Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, April 28, 2010

Tuesday, April 27, 2010

More visual poetry / Mer visuell poesi


I took this photograph yesterday / Jag tog det här fotografiet igårI'm adding it to my Visual Poetry series which I created a year ago... These are a few of the other photographs.
Den får ingå i min serie Visuell poesi som jag fotograferade förra året... Här är några av de andra fotografierna i serien.

It also strangely matches this one, I think. / Den matchar underligt nog även den här, tycker jag.All available in my shop / Allt finns i butiken
Share:

Monday, April 26, 2010

On my desk / På skrivbordetShare:

Sunday, April 25, 2010

How to file your income-tax return / Hur man deklarerar

I already taught you how to throw a sales tax party. It is now time to file our income-tax return.
You need 1) an accountant who feeds you chocolate on a Sunday.
Jag har redan berättat hur man ordnar ett momskalas. Nu är det dags att deklarera. Man behöver 1) en revisor som bjuder på choklad när det är söndag.

2) You also need to drink some sort of chocolate coffee beverage. / Man behöver också dricka någon sorts chokladkaffe.

 

3) You basically need chocolate and caffeine to help you understand the things you need to learn but you don't want to learn because they're boring but you have to because it's really important. / Man behöver alltså choklad och koffein för att kunna förstå det man måste lära sig som man inte vill lära sig för det är tråkigt men väldigt viktigt.


4) You must also take a walk in the sunshine and photograph yourself to see if your lipstick matches your tights. I swear it really did. / Man måste också ta en promenad i solskenet och fotografera sig själv för att se om läppstiftet matchar strumpbyxorna vilket jag är säker på att det gjorde.


Good news is that we're almost done, fingers crossed, well in time. / Goda nyheten är att vi nästan är klara, ta i trä, i god tid.
Share:

Fototriss: Så här ser det ut där jag är idag / Three photos from where I live


Spring is on its way in Härnösand... Våren är på väg i Härnösand...


Though I must confess, the cherry blossoms are inside my apartment / Fast jag måste erkänna att körsbärsblommorna står inne i min lägenhet


It was windy but sunny until somewhere between 8 and 9 p.m. I read a book in a sunlit room until about half past eight. / Det var blåsigt men sol till någon gång mellan kl 20 och 21. Jag satt och läste i ett solupplyst rum till ungefär halv nio.


This is for the Fototriss challenge which I found on Swedish site Bloggportalen
Det här är till
Fototriss, en utmaning som jag hittade på Bloggportalen

Share:

Saturday, April 24, 2010

Something sweet and light / Något sött och lätt

Tea party photograph, new in shop. Tékalasfotografi, nytt i butiken.

Share:

Today / Idag

A little bit of this... Lite sånt här...
...and a bit of this ...och lite sånt här


How about you? Och själv då?
Share:

Wednesday, April 21, 2010

With furry horns / Med ludna horn


Another deer photo I took today / Ett rådjursfoto till som jag tog idag
Share:

Today... Deer and tussilago! / Idag... Rådjur och tussilago!
Share:

Tuesday, April 20, 2010

Happy Birthday Louise! / Grattis på födelsedagen Louise!


Today is my sister's birthday! Happy birthday!
Idag fyller min syster år! Grattis på födelsedagen!

She is great with animals, photography and is a freshly graduated behavioural and environmental scientist...
Hon är väldigt bra med djur och foto och hon är nyutexaminerad miljö-, hälsoskydds- och beteendevetare...


...and she's fun! ...och hon är rolig!


Have a super nice evening! / Ha en jättetrevlig kväll!


(1st photo by ?, 2nd by Johannes)
Share:

Monday, April 19, 2010

Another secret garden and mysterious rainbows / En hemlig trädgård till och mystiska regnbågarThere is an astonishingly beautiful flower bed somewhere in my town even though winter has barely loosened its grip yet. I asked for permission to photograph the flowers and today I lost track of time as I took more than 200 photographs. I'm looking through them right now and there is something really strange - lots of little rainbows appearing in the photographs for no apparent technical reason.


The photographs were taken in different directions and around the same time. Strange thing, also, is that I looked at a lot of these photos right after I'd taken them to check the focus and I didn't see the rainbows! Hmm. Is it that strange volcano ash working its magic? Or something more fun, even though a volcano is pretty cool? Anyway, these are some of the photographs. I haven't done anything to them except to shrink them and add my logo.

Det finns en förbluffande vacker blomsterrabatt någonstans i Härnösand trots att vintern knappt lossat sitt grepp än. Jag frågade om jag fick fotografera blommorna och idag glömde jag bort tid och rum medan jag tydligen tog mer än 200 fotografier. Sitter och tittar igenom dem nu och det är något konstigt - mängder av små regnbågar syns på bilderna trots att det inte borde finnas någon teknisk förklaring till det. Jag tog fotografierna i olika riktningar och runt samma tid.


Annan konstig sak är att jag tittade på många av dem direkt efteråt för att se om jag ställt in skärpan rätt och jag såg inte regnbågarna då. Hmm. Är det möjligen den där skumma vulkanaskan som trollar eller är det något roligare - även om vulkaner är ganska imponerande? Hur som helst; här är några av fotografierna. Jag har inte gjort något annat än att förminska dem och lägga till min logo.
http://aftonbladet.se/nyheter/analys/wolfganghansson/article6978319.ab
Share:

Naked logic / Naken logik


I went to celebrate a friend's birthday yesterday and her three-year-old was walking around naked. I asked: "How come you're not wearing any clothes?" She glared at me and said: "Because I'm naked."
Jag gick hem till en kompis som fyllde år igår och hennes treåring gick omkring naken. Jag frågade: "Varför har du inga kläder på dig?" Hon blängde på mig och svarade: "För att jag är naken."

Share:

Sunday, April 18, 2010

How snow and ice turn into sunshine and smiles / Hur is och snö blir sol, leenden och töIf I weren't so tired I would tell you about the huge snowflakes I had to blink my way through to the way to the conference yesterday and I would tell you about my encounter with the language police, Lotten Bergman, who held an interesting and incredibly funny lecture.
Om jag inte vore så trött skulle jag berätta om de gigantiska snöflingor jag blinkade mig igenom på väg till SFÖ-konferensen igår morse. Jag skulle även berätta om mitt möte med språkpolisen, Lotten Bergman, som höll en intressant och otroligt rolig föreläsning.


I would tell you about Mark Levengood once again and probably sit and stare some more at his tie.
Jag skulle berätta om Mark Levengood en gång till och antagligen sitta och stirra ännu mer på hans slips.
I might show you the unfairly blurry photo of three gorgeous native German speakers who have just turned into translators and I could tell you about all the other nice people I met as well.
Jag skulle kanske även visa den orättvist suddiga bilden av tre jättefina tjejer som har tyska som modersmål och precis har blivit översättare. Jag skulle också kunna berätta om alla de andra trevliga människorna jag träffat.

I could tell you about Judy Petersen who talked about editing and about Ann Järneström who taught us about body language, communication and fairytales. I could write about Jonas Hallberg's pleasant interviews. Unfortunately, I could also write about speakers who were less prepared to deal with a tough crowd of 300 linguists and who didn't quite get their message through, but I won't. Instead, I will tell you about something my mother taught me.
Jag skulle kunna berätta om Judy Petersen som talade om redigering. Skulle även kunna nämna Jonas Hallbergs trevliga intervjuer och Ann Järneström som lärde oss om kroppsspråk, kommunikation och sagor. Dessvärre vore det också möjligt att skriva om talare som var sämre förberedda att klara av en tuff publik bestående av 300 lingvister och som inte riktigt nådde fram med sina budskap, men det ska jag inte göra. I stället ska jag berätta något min mamma lärde mig.


Something during the conference made me stomp outside and phone my mother to complain. (Very adult, I know.) While she did agree, she had a different take on things. She said: "The fact is, you can learn just as much from the things that aren't good because you learn what doesn't work and you learn how you can do it better." Smart mom.

Det fanns ett par saker under konferensen som fick mig att ilsket gå ut och ringa mamma för att klaga. (Väldigt vuxet, jag vet.) Hon höll visserligen med men hon hade en mer konstruktiv syn på saken. Hon sa: "Du kan faktiskt lära dig lika mycket av det som är dåligt som av det som är bra, för du lär dig vad som inte fungerar och hur du kan göra det bättre själv." Smart mamma.

Suddenly the snowflakes melted away and the sun blazed over the square. Oh, and then there was Mark Levengood and the language police who also posted one of my photographs on her blog today.
Plötsligt smälte de stora snöflingorna och solen glödde över torget. Sedan kom Mark Levengood och språkpolisen som förresten lagt ut ett av mina fotografier på sin blogg idag.
Share:

1500 hearts! / 1500 hjärtan!

It is crazy early, Sunday morning, and I just reached 1500 hearts on Etsy (meaning: 1500 members have marked my shop http://afiori.etsy.com/ as a favourite)! Goodnight! I mean goodbye - I'm off to the conference again. 1500! Yay!
Det är väldigt tidigt, söndagsmorgon, och jag nådde precis 1500 hjärtan på Etsy! (Det betyder att 1500 medlemmar på sidan har markerat att min butik http://afiori.etsy.com är en favorit.) God natt! Jag menar hej då - ska precis tillbaka till konferensen. 1500! Jippi!


me at the conference, photo by Elisabeth Schriefer
jag på konferensen, foto av Elisabeth Schriefer
Share:

Saturday, April 17, 2010

Mark LevengoodI had just stared to blog about today's adventures at the SFÖ (Swedish Association of Professional Translators) conference when I was distracted by Mark Levengood. Ladies and gentlemen who read my blog in over 60 countries; if you do not speak Swedish I would say it is worth learning simply to hear Mark Levengood speak. Today he held an interesting, funny and absolutely charming lecture at the conference. He spoke of inspiration, learning, confidence and curiosity. After his book signing, I took this photo of him and he seems to be just as nice in person as I had thought. Doesn't he practically exude kindness? He is also, as you can see, an extremely well-dressed man. I shall blog more after I've finished admiring his tie for just a little bit longer.

Jag hade just börjat blogga om dagens äventyr på SFÖ-konferensen (SFÖ = Sveriges Facköversättarförening) när jag blev distraherad av Mark Levengood. Mina kära bloggläsare som bor i cirka 60 länder utanför Sverige bör samtliga lära sig svenska för att höra Mark både tala och hålla tal. Idag föreläste han om bland annat inspiration, lärande, självförtroende och nyfikenhet. Efter att han signerat sina böcker tog jag denna bild och han verkar vara lika trevlig som person som jag hade trott. Visst är det som om han utstrålar vänlighet? Dessutom är han, som synes, en mycket välklädd man. Jag återkommer efter att jag beundrat hans slips under ytterligare några ögonblick. översättning föreläsning föreläsare Sundsvall SFÖ konferens 2010
Share:

Friday, April 16, 2010

Lions, dragons and translated water / Lejon, drakar och översatt vatten


Today I woke up super early (8.05) and went on an adventure. I put on my little red shoes (spring shoes!) and packed my bag...
Idag vaknade jag jättetidigt (8.05) och åkte på äventyr. Jag tog på mig mina röda små skor (vårskor!) och packade väskan......and went to Sundsvall to attend my very first conference (barring one when my role was primarily that of the accompanying daughter). It's a conference for translators (you do know that you can hire me, don't you?)  I got a goodie bag full of dictionaries and a little stress relief squeezable guy, all of which matched my outfit. See, I am a fashion blogger after all!
...och åkte till Sundsvall för att gå på konferens för första gången (utom en gång då jag främst deltog i egenskap av medföljande dotter). Det var en översättarkonferens som anordnas av SFÖ (ni vet väl att ni kan anlita mig?) Jag fick en kasse full av ordböcker och en liten antistressfigur; som synes passade allt bra ihop med mina kläder - jag menar min outfit. Titta, jag är en modebloggare i alla fall!The first lecture was by well-known linguist Catharina Grünbaum. She talked about different ways to handle situations when you need a new term for something that didn't exist before, such as a computer or an airbag, and using words from other languages. Some English words are used directly in Swedish, ie we don't translate them, and while there are often Swedish expressions which are perfectly fine, or even more exact than the original term, others lack appropriate synonyms. While I can't convey her examples in English only, I will say that her lecture was hilarious, witty and enlightening.

Den kända språkvetaren Catharina Grünbaum höll en föreläsning om hur man kan hantera situationer då vi behöver nya ord för företeelser eller saker som inte funnits tidigare, till exempel en dator eller airbag / krockkudde. Till många engelska termer finns ju svenska ord som fungerar lika bra eller som till och med är mer exakta. Hon gav exemplet friggebod som är ett ord på svenska men kräver en lång beskrivning på andra språk. Ordet bitch, däremot, har ju ingen riktigt bra svensk synonym. Satkärring är något värre, oglamourösare, fulare - en bitch kan vara vacker och avundsvärd. Catharina Grünbaum-citat: "Jag tycker bitchen kan passera - men inte whiplashen". (Någon som kommer ihåg att whiplash kan översättas med pisksnärt?)


Catharina Grünbaum interviewed by Jonas Hallberg before her lecture
Catharina Grünbaum intervjuas av Jonas Hallberg före föreläsningen


The second good lecture I listened to was by Lars Wollin who talked about the history of translation. Strangely enough, both he and Catharina Grünbaum quoted Alice in Wonderland and Through the Looking-Glass.
Den andra bra föreläsningen som jag gick på var med Lars Wollin. Han berättade om översättning i ett historiskt perspektiv. Lustigt nog citerade både han och Catharina Grünbaum Alice i underlandet och Alice i spegellandet! Jag antar att de håller sig väldigt uppdaterade och à jour och inte dissar populärkulturens vibbar.

There were lots of lions and dragons in Sundsvall but not in the conference crowd.
Det fanns gott om lejon och drakar i Sundsvall, dock ej bland konferensdeltagarna.


Even the water was translated!
Till och med vattnet var översatt!


Tomorrow I'm going back to the conference. For now - ciao, hej då, bye, guten Abend, mirëupafshim, hei sitten, пока, au revoir, Do viđenja, γεια, adiós and all the other languages. If yours is missing, feel free to teach me in comments!
I morgon ska jag tillbaka till konferensen. Tills vidare - ciao, hej då, bye, guten Abend, mirëupafshim, hei sitten, пока, au revoir, Do viđenja, γεια, adiós och alla andra språk.


Share:

Thursday, April 15, 2010

A good morning / En god morgon

When the doorbell rings, someone puts a plant outside your door and runs away
När det ringer på dörren, någon ställer en krukväxt utanför och springer iväg

Share:

Wednesday, April 14, 2010

The best kind of before and after / Bästa sortens före och efter

This is me today... Det här är jag idag...


Finally wearing a spring jacket without being cold! Remember January when my eyelashes froze... -15F, -36 F.
...som äntligen bär vårjacka utan att frysa! Ni kommer ihåg januari då mina ögonfransar frös till is... -26 grader, -38.February, me pretending not to shiver from the cold... Februari där jag låtsas att jag inte frös så jag skakade...


All the snow... All snö...


In March, I stayed indoors, coughing. I mars var jag inne och hostade.


When Easter came, I took my semi-warm coat out. När det blev påsk tog jag fram min halvvarma kappa.


and today I saw these... och idag såg jag de här...


...and there are big heaps of snow left but the streets have returned ...och det finns massa snöhögar kvar men gatorna har återvänt


photos by Alveola Ämting, myself, Louise Andersson, Ulla Edström, Louise again, myself again, Alveola again.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig