Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, April 18, 2010

How snow and ice turn into sunshine and smiles / Hur is och snö blir sol, leenden och töIf I weren't so tired I would tell you about the huge snowflakes I had to blink my way through to the way to the conference yesterday and I would tell you about my encounter with the language police, Lotten Bergman, who held an interesting and incredibly funny lecture.
Om jag inte vore så trött skulle jag berätta om de gigantiska snöflingor jag blinkade mig igenom på väg till SFÖ-konferensen igår morse. Jag skulle även berätta om mitt möte med språkpolisen, Lotten Bergman, som höll en intressant och otroligt rolig föreläsning.


I would tell you about Mark Levengood once again and probably sit and stare some more at his tie.
Jag skulle berätta om Mark Levengood en gång till och antagligen sitta och stirra ännu mer på hans slips.
I might show you the unfairly blurry photo of three gorgeous native German speakers who have just turned into translators and I could tell you about all the other nice people I met as well.
Jag skulle kanske även visa den orättvist suddiga bilden av tre jättefina tjejer som har tyska som modersmål och precis har blivit översättare. Jag skulle också kunna berätta om alla de andra trevliga människorna jag träffat.

I could tell you about Judy Petersen who talked about editing and about Ann Järneström who taught us about body language, communication and fairytales. I could write about Jonas Hallberg's pleasant interviews. Unfortunately, I could also write about speakers who were less prepared to deal with a tough crowd of 300 linguists and who didn't quite get their message through, but I won't. Instead, I will tell you about something my mother taught me.
Jag skulle kunna berätta om Judy Petersen som talade om redigering. Skulle även kunna nämna Jonas Hallbergs trevliga intervjuer och Ann Järneström som lärde oss om kroppsspråk, kommunikation och sagor. Dessvärre vore det också möjligt att skriva om talare som var sämre förberedda att klara av en tuff publik bestående av 300 lingvister och som inte riktigt nådde fram med sina budskap, men det ska jag inte göra. I stället ska jag berätta något min mamma lärde mig.


Something during the conference made me stomp outside and phone my mother to complain. (Very adult, I know.) While she did agree, she had a different take on things. She said: "The fact is, you can learn just as much from the things that aren't good because you learn what doesn't work and you learn how you can do it better." Smart mom.

Det fanns ett par saker under konferensen som fick mig att ilsket gå ut och ringa mamma för att klaga. (Väldigt vuxet, jag vet.) Hon höll visserligen med men hon hade en mer konstruktiv syn på saken. Hon sa: "Du kan faktiskt lära dig lika mycket av det som är dåligt som av det som är bra, för du lär dig vad som inte fungerar och hur du kan göra det bättre själv." Smart mamma.

Suddenly the snowflakes melted away and the sun blazed over the square. Oh, and then there was Mark Levengood and the language police who also posted one of my photographs on her blog today.
Plötsligt smälte de stora snöflingorna och solen glödde över torget. Sedan kom Mark Levengood och språkpolisen som förresten lagt ut ett av mina fotografier på sin blogg idag.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig