Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, January 23, 2010

Digital collages or photographs? / Digitala collage eller fotografier?


I've received numerous comments (very nice ones) where my images are referred to as digital collages. Not that it matters - the image itself is what matters - but nearly all of my images are either photographs or collages on paper. The butterfly series in this post, for instance; I created those images by making double and triple exposures. It raises the question though: are they photographs or collages? I ended up putting them in the Photography section of my shop since they were, in fact, made from two or three photographs put together.
Jag har fått många kommentarer (väldigt trevliga) där mina bilder kallats för digitala collage. Inte för att det spelar någon roll - bilden själv är huvudsaken - men nästan alla mina bilder är antingen fotografier eller collage på papper. Fjärilsserien i det här inlägget, till exempel; jag skapade de bilderna genom att dubbel- och trippelexponera fotografier. Man kan förstås ändå fråga sig: är de fotografier eller collage? Jag bestämde mig för att lägga dem i Photography-kategorin i min butik eftersom de faktiskt består enbart av fotografier som lagts samman.


What about my collages then? I often print out photographs and paint on them. Find your wings (below) has many, many layers which were all done by hand and then I scanned the collage into the computer. It's not a digital collage since I have the original, multi-layered collage out in the real world. What you see here is of course a digital collage since I scanned it and you see it on a screen, but I didn't make the collage in a computer programme.
Mina collage då? Jag skriver ofta ut fotografier och målar på dem. Find your wings har många, många lager som alla lagts för hand och sedan scannade jag in collaget i datorn. Det är inte ett digitalt collage; jag har originalcollaget med alla dess lager ute i verkliga världen. Det ni ser här är förstås ett digitalt collage eftersom jag scannat in det och man ser det på en skärm, men jag gjorde inte collaget i ett datorprogram.


Both of these techniques (and the secret tricks I have ;) could have been used more than 150 years ago, except the photographs would have had to be painted to add colour. Photographs have been manipulated since they were first invented and I also think that every photograph is an interpretation or manipulation, not a representation, of reality. Even the simplest single exposure is a narrow slice chosen by the photographer.

I'm not against technology at all (I sit in front of it all day) but I like the aspect of timelessness and the fact that my own creativity sets the limit. I don't have Photoshop but I am inventive with whatever materials I have at hand. What I really like about our time is of course the ability to show the entire world what I do and the fact that I can create high quality colour prints at home. And "meet" all of you! :)


Båda dessa tekniker (och mina hemliga små trick ;) kunde ha använts för mer än 150 år sedan, förutom att man hade behövt handkolorera fotografierna för att de skulle ha färg. Fotografier har manipulerats ända sedan de uppfanns och jag tycker man kan se varje fotografi som en tolkning eller en manipulation, inte en representation, av verkligheten. Även den enklaste enkelexponering är en smal skärva som valts ut av fotografen.

Jag är inte alls emot teknologi (jag sitter framför den hela dagarna) men jag gillar aspekten av tidlöshet och att det är min egen kreativitet som sätter gränserna. Jag har inte Photoshop men jag är uppfinningsrik med det jag har. Det jag verkligen tycker om med nutiden är förstås att jag kan visa hela världen vad jag gör och att jag kan göra högkvalitativa tryck hemma. Och att "träffa" alla er! :)
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig