Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, January 31, 2010

I painted a winter garden / Jag målade en vinterträdgård

the escape
flyktenthe entrance
portenthe meeting
mötetthe garden
trädgården

paintings and photographs by me, © Maria-Thérèse Andersson 2010
målningar och fotografier av mig.
Share:

Saturday, January 30, 2010

Weekend Style Härnösand :)

I went out to buy toxin free lemon tea but forgot (must be due to the pesticide in my other green tea). Instead, I came home with this. It's a cotton flannel dress and it was 50% off!
Jag gick för att köpa giftfritt citronté men glömde bort det (måste bero på gifterna i mitt andra gröna té). I stället kom jag hem med den här. Det är en klänning av bomullsflanell och det var 50% rea!


Bruised arm due to moving a LOT of heavy furniture. Bad background because there were about five minutes of daylight left.
I like this dress! It also looks good with a sweater underneath. There are buttons on the sides so it can be three different lengths.
Blåmärken pga att jag flyttat massor av tunga möbler. Ful bakgrund för det var ungefär fem minuters dagsljus kvar.
Jag gillar klänningen! Den funkar också med tröja under. Det är knappar på sidorna så man kan ha klänningen i tre olika längder.There, now you know all about toxin tea, flannel dresses, bruises and moving furniture.
Så, nu vet ni allt om giftigt té, flanellklänningar, blåmärken och att flytta möbler.
Share:

Friday, January 29, 2010

Press!

Blog press! Today I am featured in this lovely blog here, Paper* Cakes Finds! You might recognize my Paris Dreams notebook.

Also featured on I Dreamed I Saw, another beautiful blog. Look at that layout! My Sea of Love photograph is in that lovely collection. The same blog also featured me yesterday!

My photographs are in four treasuries on Etsy as well, this one and this one and this one and this one! (Treasuries last for 2-3 days.) Hoping to get front page! Thank you so much everyone who featured me, and thanks to my blog followers, and the 1138 persons who have marked me as a favourite on Etsy!Bloggpress! I dag skriver den här vackra bloggen om mig, Paper* Cakes Finds! Ni känner nog igen min anteckningsbok med parismotiv.

Jag finns även med på
I Dreamed I Saw, ännu en väldigt vacker blogg som även bloggade om mig så sent som igår. Titta på den layouten! Mitt fotografi Hav fyllt av kärlek är med i den fina samlingen.

Mina fotografier är just nu med i fyra "skattsamlingar" på Etsy dessutom, den här och den här och den här och den här! Skattkistorna syns i 2-3 dagar. Hoppas hamna på förstasidan! Tack alla som bloggat om mig idag, och mina bloggläsare och de 1138 personer som markerat mig som favorit på Etsy!

Share:

To answer your questions... / För att svara på frågorna...

It has stopped snowing for now but it's much, much colder again (snow doesn't fall when it's very cold). Yes, we can still leave our homes because people keep digging us out :) If not, I suppose you'd have to exit through the balcony. If you live in the countryside, you have to dig yourself out.
Det har slutat snöa för tillfället men det är mycket, mycket kallare igen. Jo, vi kan ta oss ut ur husen eftersom folk gräver fram oss :) Annars förmodar jag att man skulle få hoppa ut från balkongen. Bor man på landet får man gräva fram sitt eget hus.


The roads are ploughed and in some places it's like walking in a tunnel since the snow is more than waist high on the sides. There are tractors driving around all night trying to move the snow out of the way. My mum was stuck at two airports a couple of days ago but managed to get home since only some of the flights were cancelled. She just took these photos of her house and of her barn (below). Small cats should not go outside. I saw some children playing in the snow yesterday and only their heads were sticking out!


Vägarna är plogade och på vissa ställen är det som att gå i en tunnel för snön är mer än midjehög på sidorna. Traktorer kör runt hela nätterna och försöker flytta på snön. Min mamma satt fast på flygplatser i förrgår men kom hem till slut eftersom bara vissa av avgångarna ställts in. Hon tog nyss de här bilderna på sitt hus och sin lada. Små katter bör inte gå ut. Jag såg barn som lekte ute igår och bara deras huvuden stack upp ur snön!


-22F / -30C there, -2F / - 19C here. We like to compare and brag about temperatures here in Sweden :D
-30 grader där, -19 här. Vi gillar att jämföra och skryta om temperaturer i Sverige :D


There have been tons of problems in traffic so I'm glad I've only had to go for my annual car check-up (went well, yay!). On my way there I saw two car accidents (nothing serious, just cars stuck in snow.)
Det har varit massor av trafikproblem så jag är glad att jag bara behövt åka och besikta bilen (gick bra! jippi!). På väg dit såg jag två bilar som kört av vägen (inget allvarligt, de bara satt fast i snön.)


my car =
Share:

Thursday, January 28, 2010

Tuesday, January 26, 2010

Caleidoscope / KalejdoskopShare:

Photo albums and a SPECIAL OFFER! / Fotoalbum och SPECIALERBJUDANDE!

Hello, hello!

I just had another birthday party with friends who were in Spain on my actual birthday! Because I'm so spoiled, I thought I'd have a little SALE for my blog readers!

This week only: 10% off any items in my shop if you mention that you are an afiori blog reader at checkout or via e-mail! (Offer not valid on postage or custom orders.)

These items are new in my shop: photo albums with black pages, a notebook in horizontal format with hot pink pages and my fairy inspired collage on the cover, and a Paris notebook with white pages.


Hej, hej!

Jag hade precis ännu ett födelsedagskalas med vänner som var i Spanien när jag egentligen fyllde år! Eftersom jag är så bortskämd tänkte jag ha en liten rea för mina bloggläsare!

Endast denna vecka: 10% rabatt på allt i min butik om du säger till att du läser afiori blogg, antingen vid köpet eller i ett mail! (Rabatten gäller ej porto eller specialbeställningar.)

De här böckerna är nya i butiken. Fotoalbum med svarta blad, en anteckningsbok i horisontellt format med cerise blad och mitt féinspirerade collage på omslaget samt en anteckningsbok med vita blad och Eiffeltornet på omslaget.


fransk stil, lantlig, shabby chic, travel, handmade notebooks, art, collage, vintage letters, vintage postcard, blank book, anteckningsbok, fotoalbum, album, scrapbook, black pages, Paris, pastel, romantic, Maria-Thérèse Andersson, Therese Andersson, Härnösand

Share:

Monday, January 25, 2010

Winter flower / Vinterblomma

I put the poor thing out in the snow and took a zillion photos a week ago. It survived and is standing by my bed like a tiny pink tree. This is another way of coping with winter in the north of Sweden:
place small pink trees in it.

Jag ställde stackaren i snö och tog en miljon fotografier för en vecka sedan. Den klarade sig och står bredvid min säng som ett pyttelitet rosa träd. Det här är ännu ett sätt att klara av vintern i norra Sverige:
ställ små rosa träd i den.
Share:

Saturday, January 23, 2010

Digital collages or photographs? / Digitala collage eller fotografier?


I've received numerous comments (very nice ones) where my images are referred to as digital collages. Not that it matters - the image itself is what matters - but nearly all of my images are either photographs or collages on paper. The butterfly series in this post, for instance; I created those images by making double and triple exposures. It raises the question though: are they photographs or collages? I ended up putting them in the Photography section of my shop since they were, in fact, made from two or three photographs put together.
Jag har fått många kommentarer (väldigt trevliga) där mina bilder kallats för digitala collage. Inte för att det spelar någon roll - bilden själv är huvudsaken - men nästan alla mina bilder är antingen fotografier eller collage på papper. Fjärilsserien i det här inlägget, till exempel; jag skapade de bilderna genom att dubbel- och trippelexponera fotografier. Man kan förstås ändå fråga sig: är de fotografier eller collage? Jag bestämde mig för att lägga dem i Photography-kategorin i min butik eftersom de faktiskt består enbart av fotografier som lagts samman.


What about my collages then? I often print out photographs and paint on them. Find your wings (below) has many, many layers which were all done by hand and then I scanned the collage into the computer. It's not a digital collage since I have the original, multi-layered collage out in the real world. What you see here is of course a digital collage since I scanned it and you see it on a screen, but I didn't make the collage in a computer programme.
Mina collage då? Jag skriver ofta ut fotografier och målar på dem. Find your wings har många, många lager som alla lagts för hand och sedan scannade jag in collaget i datorn. Det är inte ett digitalt collage; jag har originalcollaget med alla dess lager ute i verkliga världen. Det ni ser här är förstås ett digitalt collage eftersom jag scannat in det och man ser det på en skärm, men jag gjorde inte collaget i ett datorprogram.


Both of these techniques (and the secret tricks I have ;) could have been used more than 150 years ago, except the photographs would have had to be painted to add colour. Photographs have been manipulated since they were first invented and I also think that every photograph is an interpretation or manipulation, not a representation, of reality. Even the simplest single exposure is a narrow slice chosen by the photographer.

I'm not against technology at all (I sit in front of it all day) but I like the aspect of timelessness and the fact that my own creativity sets the limit. I don't have Photoshop but I am inventive with whatever materials I have at hand. What I really like about our time is of course the ability to show the entire world what I do and the fact that I can create high quality colour prints at home. And "meet" all of you! :)


Båda dessa tekniker (och mina hemliga små trick ;) kunde ha använts för mer än 150 år sedan, förutom att man hade behövt handkolorera fotografierna för att de skulle ha färg. Fotografier har manipulerats ända sedan de uppfanns och jag tycker man kan se varje fotografi som en tolkning eller en manipulation, inte en representation, av verkligheten. Även den enklaste enkelexponering är en smal skärva som valts ut av fotografen.

Jag är inte alls emot teknologi (jag sitter framför den hela dagarna) men jag gillar aspekten av tidlöshet och att det är min egen kreativitet som sätter gränserna. Jag har inte Photoshop men jag är uppfinningsrik med det jag har. Det jag verkligen tycker om med nutiden är förstås att jag kan visa hela världen vad jag gör och att jag kan göra högkvalitativa tryck hemma. Och att "träffa" alla er! :)
Share:

A man and his coat / En man och hans rock

I wandered aimlessly through a store when I met this man and his unique coat stopped me in my tracks. His name is Tomas; he's a politician and he speaks Esperanto. He also rocks the nicest coat in Härnösand and he added all the fun details to it himself.
Jag vandrade planlöst omkring i en affär när jag träffade den här mannen och hans unika rock fick mig att tvärstanna. Han heter Tomas; han är politiker och kan prata esperanto. Han rockar också Härnösands snyggaste rock och har lagt till de fina detaljerna själv.I smacked my forhead for not thinking about this myself - what an excellent way to spice up a coat or jacket. Embroidered ribbon! This guy also designed his own matching gloves (although someone else knitted them for him). We talked for a while about men's fashion and the lack of colour and originality and how perhaps it's a power thing - men are still the norm, their clothes are norm-al and women are that other thing. We don't know. I just know that this is maybe the third time in my life I've stopped to look at a man because of his clothes.


Jag sparkade till mig själv som inte tänkt på det förut - vilket enkelt sätt att förändra och snygga till en jacka, att lägga till broderade band! Den här mannen har också designat sina matchande handskar (fast någon annan har stickat dem). Vi pratade ett tag om mansmode, bristen på färg och originalitet och hur det kanske har med makt att göra - att män fortfarande är normen, deras kläder ska vara norm-ala och kvinnor är den där andra saken. Vi vet inte. Jag vet bara att det kanske är tredje gången i mitt liv som jag stannat upp på grund av en mans kläder.


P.S. As a commentator points out (I think!), Tomas is also a musician! That would be my very first comment in Esperanto :)
P.S. Som en kommentatör skriver (tror jag!) är Tomas också musiker! Detta var min första bloggkommentar på esperanto :)
Share:

Thursday, January 21, 2010

Sunday, January 17, 2010

Happy birthday Majn! / Grattis på födelsedagen Majn!

Today is my aunt's birthday! That's right, another birthday party! I'm at my mum's house and she has this huge table set up and this is what she has made for me! It's made from veggie sausages, crème fraiche, beetroot, onions, seaweed caviar etc. She's a vegetarian too but she ordered food for everyone else and I said I prefer what she makes :)


Idag fyller min moster år! Just det, födelsedagskalas igen! Jag är hemma hos mamma och hon har dukat upp ett jättestort bord och det här har hon gjort till mig! Det är vegetarisk korv, crème fraiche, rödbetor, lök, tångkaviar m.m. Hon är också vegetarian men har beställt maten och jag sa att jag hellre äter det hon lagar :)


I am now eagerly waiting for the guests and the birthday girl to arrive... Happy birthday Majn!! ♥ ♥ ♥
Jag väntar nu intensivt på att gästerna och födelsedagsbarnet ska komma... Grattis på födelsedagen Majn!! ♥ ♥ ♥

Share:

Swine flu friend, flowers and snow / Svininfluensakompis, blommor och snö


Flowers for Amanda who has the swine flu. I sent you snow a while back but today I took this photo instead and hope that flowers will magically appear on your desk.
Blommor till Amanda som har svininfluensa. Jag skickade henne snö för ett tag sedan men idag tog jag en bild på blommor i stället och hoppas att de magiskt dyker upp på hennes skrivbord.

Amanda! Photo by Amanda.
Share:

Friday, January 15, 2010

The after birthday surprise / Efterfödelsedagsöverraskningen!

My friend Erik texted me a peculiar message a couple of days ago. I would receive instructions later about where I should be at a certain time today. This morning I got the instructions. I put on super warm clothes and walked to the specified location. Erik was waiting there, holding a large bag. We went into a borrowed room. Erik started cooking something!


Min kompis Erik sms:ade ett underligt meddelande till mig för ett par dagar sedan. Jag skulle få instruktioner senare om var jag skulle infinna mig vid en viss tidpunkt idag. I förmiddags fick jag instruktionerna. Jag tog på mig jättevarma kläder och gick dit jag skulle. Erik väntade där och han höll i en stor påse. Vi gick in i ett lånat rum. Han började laga någon sorts mat!


Limes were grated... mascarpone was mixed with lime juice and vanilla... He had baked for me! Dark, sticky chocolate cake with lime mascarpone which tasted like ice cream that didn't melt!
Lime blev riven... mascarpone blandades med limejuice och vanilj... Han hade bakat till mig! Mörk kladdkaka med mascarpone- och limeblandning som kändes ungefär som glass men inte smälte!


Did I like it?
Om jag tyckte om den?

It was delicious! Den var supergod!

We walked into the bookstore which his parents recently bought - and rescued; it used to be part of the largest chain of bookstores in Sweden but they decided Härnösand didn't need a bookstore. It is now an independent bookstore!
Vi gick in i bokhandeln som hans föräldrar nu köpt och därmed räddat; tidigare var detta Akademibokhandeln men den kedjan bestämde sig för att lägga ned butiken i Härnösand. Nu är det en oberoende bokhandel, Öbacka bok!


And Erik told me to pick a book... Och Erik sa välj en bok...Thank you so much! And that cake... Wow! Tack så mycket! Och den där kakan... Wow!

Photos by me and Erik Falbe

Share:

Thursday, January 14, 2010

Frozen landscape / Fruset landskap


My mum took these photos today of where she lives. The trees are all covered with frost and ice and it's still very cold, -23 c / -9.4 f.


Min mamma tog de här fotografierna idag där hon bor. Träden är alldeles täckta av frost och is och det är fortfarande väldigt kallt, -23.


Much warmer than last week though. Mycket varmare än förra veckan trots allt.


photos by Ulla Edström
that is, my mum, alltså min mamma

Share:

White / Vitt


Share:

Wednesday, January 13, 2010

Facebook, unicorns and polaroid cards / Facebook, enhörningar och polaroidkort


I have made two Facebook pages; one for my blog and one for my shop. If you are on Facebook, would you consider being my fan? :) Click the links below to go to my Facebook sites.
Jag har gjort två sidor på Facebook, en till min blogg och en till min butik. Om du är med på Facebook, skulle du ha lust att bli mitt fan? :) Klicka på länkarna här nedanför för att komma till facebooksidorna.Today I made three sets of cards. They are about the size of original polaroids and they are now in my shop! Yay!
Idag gjorde jag tre set med kort. De är ungefär lika stora som polaroidbilder och de finns nu i butiken! Jippi!


On another note, a friend of mine is planning some sort of after birthday event for me and he is being very secretive. I can only assume there will be unicorns involved. Perhaps a unicorn picnic in the snow? Then I would almost forgive winter for existing.
Annan sak: en kompis till mig planerar någon sorts efterfödelsedags- evenemang och är väldigt hemlighetsfull. Jag kan bara anta att det på något sätt har med enhörningar att göra. Kanske en enhörningspicknick i snön? I så fall skulle jag nästan förlåta vintern för att den finns.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig