Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Saturday, February 27, 2010

A Sense of Place, a photographic essay / Känslan av en plats, en fotografisk essä

I normally write the English text first in my blog posts and then the Swedish version, but today I am a guest blogger for The You & Me Show, so English speakers hurry there!
I normala fall skriver jag engelska texten först i mina blogginlägg och därefter på svenska, men idag gästbloggar jag på The You & Me Show så den engelska texten hamnar där. Ta en titt på deras fina blogg; klicka här! Nedan följer min text på svenska.

Känslan av en plats

Jag har funderat över ord som plats och hem. Vad är egentligen en plats? Finns det icke-platser? Här är några av mina tankar tillsammans med mina fotografier.


Vi skapar platser genom att välja ut en bit av det som omger oss och ta det i besittning, namnge det. Vi kanske kallar det London, din lägenhet, soffan eller hemma. En plats har sina egna karaktärsdrag och går att skilja från andra platser.


Hemma. Är hemma en plats eller är det mer en känsla? På sätt och vis är hemma en plats och borta allt annat, men vad är det som gör att man kan känna sig hemma på flera olika platser? Finns det alltid ett hem som är mer sant och äkta?


Konceptet "hem" är något jag ofta vill undersöka med mina fotografier. Jag skapade detta självporträtt genom att föra samman fotografiet på mig med bilden av en vägg i Rom. Jag tänkte på platser jag besöker, hemifrån, och undrade om jag på något sätt lämnar kvar ett märke på de platserna på samma sätt som de lämnar avtryck i mig. Jag tänkte på symmetri och att vara halvt där, halvt här.


En plats omges inte alltid av en fysisk gräns. En plats kan skapas genom att lyssna på musik för att stänga ute resten av världen; en plats kan skapas mellan människor.


Vi skapar bärbara platser. Fickor, bärbara datorer, väskor - alla kan innehålla ett universum i miniatyr av de viktigaste sakerna man behöver, en pytteliten ersättning för ett hem, en plats att känna igen.


Håll en fjäril i din hand och även handen förvandlas till en plats.


art photography, konstfoto, konstfotograf, photographic essay, butterfly, birds, hand

© Maria-Thérèse Andersson 2010
Share:

Friday, February 26, 2010

A bit of shopping, Härnösand today, a golden letter and some tulips / Lite shopping, Härnösand idag, ett guldbrev och några tulpaner

I'm writing something for another blog today because I'm going to be their guest blogger tomorrow! Will let you know when my post is up. In the meantime, these are a few pictures from today. Jag håller på att skriva en text till en annan blogg för jag ska gästblogga där i morgon! Återkommer när min text ligger ute. Tills vidare kommer här några bilder från idag.

These are the little things I bought on sale in Örnsköldsvik... De här små sakerna köpte jag på rea i Ö-vik...


I put the headband on, I put some change in my purse and went for a long walk in the heavy snowfall (yes, more).
Jag tog på mig diademet, stoppade pengar i börsen och gick på en lång promenad i det rejäla snöfallet (just det, ännu mer).
Came home, had received a party invitation! Kom hem och hade fått inbjudan till ett kalas!


Took photos of tulips. Went to post office. Postponed writing guest blog post. Will get back to it straight away. In a minute. When I've had some coffee. Fotograferade tulpaner. Sköt upp att skriva gästbloggtexten. Ska genast börja med den. Snart. När jag druckit kaffe.Share:

Wednesday, February 24, 2010

Who's the girl behind the mask? 7 things about me / Vem är hon bakom masken? 7 saker om mig

I was tagged by Ann Flowers of A Beautiful Party to write 7 things about myself and ask 7 other creative bloggers to do the same. Jag har blivit taggad av Ann Flowers från A Beautiful Party att skriva 7 saker om mig själv och be 7 andra kreativa bloggare att göra likadant.


1. I drink black coffee in the morning and afternoon and green tea (lemon) at night.
2. I like to travel by air and I like the feeling when my head is pushed back against the chair during take-off.
3. Some of my favourite places are Rome, London, a beach I went to in France and a beach in Härnösand.
4. I don't have Photoshop.
5. I only feel bored when I'm waiting for people to respond to my messages. I like instant interaction.
6. I once went to Assisi to see Giotto's little crying angel in the painting here.
7. I like efficiency.


1. Jag dricker svart kaffe när det är morgon och eftermiddag och grönt té (citron) på natten.
2. Jag gillar att flyga och känslan när huvudet trycks bakåt när planet lyfter.
3. Några av mina favoritplatser är Rom, London, en strand jag varit till i Frankrike och en strand i Härnösand.
4. Jag har inte Photoshop.
5. Jag känner mig bara uttråkad ibland, när jag väntar på att folk ska svara på mina meddelanden. Jag gillar omedelbar kommunikation.
6. En gång åkte jag till Assisi för att se Giottos lilla gråtande ängel i
den här målningen.
7. Jag gillar effektivitet.


Share:

Tuesday, February 23, 2010

So blue and white it hurts / Så vitt och blått att det gör ont


Very cold again, -21°C here and -35 where my mum lives. In Fahrenheit, that would be -5.8 and -31F. My newly wallpapered yellow room seems very sunny indeed in a sort of opposite way to this photo. Väldigt kallt igen, -21° här och -35° där min mamma bor. Mitt nytapetserade gula rum ser verkligen soligt ut på ungefär motsatt vis jämfört med denna bild.
Share:

Monday, February 22, 2010

The painter did not wake me up by playing the trumpet BUT... / Målaren väckte mig inte genom att spela trumpet MEN...

...he played the piano before they left! ...han spelade piano innan de gav sig av!


I hid in the other room, worked, packaged orders, made a bit of fika for the painters...
Jag gömde mig i rummet intill, jobbade, paketerade beställningar, gjorde lite fika till målarna...


In the evening they gave me coke and a chocolate ball - much needed caffeine.
På kvällen gav de mig cola och en chokladboll - välbehövligt koffein.

I now have a beautiful new floor, yellow walls, a super white ceiling and there is no stupid draught through the huge cracks that were in my wall!
Nu har jag ett fint nytt golv, gula väggar, vitt vitt tak och det är inget dumt drag genom de stora sprickorna som fanns i väggen!


Yay!
Share:

Örnsköldsvik


If I seem absent and haven't read your blog posts it's because I have been absent, on the move, travelling, for over a week due to the construction work in my flat. I've been on a plane, in a car, in the snow, in front of a fireplace - and yesterday I went to Örnsköldsvik, or Ö-vik, for an art society meeting. I am now a board member (title to be announced) of the district art society as well.
Om jag verkat frånvarande beror det på att jag har varit frånvarande, rört på mig, rest i över en vecka p.g.a. byggarbetet i min lägenhet. Jag har den senaste tiden varit i ett flygplan, en bil, i snön, framför en brasa - och igår åkte jag till Örnsköldsvik, även kallat Ö-vik, för att gå på ett konstföreningsmöte för Västernorrlands distrikt. Jag är nu med i styrelsen för distriktet också (titel meddelas senare).

in Örnsköldsvik, photo by Louise Andersson

There were many beautiful wooden houses in Ö-vik which I saw when I drove through the city. Meaning, small wooden houses in the city centre, many of them in pastel colours. No pic of those since I was driving, but below you can see another building and some fika.
Det fanns många fina trähus i Ö-vik. Jag såg dem när jag körde genom centrum. Alltså ganska små trähus mitt i stan, många i pastellfärger. Ingen bild på dem eftersom jag körde, men här ser ni en annan byggnad och fika.

Tomorrow there will be painters working in my home, putting up yellow wallpaper, painting the ceiling and laying a new floor. I shall be in the next room having pralines. (Working. And having pralines.) The painter in charge is an excellent trumpet player. He says they will be here very early and he's going to wake me up by playing the trumpet. He knows my mother so I think he's heard about my sleeping pattern.

I morgon kommer målare att jobba hemma hos mig, sätta upp gula tapeter, måla taket och lägga nytt golv. Själv ska jag sitta i rummet intill och äta praliner. (Jobba. Och äta praliner. ) Chefsmålaren är väldigt bra på att spela trumpet. Han säger att de kommer tidigt och väcker mig med trumpeten. Han känner min mamma så jag tror han hört talas om mitt sömnmönster.


Share:

Friday, February 19, 2010

hello.


Things I bought today: Yellow wallpaper. Pink wings. Black butterfly mask. Miniature tutu.
Things I thought about today: Masks. Identity. Love and religion. What is and what is not imaginary. Money. Photography. Birthdays. Dialects.


Saker jag köpt idag: Gula tapeter. Rosa vingar. Svart fjärilsmask. Tyllkjol i miniatyr.

Saker jag tänkt på idag: Masker. Identitet. Kärlek och religion. Vad som är inbillning och vad som inte är det. Pengar. Fotografier. Födelsedagar. Dialekter.
self portraits (c) me, Maria-Thérèse Andersson
Share:

Wednesday, February 17, 2010

afiori 1 year!!! / afiori 1 år!!!

Right this minute, at midnight (Swedish time) on February 17th, it is one year since I started to work full-time creating art and running afiori, my own business!
Precis nu vid midnatt svensk tid, 17 februari, är det ett år sedan jag började jobba heltid med konst och att driva mitt eget företag afiori!


I have sent photographs, collages and notebooks to lots and lots of countries... I have been on magazine covers, sold photographs to a movie and published my first book... (See right-hand sidebar.) I will be in a secret location tomorrow (later today) celebrating.
Maybe here...
Jag har skickat fotografier, collage och anteckningsböcker till massor av länder... Jag har varit på tidningsomslag, sålt fotografier till en film och publicerat min första bok... (Titta i högerkanten av bloggen.) Jag kommer att befinna mig på hemlig plats i morgon (senare idag) och fira.
Kanske här...

Or here... Eller här...
You can celebrate with me! I am having a special SALE in my shop for two days only, starting now and ending when I wake up on Friday which should be the 19th for everyone. The deal: Buy one print and get any print up to 8x11" FREE! Order via my shop or by sending me an e-mail to info@afiori.com.
Ni kan fira med mig! Jag har nu ett specialerbjudande i min butik, bara i två dagar med början nu och slut när jag vaknar på fredag den 19:e! Rean gäller som följer: Köp ett fotografi eller collage och få vilket du vill GRATIS i storlek upp till 21x30 cm. Beställ via min butik eller genom att skicka mail till info@afiori.com. Det är bara att säga vilka 2 fotografier eller collage du vill beställa så skickar jag betalningsinstruktioner.
Share:

Saturday, February 13, 2010

Härnösands Konstförening / The Härnösand Art Society


I am now officially a board member of the Härnösand Art Society! I will be their (our) web editor and have created a website, www.harnosandskonstforening.se. The site will be updated pretty much like a blog and there will be photos from exhibitions etc.
Jag är nu officiell medlem i styrelsen för Härnösands Konstförening! Jag är deras (vår) webbredaktör och har gjort en hemsida, www.harnosandskonstforening.se. Sidan kommer att uppdateras ungefär som en blogg; det kommer att finnas bilder från utställningar m.m.


Today was the annual meeting when all members are invited. There was an interesting talk by Arne Wiig on independently created art versus ordered artwork. I introduced the website.
Idag var årsmötet då alla medlemmar bjuds in. Arne Wiig berättade intressant om beställningsverk och fri konst. Jag presenterade hemsidan.


There was fika... Det fanns fika...


...and an exciting art lottery. ...och ett spännande konstlotteri.


giclée by Lena Hjelm


I desperately wanted to win this little fellow below ("Creature", Varelse, by Marie Pårup) but alas had no lottery ticket since I just joined. If I had this sculpture we would cuddle on the sofa, watch films and eat chocolate together.
Jag ville verkligen vinna den här lilla krabaten (Varelse av Marie Pårup) men hade dessvärre inte ens en lott eftersom jag nyss gått med i föreningen. Om jag hade den här skulpturen skulle vi sitta i soffan, gosa, se på film och äta choklad tillsammans.

Photo by fellow board member Eva. / Foto taget av styrelsemedlemmen Eva.


Here's a better look at my hair thingy. I shall now proceed to chill; it's my last night in my apartment the way I know it, before the huge construction work. I'm thinking pale yellow for the new wallpaper. Här syns min hårprydnad bättre. Nu skall jag ägna mig åt att softa. Det är sista dagen lägenheten ser ut som den brukar före det stora byggarbetet. Jag tror de nya tapeterna får bli ljusgula.


Ciao from the new Härnösand Art Society board member, Maria-Thérèse Andersson!
Ciao från den nya styrelsemedlemmen i Härnösands Konstförening, Maria-Thérèse Andersson!

Therese Andersson Thérèse Andersson
Oh wait, did you come here to read about my trip? I blogged about it yesterday. Vänta, kom du hit för att läsa om min lilla resa? Jag bloggade om den igår.
Share:

Friday, February 12, 2010

Where I went and what I did / Vart jag reste och vad jag gjorde


This is where I went yesterday! Hit reste jag igår!


From Härnösand / Sundsvall airport there in the middle of Sweden... Från Härnösand / Sundsvalls flygplats där i mitten av landet...

To Stockholm. Till Stockholm.


It was the first time it didn't rain or snow there when I came to visit... Det var första gången det inte regnade eller snöade när jag var där...

...but there was a lot of snow; it was fairly cold and there were polar bears. (To answer your question, Ann, I think you can pick panda bears when there's just a little bit of snow and polar bears when there is a lot.)
...men det fanns mycket snö; det var ganska kallt och jag såg isbjörnar. (För att svara på Anns fråga: Jag tror man kan plocka pandor när det bara finns lite snö och isbjörnar när det finns mycket.)

This is why I am not a fashion blogger: I go into the Odd Molly store and stare at the beautiful wall instead of the clothes.
Det här är anledningen till att jag inte är någon modebloggare: Jag går in på Odd Molly och tittar på den vackra väggen i stället för kläderna.


I did see a beautiful dress though. Men jag såg en fin klänning.


I went to see an exhibition by Astrid Sylwan at Andersson / Sandström Gallery. I liked it. Jag såg en utställning av Astrid Sylwan på Galleri Andersson / Sandström. Jag gillade den.


This painting was HUGE. Den här var JÄTTESTOR.
My fave. Min favorit.

I'd love to exhibit there in the future. Jag skulle gärna ställa ut där själv någon gång.

I had dinner and coffee with nice people, ran a few business errands for afiori and came back home at 4 o'clock this morning. Jag åt middag och fikade med trevliga människor, gjorde några ärenden åt afiori och kom hem igen klockan fyra i morse.

Photos by me, as usual.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig