


I had so much fun today at the craft fair and, for once, the weather was great! Here's a slideshow for ya... / Hade riktigt kul på Korsmässomarknaden i Härnösand i dag. För en gångs skull var vädret fint när jag stod med mina saker utomhus. Här kommer ett bildspel!I actually built my own table and took it apart afterwards; my mum came up with this super easy and very good idea, to use floorboards! I had some left over after a renovation and bought a couple of cheap trestles. It all fit in my car when I took the table apart.
Jag satte ihop mitt eget bord - min mamma kom på den jättefiffiga idén att använda golvbitar som jag hade över efter en renovering, tillsammans med billiga bockar! När jag tar isär dem går det att få in allt i bilen.


Fun day with lots of nice visitors! Rolig dag med massa trevliga besökare!


  
Share:

Friday, September 9, 2011

Craft fair tomorrow in Härnösand / Korsmässomarknad i Härnösand i morgon


These are some of the things I'm bringing to a fair tomorrow in my town: my photographs, handmade notebooks and photo jewellery. Keep your fingers crossed the weather will be nice and not humid!
I morgon ska jag vara med på Korsmässomarknaden i Härnösand, i parken bredvid biblioteket. Det här är några av sakerna jag har med mig; mina fotografier, handgjorda anteckningsböcker och fotosmycken med mina bilder. Håll tummarna att vädret blir bra och inte fuktigt!

Korsmässomarknad 2011, Härnösand
kl. 9.30 - 15, invigning kl. 9.

Share:

Wednesday, September 7, 2011

Face

Share:

Monday, September 5, 2011

New self-portraits / Nya självporträtt

Maria-Thérèse Andersson

Taken this evening / Tagna i kväll 

Maria-Thérèse Andersson
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig