Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, May 31, 2010

Cherry blossoms / KörsbärsblommorShare:

I'm in the paper! / Jag är i tidningen!


What a nice surprise on a Monday morning when I'm just sipping my coffee. Hey, there's me! It says I am showing book covers I created.
Vilken rolig överraskning en måndagsmorgon när jag sitter och dricker kaffe. Hej, där är jag!
Share:

Sunday, May 30, 2010

Bird cherry / Hägg

Share:

Well there was a lemur, a seagull and... / Jo, det var en lemur, en mås och...

Remember how I was supposed to wake up at 7 yesterday and leave for Kramfors Art Days at 8? Well. There was a lemur with glass eyes, a seagull and something about a locker room and then I woke up one and a half hours late! Eeek! Must have switched off the alarm in my sleep. Or something. I hurried. I left. I arrived, surprisingly not too late.
Kommer ni ihåg hur jag skulle vakna kl 7 igår och åka till Kramfors konstdagar vid 8? Jo. Det var något med en lemur med ögon av glas, en fiskmås och ett omklädningsrum och så vaknade jag en och en halv timme för sent! Måste ha stängt av väckarklockan i sömnen. Eller så. Jag skyndade mig. Jag stack iväg. Jag kom fram; underligt nog i tid.

It didn't rain so we mounted the artwork outdoors on a big cage of sorts. I was a bit upset at first that I was supposed to be outside the cage and most of the other exhibitors inside...
Det regnade inte så nu kunde vi hänga upp konsten utomhus på en sorts stor bur. Jag blev lite upprörd över att jag skulle hänga upp mina saker långt bort på utsidan av buren medan de andra utställarna var inuti den...


Friday was more fun for me, but toward the end of the day yesterday there were more visitors and luckily, it didn't rain at all. I started to think more about ways to display my art outdoors and take it a bit further, perhaps create more of a room sometime and not just my own space. We'll see. (Click to enlarge the pictures.)
Fredag var roligare för min del, men mot slutet av dagen igår kom det mer folk och som tur var regnade det inte alls. Jag har börjat fundera på fler sätt att visa upp mina bilder utomhus och ta det ett steg längre, kanske skapa en sorts rum och inte bara en egen plats. Vi får se. (Klicka för att förstora bilderna.)

Share:

Friday, May 28, 2010

Kramfors Art Days / Kramfors konstdagar

It's raining but I'm getting a table and a wall (I think) indoors, so I'm off to Kramfors! Looks like tomorrow will be sunny so that we can be outdoors, but for now I'm happy to be able to be indoors.
Det regnar men jag ska få ett bord och en vägg (tror jag) inomhus, så nu sticker jag till Kramfors! Ser ut att bli sol i morgon så då kan vi nog vara utomhus, men nu är jag väldigt nöjd att kunna vara inne. Konsumhuset, om jag fattade rätt. Idag kl 12-17, i morgon 10-14.

* Updated: a few photos from today. Uppdaterat: några bilder från idag. *


1. Me. 2. Like Oscar Wilde said, "I never travel without my diary. One should always have something sensational to read in the train." Had he been alive today, I am sure he would be writing in an afiori journal. 3. A sign I drew so that we would get more attention.
1. Jag. 2. Som Oscar Wilde sa: "Jag reser aldrig utan min dagbok. Man ska alltid ha något sensationellt att läsa på tåget." Om han hade levt idag är jag säker på att han skrivit i en dagbok från afiori. 3. En skylt som jag ritade för att vi skulle få mer uppmärksamhet.


See why it's good to bring your own wall? Ser ni varför det är bra att ha med sig en egen vägg?

Photo by Svante Nilsson, president of the Kramfors art society which organises this event. Now I'm super tired and will be getting up at 7 a.m. to return to a - hopefully - sunnier, warmer Kramfors in the morning!
Foto taget av Svante Nilsson, ordförande i Kramfors konstförening som arrangerar konstdagarna. Nu är jag jättetrött och ska kliva upp klockan 7 för att återvända till ett - förhoppningsvis - soligare, varmare Kramfors i morgon bitti!
Share:

Thursday, May 27, 2010

Brighten a rainy day / Lysa upp en regnig dag

When it's cold and raining, I find that this helps...
När det är kallt och regnar tycker jag att det här hjälper...I'm pretty certain you're not supposed to paint with watercolours on canvas but I don't care.
Jag är ganska säker på att man inte ska måla akvarell på duk men det struntar jag i.Share:

Tuesday, May 25, 2010

Official note to the weather / Offentligt brev till vädret

Dear weather,

Please be kind on Friday and Saturday when I will be participating in an outdoor art exhibition. I see two different forecasts and neither is very good, so you will need to improve yourself a great deal during the week. Come on, you can do it!


Kära väder,

Vänligen var fint på fredag och lördag när jag är med i en utställning utomhus. Jag ser två olika prognoser och ingen är särskilt bra, så du måste bättra dig rätt mycket under veckan. Kom igen, du klarar det!


Share:

Monday, May 24, 2010

Lost, confused but on my way / Vilse, förvirrad men på väg

I had a blast in Östersund this weekend! This is me leaving for Jamtli spring fair at 7 a.m. with the help of coffee, ginseng and Lady Gaga.
Jag hade jättekul i Östersund i helgen! Här är jag på väg till Jamtli vårmarknad klockan 7 på morgonen med hjälp av kaffe, ginseng och Lady Gaga.

One of the first things I saw at Jamtli (which is an outdoor museum) was a small stable, a sleepy horse, goats and baby goats!
Bland det första jag såg på Jamtli (som är ett friluftsmuseum) var ett litet stall, en sömnig häst, getter och minigetter! Killingar alltså.I set up my table and my little wall of photographs and met tons of nice people with beautiful accents.
Jag ställde i ordning mitt bord och min lilla fotovägg och träffade mängder av trevliga människor med fina dialekter.

This time, I didn't forget to pack my clothes but my make-up, so it was a very au naturel afiori girl. I figured now is as good a time as any to get over myself.
Den här gången glömde jag inte att packa kläder men däremot smink, så det var en väldigt naturell afiorimänniska. Tänkte att det är lika bra att sluta haka upp mig på mig själv.

It was very cold outside and I was right at the door opening, wearing three layers of clothes and still feeling quite cold. After a while, the seller next to me lent me a hand-woven blanket!
Det var riktigt kallt ute och jag satt alldeles vid dörröppningen. Hade tre lager kläder på mig men frös ändå! Efter ett tag fick jag låna en handvävd filt av försäljaren bredvid mig.I stayed with a very hospitable family in a small village outside Östersund. I won't even tell you how lost I was in the morning when I arrived - I had maps printed out but when I was almost there, the road was blocked due to construction work. When the market closed I got lost on my way to the parking lot and then on my way to where I was staying, so I had to call them and say that I was lost. I still get that sinking feeling much like when I was a child and sometimes got lost at the supermarket, except now I have a telephone. I mean, now I am an adult. No, I mean, now I have a telephone.
Jag bodde hos en mycket gästvänlig familj i en liten by utanför Östersund. Tänker inte ens berätta hur jag körde vilse på morgonen när jag kom - jag hade utskrivna kartor men när jag nästan var framme var vägen avspärrad p.g.a. vägarbete. När marknaden stängde på kvällen gick jag vilse på väg till parkeringen och sedan körde jag fel på väg till där jag skulle tillbringa natten. Jag får fortfarande samma hemska känsla som när jag var liten och ibland gick vilse på Kvantum i Kramfors förutom att nu har jag telefon på mig. Jag menar, förutom att jag är vuxen nu. Nej, jag menar: förutom att jag har telefon på mig nu.I called and said "I'm lost!" My host replied: "Where are you?" and I, of course, had to say "I don't know." I was at a gas station and did see some road signs, so she actually figured out I had read her drawn map in a mirrored fashion (I do that sometimes). A while later I found their house and enjoyed a delicious non-cheese veggie lasagna. They say that if you get lost, you are supposed to stay where you are, but I think the trick is to keep moving because that's the only way you'll get somewhere. Metaphorically or not.
Jag ringde och sa "Jag är alldeles vilse!" Min värdinna svarade: "Var är du då?" och jag svarade förstås "Jag vet ju inte." Jag var på en bensinstation och såg några gatskyltar, så hon kunde lista ut att jag hade läst hennes ritade karta spegelvänt (jag gör så ibland). En stund senare kom jag fram till huset och fick en delikat vegetarisk lasagne utan ost. Det sägs att om man går vilse ska man stanna där man är, men jag tror att knepet är att fortsätta röra på sig för det är enda sättet att komma någonstans. Ta det metaforiskt eller ej.
Share:

Thursday, May 20, 2010

Spring song / Vårsång

One of my newest photographs
Ett av mina nyaste fotografier

Share:

An interview, a long day and packing my bags / En intervju, en lång dag och att packa väskor

A couple of days ago, I received a call from a newspaper in a neighbouring town, Sundsvall. The reporter had seen my art online by chance and wanted to interview me. So she did, today, along with a photographer. I will show you the paper in a few weeks when it's out :)
För ett par dagar sedan fick jag ett samtal från en tidning i Sundsvall. Reportern hade sett mina bilder på internet av en slump och ville intervjua mig. Det gjorde hon också, idag, tillsammans med en fotograf. Jag kommer att visa tidningen om några veckor när reportaget kommer :)


Since I got up super early - shortly after 8 a.m. - my day has been strangely long! I must try this again sometime.
Eftersom jag vaknade så tidigt - strax efter 8 - har min dag varit ovanligt lång! Jag måste prova det här igen någon gång.

I am packing my bags to go to Östersund this weekend and participate in the Jamtli Spring Fair. And now I am off to paint for a while.
Jag håller på att packa väskorna för att åka till Östersund och Jamtli vårmarknad i helgen. Nu ska jag dock måla ett tag.Share:

Tuesday, May 18, 2010

art book 001

Illustrated, handwritten and handbound book by me; this is art book 001, available in my shop as of now. The book is sealed in a transparent envelope which means that the buyer will have to actively decide whether he or she should open it and reveal the secrets, or keep it closed and allow the secrets to be the artwork.
Illustrerad, handskriven och handbunden bok av mig; detta är art book 001 som nu finns i butiken. Boken är förseglad i ett transparent kuvert, vilket innebär att köparen aktivt måste bestämma sig för om han eller hon ska öppna det - och därmed avslöja hemligheterna - eller låta det vara stängt och tillåta hemligheterna att vara själva konstverket.
Share:

Monday, May 17, 2010

I bought a small wall / Jag köpte en liten vägg (förbereder för Jamtli vårmarknad 2010)

This weekend, I'm taking afiori to Jamtli spring fair in Östersund. Photographs, collages, notebooks, scrapbooks and cards. I'm going to be in a very old building where you can't even pin photographs to the wall, so I've been trying to come up with a good solution. Today I found this. It's a metal trellis, meant for gardening, fits in my car (75x140 cm) and I can hang framed photos on it as well. It's also a nice thing to have in my studio to try different things.

I helgen tar jag med mig afiori till Jamtli vårmarknad i Östersund. Fotografier, collage, anteckningsböcker, scrapbooks och kort. Jag kommer att stå i det gamla Tingshuset och där får man inte ens nåla fast fotografier, så jag har försökt komma på en bra lösning. I dag hittade jag den här, på trädgårdsavdelningen! Det är en metallspaljé som får plats i bilen (75x140 cm) och man kan också hänga inramade fotografier på den. Även bra att ha i ateljén för att prova olika saker.
Share:

And on the left, we have... / Och till vänster ser vi...


On the right, you ride a bike. On the left, you... get chased?
Till höger cyklar man. Till vänster... blir man jagad?

Share:

Sunday, May 16, 2010

I told you I was a fashion blogger! Part 2 / Jag sa ju att jag var en modebloggare! Del 2


One of my photographs is going to be in the next issue of Viva la Moda, an online fashion magazine! I think it's coming out soon. In the meantime, check out the previous issue.
Ett av mina fotografier kommer att vara med i nästa nummer av Viva la Moda, en modetidning på internet! Jag tror att den kommer ut snart. Till dess, ta en titt på förra numret.
Share:

I told you I was a fashion blogger! Part 1 / Jag sa ju att jag var en modebloggare! Del 1

I'm sitting here, working on a custom order, packaging things I sold during the weekend, and I'm wearing a new little black dress. It feels weird, somehow; not at all like when I tried it on last night. Stupid dress, accusing me of being fat! I go on working.

When I get up and look at myself in the mirror - before going to the post office - I see that I'm wearing the dress backwards. If it is, in fact, a dress and not a long t-shirt. Hmm. Bad pic here but with Very White Legs as a bonus. Proof that I'm a fashion blogger: I am not afraid to wear a backwards shirt as a dress. I also stand in a really weird way although that was out of laziness - no, I mean, I am fashionably blasé and am thinking about angles, just like Tyra said you should.

Här sitter jag, jobbar med en specialbeställning och packar saker som jag sålt i helgen, och jag har på mig en ny liten svart klänning. Den känns konstig på något sätt, inte alls som när jag provade den igår. Dumma skitklänning som kallar mig fet! Jag fortsätter jobba.

När jag går och tittar mig i spegeln - precis innan jag går till posten - märker jag att jag har på mig klänningen bakvänt. Om den nu är en klänning och inte en lång t-shirt. Hmm. Dålig bild här men ni får Väldigt Vita Ben som bonus. Bevis för att jag är en modebloggare: Jag är inte rädd för att ha på mig en bakvänd tröja som klänning och jag står konstigt på bilden, men det är i och för sig pga lathet - eller nej, att jag är modemässigt blasé och tänker på vinklar precis som Tyra sagt att man ska.
Share:

Friday, May 14, 2010

68 degrees and snow / 20 grader varmt och snö


Birch leaves emerged today from tiny buds. It was 68°F / 20°C, snow left on the ground. These photos were taken five minutes apart.
Björklöv växte fram idag ur små knoppar. 20 grader varmt och snö kvar på marken. De här bilderna tog jag med fem minuters mellanrum.


Share:

Vintage inspired, sweet tea, spring blossom, ocean, peacock... new notebooks! / Nya anteckningsböcker, vintageinspirerat, vårblommor, hav, tekoppar med blandade blad!


New notebooks with mixed paper or white or blue pages...
Nya anteckningsböcker med blandade blad, vita eller blå blad...


...now available in my shop
...finns nu i butiken

They want to join you for fika...
De vill följa med dig och fika...


...at a fancy café or at your house. Won't you invite them?
...på ett fint kafé eller hemma hos dig. Kan du inte bjuda in dem?
Share:

Thursday, May 13, 2010

The murders in Härnösand / Om morden i Härnösand


Tuesday night, a young man murdered his two half-siblings and their dad in Härnösand. There isn't much you can say, really. A lot of people knew the family or they were friends of friends. It's a small place. I think the atmosphere is weird since it happened. Kind of felt good to leave for a bit. Kind of feels unfair that all of us who weren't brutally killed can go on travelling, buying clothes, having coffee, watching crappy films.


I tisdags mördade en ung man i Härnösand sina halvsyskon och deras pappa; det har väl alla hört om på nyheterna nu. Finns inte mycket man kan säga. Många kände ju familjen eller de var bekantas bekanta, det är en liten stad. Jag tycker det var konstig stämning i stan igår och idag. Känns rätt bra att åka därifrån ett tag. Känns ganska orättvist att vi som sluppit bli brutalt mördade kan fortsätta resa, handla kläder, dricka kaffe och se usla filmer.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7122263.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7120959.ab
Share:

Tuesday, May 11, 2010

About Adagio in G Minor / Angående Adagio i G-moll


The photos I posted two days ago all have titles, which you may have seen if you went to my shop. This one is called Adagio in G Minor like the well-known piece by Albinoni. Click here; I'm sure you will recognise it. If it makes you too sad, please click on the kitten below.

Fotografierna jag lade ut i förrgår har namn, vilket ni redan sett om ni klickat i min butik. Den här bilden heter Adagio i G-moll efter Albinonis välkända musikstycke. Klicka här; jag är säker på att alla känner igen det. Om du blir för ledsen, var snäll och klicka på kattungen här nedanför.

Share:

Sunday, May 9, 2010

New photographs / Nya fotografierall available in my shop
allt finns i butiken
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig