Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Thursday, March 31, 2011

Thank you, sweet students in Vindeln / Tack till alla fina elever i Renforsskolan


Left-click to enlarge / Vänsterklicka för att förstora

It was so much fun to talk about creativity and make photo experiments at the creativity day I just participated in at a school in Vindeln, close to Umeå. The students (grades 7-9) and teachers were sooo unbelievably nice and fun! A couple of students thought I should blog everybody, so these are some group shots. (A note to Renforsskolan: please use the photos we took any way you choose.) I'm sorry I can't credit everyone who took the photos above! Either Didrik or Henke took the photo of me. Thanks for being so sweet and welcoming, and thank you art teacher Chris for inviting me!
Det var så kul att prata om kreativitet och göra fotoexperiment på inspirationsdagen som jag nyss var med på i Renforsskolan i Vindeln, nära Umeå. Eleverna (klass 7-9) och lärarna var SÅ otroligt trevliga och roliga! Ett par elever tyckte att jag skulle blogga alla, så här kommer några gruppbilder. (Till er på Renforsskolan: använd bilderna vi tog precis hur ni vill! :) Tyvärr är jag osäker på vem som tagit vilken bild!! Det var antingen Didrik eller Henke som tog bilden på mig. Tack för att ni var så gulliga och välkomnande och tack till bildläraren Chris som bjöd in mig!

Left-click to enlarge / Vänsterklicka för att förstora
art teacher Chris

You also need to listen to this video. During the breaks, different students performed and they were super talented. / Ni måste också lyssna på denna video. På rasterna uppträdde olika elever och de var jättebegåvade!

Share:

Wednesday, March 30, 2011

Off to lecture about creativity / Ska iväg och föreläsa om kreativitet

I'm on my way north to Umeå and Vindeln to talk at an inspiration day! An art teacher contacted me and asked if I could come and talk about my work at her school and I'm very excited to do so. Funnily enough, a friend of mine had just said: "Can't you have some sort of creativity course?" shortly before I was contacted and I was wondering how and where to do something like that.
Jag är på väg norrut till Umeå och Vindeln för att tala på en inspirationsdag! En bildlärare kontaktade mig och frågade om jag kunde komma till hennes skola och berätta om hur jag jobbar och det ska bli jättekul att göra det. Lustigt nog hade en kompis till mig sagt: "Kan du inte ha någon sorts kreativitetskurs?" precis innan jag blev kontaktad om det här och jag hade börjat fundera på hur och var jag kunde göra något sådant.

Maria-Thérèse Andersson afiori

I've prepared a slideshow for my talk which will be about how and why I started my business, what afiori means (do you know?), how I work, how to get started if you don't feel inspired, how to deal with mean people (!) and lots of other things. Hopefully they'll like it. We're also going to do some experimental photography.
Jag har förberett ett bildspel till det jag ska berätta om - hur och varför jag startade mitt företag, vad afiori betyder (vet du det?), hur jag jobbar, hur man kan komma igång med något om man inte känner sig inspirerad, vad man kan göra åt elaka personer (!) och en massa andra saker, så jag hoppas de kommer att tycka om det. Vi kommer även att ta lite experimentella bilder.

Share:

Tuesday, March 29, 2011

For my mum / Till min mamma

because she thinks I blog too many semlas! She is, among other things, a health advisor. Oops! Here's the thing, though - I may eat a lot of chocolate and cakes, but at least I eat really healthy food... So... This is today's vegetable soup! Yay! Not as photogenic as pastry though :-S
för hon tycker jag bloggar för många semlor! Min mamma är, bland mycket annat, en hälsorådgivare. Hoppsan! Men så här är det - jag må äta en hel del choklad och kakor, men maten jag äter är åtminstone väldigt nyttig... Så... Här är dagens grönsakssoppa! Jippi! Inte lika fin att fotografera som en semla, men ändå :-S

Share:

Monday, March 28, 2011

How to freelance, part 2 / Hur man frilansar, del 2

You're gonna need a semla and some raspberries. Man behöver en semla och några hallon.


Share:

Freelancer strikes again / Frilansaren slår till igen

Hello, hello! Yesterday I went to a concert with Trio Stravaganti and wrote this article. Yay! Now I shall prepare a sort of lecture about creativity and my work for later this week...
Hej, hej! I går var jag på konsert med Trio Stravaganti och skrev denna artikel. Skoj! Nu ska jag förbereda en sorts föreläsning om kreativitet och mitt jobb för senare denna vecka...

left-click to enlarge / vänsterklicka för att läsa
Share:

Sunday, March 27, 2011

Ran into tiara girl / Sprang på tiaraflickan


She was off to a party, of course, and had dyed her hair pink. Her little sister too. "Mommy dyed it!" said four-year-old. "And it's toxic!" said two-year-old.
Hon var på väg till ett kalas, förstås, och hade färgat håret rosa. Hennes lillasyster också. "Mamma färgade det!" sa fyraåringen. "Och det är giftigt!" sa tvååringen.


P.S. Oh yes, of course it's temporary! It had already washed out quite a bit. And I'm pretty sure four-year-old made the decisions here.
Självklart går färgen att tvätta ur! Den hade redan bleknat betydligt. Jag är rätt säker på att det var fyraåringen som bestämde över det här projektet.

Share:

Saturday, March 26, 2011

Swan Lake, vernissage, carrot cake, lecture, book signing... / Svansjön, vernissage, morotskaka, föredrag, boksignering...

Fun and busy day in Härnösand today! This is me having carrot cake during the intermission of Swan Lake, but I'm getting ahead of myself...
Rolig och intensiv dag i Härnösand i dag! Här är jag när jag äter morotskaka i pausen på Svansjön, men nu går jag händelserna i förväg...

photo by Alveola
First I went to a book signing with Carina Kågström, a talented artist with a lot of humour and thought in her works.
Först var jag på boksignering med Carina Kågström, en begåvad konstnär med mycket humor och tanke i sina bilder.


Can you believe she actually drew a picture for me below the signature!
Hon till och med ritade en bild åt mig i signaturen!


Then there were two exhibitions opening at the same time. Since I'm in the board of the art society I helped organise one of them (didn't do much this time, but anyway). The huge exhibition is by Nina Bondeson who also held a very interesting and fun lecture.
Sedan var det vernissage för två utställningar samtidigt på Härnösands konsthall. Eftersom jag är med i konstföreningens styrelse hjälpte jag till att anordna en av dem (fast ärligt talat gjorde jag inte mycket denna gång, men ändå). Stora utställningen är av Nina Bondeson som också höll ett väldigt intressant och roligt föredrag.


She creates the most intricate paintings and embroideries combined with texts and stories. I really loved the two black and white drawings below; left-click to enlarge.
Hon skapar de mest detaljrika målningar och broderier med texter och berättelser. Jag tycker verkligen jättemycket om de svartvita teckningarna här under; vänsterklicka för att förstora.
 

Birgitta Nenzén also exhibited very diverse works - paintings, embroideries, collages... (Below)
I really need to go back and look more carefully soon because I had to hurry off to see Swan Lake!
Birgitta Nenzén ställde också ut väldigt varierade verk - målningar, broderier, collage... (Nedan)
Jag måste verkligen gå tillbaka och titta ordentligare för det var dags att skynda iväg och se Svansjön!


You may remember the dance company I told you about, NorrDans, whose next poster I'm going to photograph (yay again!). I had actually never been to a dance performance before but I had at least listened to Swan Lake. In this performance, though, the music was quite different and modern but you could still hear parts of Tchaikovsky's original music. The dancers were soooo talented and it was really cool. I went with my friend Alveola and that's when we had the carrot cake from the beginning of this post. Yay! Thank you, NorrDans, for this lovely performance!
Ni kommer ihåg att jag berättade om NorrDans och att jag ska fotografera deras nästa affisch (jippi en gång till!). Jag hade faktiskt aldrig varit på någon dansföreställning förut men hade åtminstone hört Svansjön. I den här föreställningen är musiken ändrad och modern, men man kan höra lite av Tjajkovskis originalmusik också. Dansarna var sååååå begåvade och det var väldigt coolt. Jag gick med min vän Alveola och det var då vi åt morotskakan som var med där i början. Jippi! Tack, NorrDans, för den här fina föreställningen!

Share:

Breakfast / Frukost
Share:

Thursday, March 24, 2011

Photographing dancers for a huge dance company poster / Fotograferar dansare till Norrdans nästa affisch


I'm very happy and honored to be creating the next poster for very well-known professional dance company NorrDans! They tour Sweden and the dancers are selected from several different countries. The poster is going to be a) HUGE and b) everywhere! Eeek! These are a couple of the photos I've taken - they look nothing like the poster will though because that has to be a secret for a while. On Saturday I'm going to their performance of Swan Lake. The poster I'm making is for something (even) darker though...
Jag är väldigt glad och stolt över att göra NorrDans nästa affisch! Ni känner nog redan till Norrdans - de turnerar i hela Sverige och dansarna är utvalda från flera olika länder. Affischen kommer att vara jättestor och finnas ungefär överallt! Iiiiii! Här är ett par av bilderna jag tagit. Affischen kommer dock att se helt annorlunda ut, men hur den blir måste vara hemligt ett tag. På lördag ska jag se deras uppsättning av Svansjön! Den affisch som jag jobbar med är dock till något (ännu) mörkare...

fotograf Maria-Thérèse Andersson afiori www.afiori.com Norrdans Härnösand

Share:

Wednesday, March 23, 2011

A roadtrip / En resa och Enligt Bodil Malmsten

Monday afternoon I suddenly found myself with a theatre ticket in my hand, or actually, a seat reserved for me at a theatre almost three hours away. It was four hours until the performance by one of Sweden's most well-known and loved authors, Bodil Malmsten, would start. I packed chocolate, bananas and soymilk, jumped in the car and drove towards Östersund.
I måndags på eftermiddagen hade jag plötsligt en teaterbiljett i min hand. Rättare sagt, en plats reserverad åt mig på en teater som var nästan tre timmar bort och det var fyra timmar tills föreställningen, Enligt Bodil Malmsten, skulle börja. Jag packade snabbt choklad, bananer och sojamjölk, hoppade in i bilen och körde mot Östersund.


I saw sixteen deer! First this group of ten and then six more on a lake next to them.
Jag såg sexton rådjur! Först de här tio och sedan sex till på en sjö bredvid.


The road was really beautiful with lots of nice views of blue mountains and deep valleys. This is when I approached Östersund after driving 220 km / 136 miles.
Vägen var jättevacker med massa fina utsikter mot blå berg och djupa dalar. Det här är när jag närmade mig Östersund efter 22 mil.


Very happy to have found my way - thanks to my aunt's husband Olle straight into a parking house close to the theatre. I arrived at the theatre well in time to this here seat... Cool, huh? Thank you, B!
Väldigt glad över att inte ha kört vilse - tack vare min mosters man Olle hittade jag rakt in i ett parkeringshus nära teatern. Kom fram till teatern i god tid till den här stolen... Coolt, eller hur? Tack B!


Not so cool during intermission when the sign stuck to my long hair and ended up across my behind without me noticing it! Ha! Luckily, there was someone who made me aware of it and painlessly removed the tape from my hair.
Inte så coolt i pausen när jag klev upp med skylten fastklistrad i mitt långa hår, svävandes över baken! Ha! Som tur var sa någon till mig och tog försiktigt loss tejpen.

Enligt Bodil Malmsten foto: Maria-Thérèse Andersson

The performance was so so so good! Bodil Malmsten read from her books and also portrayed the characters in different ways. There were music and video parts as well. Frankly, too good to describe. You all need to learn Swedish and until then, you can read her book The Price of Water in Finistère.
Föreställningen var jättejättebra! Bodil läste ur sina böcker och gestaltade personer i dem på olika sätt. Det var musik- och videoinslag också. Faktiskt för bra för att jag ska kunna beskriva det här. Ni får sno på och boka biljetter till de sista föreställningarna, se www.bodilmalmsten.se och Bodils hemsida www.finistere.se.


Late at night, I abandoned my beliefs and had more coffee at the only place that was open.
Sent på natten svek jag mina ideal och drack mer kaffe på det enda stället som var öppet.


Happy and wide awake, I drove back home and arrived during early morning hours.
Glad och supervaken körde jag tillbaka mot Härnösand och kom hem under tidiga morgontimmar.


The moon was huge and orange. I stopped to take a few photos and had a bit of a scare because it was so dark around me that I couldn't see my car even though it was just a few yards away. Luckily I had removed the key, so I pushed it and made my car blink!
It was the first time I've driven this far in one day and it went a lot better than I thought. Instead of falling asleep, I replayed the performance in my head and it was basically a really great day!
Månen var jättestor och orange. Jag stannade någonstans nära Hammarstrand för att fotografera den och blev lite rädd för det var så mörkt runtomkring mig att jag inte såg bilen fast den bara var några meter bort. Som tur var hade jag tagit ur nyckeln och kunde trycka på den så bilen blinkade!
Det var första gången jag kört så här långt på en dag men det gick mycket lättare än jag trott. I stället för att somna spelade jag sedan upp föreställningen i huvudet och det var helt enkelt en väldigt bra dag!
Share:

Tuesday, March 22, 2011

More articles for the newspaper / Fler tidningsartiklar

Hello, hello! How are you? I'm happy and a little bit tired after a very lovely trip which I'll tell you about later! For now, these are two new articles by me which were published in the newspaper yesterday!
Hej, hej! Hur står det till med er? Själv är jag glad och lite trött efter en väldigt kul resa som jag kommer att skriva om senare! Tills vidare, här är två nya artiklar av mig som publicerades i tidningen Ångermanland igår!


Left-click to enlarge / Vänsterklicka för att läsa

Share:

Saturday, March 19, 2011

The moon tonight / Månen i kvällYou have to go outside and look! / Ni måste gå ut och titta!


Share:

Friday, March 18, 2011

Afternoon fika
Share:

Jazz!

More freelance work, in the newspaper today, about a concert last night. Yellowjackets, a jazz band from Los Angeles, along with a local youth orchestra and the High Coast Jazz Orchestra. I'm having fun writing and taking photos at all these different events!
Mer frilansjobb, i tidningen i dag om konsert i går kväll. Yellowjackets, ett band från Los Angeles, tillsammans med länsungdomsstorbandet och High Coast Jazz Orchestra. Jag har riktigt kul när jag skriver och fotar så varierade saker!

left-click to enlarge / vänsterklicka för att läsa. Tidningen Ångermanland.Share:

Thursday, March 17, 2011

On my desk / På skrivbordet


and also these och de här

never a good idea to have a glass with brushes next to a cup of coffee! Much too easy to accidentally drink a bit of greenish blue beverage with far too little caffeine in it. 
aldrig en bra idé att ha ett glas med penslar bredvid en kopp kaffe! Lätt hänt att man dricker någon konstigt grönblå dryck med för lite koffein.
Share:

Wednesday, March 16, 2011

Sparkly flowers / Glittriga blommor

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig