Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, June 30, 2009

Unpacking / Packar upp

I had a great time in Rome! Now I'm opening bags, taking out pretty paper, a horse, a mask, old letters... My friend brought me back this beautiful box from Iran (below) and I've put my Roman letters and the mask in it.
Jag hade det jättebra i Rom! Nu öppnar jag påsar, tar ut fina papper, en häst, en mask, gamla brev... Min kompis tog med sig den här fina asken till mig från Iran och jag har lagt mina romerska brev och masken i den.I took around 1000 photos and I've started to sort them out. I'm happy with a few of them and will post some later on.
Meanwhile, I leave you with a bit of curious food and drinks.
Jag tog runt 1000 bilder och har börjat sortera dem. Jag är nöjd med en del och kommer att lägga upp några senare.
Tills vidare kommer här några bilder på märklig mat och dryck.Dictator wine? Really?
Diktatorsvin? Verkligen?Pffff.Mmm... pocket espresso.It's not the bird flu; it's not the swine flu; it's the....

Pizzeriaflunsan!and this doll made me think of Rosey
och den här dockan fick mig att tänka på Rosey

Share:

Monday, June 29, 2009

Riconoscere, to know, recognise, att känna igen

I had a cappuccino in a bar in Piazza Pantheon and the woman who works there said she recognised me; it's not the first time you're here, is it? Didn't you have about five cappuccinos around the same time last year?
I did.
Last summer, a guy who served me cappuccino in another bar asked where I had been the previous summer because he hadn't seen me around (I cheated on Rome and went to Milan, Venice and London).
It's nice to think part of me can still be there and that there are people who don't know my name or where I'm from but they'd notice if I were gone.
I like to be left alone but I want to leave a mark somehow.Jag drack cappuccino i en bar vid Piazza Pantheon och kvinnan som jobbar där sa att hon kände igen mig; det var inte första gången jag var där, eller hur? Hade jag inte druckit runt fem cappuccino där förra året?
Jo.
Förra sommaren frågade en man som serverade mig cappuccino i en annan bar var jag varit året innan för han hade inte sett mig då (jag reste till Milano, Venedig och London).

Jag tycker om att tänka att en del av mig kan finnas kvar där och att folk som inte vet vad jag heter eller var jag kommer ifrån skulle märka om jag inte kom.
Jag vill vara ifred men jag vill lämna ett avtryck.


Oh - and I wanted to say something about luck. I'm not lucky to be in Rome. I'm lucky to have been born in this part of the world, I think, and I'm lucky for other reasons but when it comes to travelling it's pure determination. If I have to, I have to. I prioritize. The lucky part, for me, is that I've started to realise that I'm writing my own story.


Jo - och jag ville säga en sak angående tur för många har skrivit vilken tur jag har som är i Rom. Jag har inte tur. Jag har tur som är född i den här delen av världen och jag har tur av andra anledningar, men när det gäller resorna är det ren och skär beslutsamhet. Måste jag så måste jag. Jag prioriterar. Det som är tur är att jag börjat inse att det är jag som skriver min egen berättelse.

Share:

Saturday, June 27, 2009

Running around Rome / Springer runt i Rom

So much to tell you, so little time and such great need for more gelato! I am already thinking about how to finance my next trip. Icantsew mentioned winning the lottery (remember, you're going to Sweden first – then you can easily get around in the rest of Europe!) and I looked at this new poker site and must say I was tempted – although I mostly got ideas for new collages and photos involving playing cards. Then I got the best idea: I could review ice cream and be a photographer! Or all my favourite places could sponsor me (I'm not getting paid for what you are about to see and what I already showed you) – although that would mean having to plan ahead of time.
Ehm.
I'll just continue selling my art, photography and my afiori items.

Så mycket att berätta, så lite tid och så stort sug efter mera gelato! Jag funderar redan på hur jag ska finansiera nästa resa. Icantsew pratade om att vinna på lotto (kom ihåg att du ska åka till Sverige först i så fall) och jag tittade på den här nya svenska pokersidan och måste erkänna att jag blev frestad att prova men mest fick jag idéer till nya collage och fotografier med spelkort. Sedan fick jag en jättebra idé: jag skulle kunna recensera glass! Bli en chokladglassrecensent och vara fotograf! Eller så kunde alla mina favoritställen sponsra mig (jag får inte betalt för att skriva om de här butikerna – tyvärr) fast det skulle innebära att jag måste planera i förväg.
Hm.
Jag tror jag fortsätter jobba med min konst och sälja mina afioriprodukter.These are from today.
Santa Maria degli Angeli with architecture by Michelangelo. I love this place even though two women once tried to rob me when I entered the church. I had to punch them.
De här är från idag.
Santa Maria degli Angeli med arkitektur av Michelangelo. Jag tycker så mycket om den trots att två kvinnor försökte råna mig där en gång och jag var tvungen att smocka till dem.Hello Kitty shop close to Campo de Fiori. Everything is pink! Gah!
Hello Kitty-affär nära Campo de Fiori. Allt är rosa!

Santa Maria in Trastevere. Gold mosaic from the 13th century.
Santa Maria i Trastevere. Mosaik i guld från 1200-talet.I bought a lot of paper at Vertecchi close to the Spanish Steps and also in a shop close to my hotel on Corso d'Italia.
Jag köpte massa papper på Vertecchi nära Spanska trappan och i en butik nära hotellet på Corso d'Italia.

Vertecchi

This ice cream was served to me by someone who must have been the god of ice cream. If you know the pop group BWO he looked a lot like the lead singer.
Den här glassen serverades av någon som måste vara guden av glass. Till dem som känner till popgruppen BWO kan jag säga att han var väldigt lik sångaren.


This is how I feel when I'm in Rome
Så här känner jag mig när jag är i Rom


One of the few photographs I'm happy with so far.
Ett av de få fotografier som jag är nöjd med än så länge.


ciao!

(for more Rome, click on Travels / för mer om Rom, klicka på Resor)

Share:

The tea party!!!!


Oh dear, I'm late, for a very important date - Vanessa, you may banish me from your land of wonderfulness because I escaped to Rome and am having cappuccino and gelato. I'm so sorry. Will you forgive me? Will it be alright if I visit your blogs on Tuesday as I'm sitting in the hotel reception in Rome, merely borrowing the internet? Will all the tea partiers join me here in Rome and see what I have been up to today?

Åh kära någon, jag är sen, jättesen - Vanessa, du får förvisa mig från ditt magiska rike för jag stack till Rom och dricker cappuccino och äter gelato. Förlåt. Går det bra om jag besöker era bloggar på tisdag för jag sitter nu i hotellreceptionen i Rom och bara lånar internet? Ni som kom via tépartyt, vill ni se vad jag har gjort idag?
Share:

Friday, June 26, 2009

I bought someone's baby in Rome / Jag köpte någons barn i Rom

and old letters and postcards, the memories of others that I will do my best to preserve in a different sort of way with new names and stories
och gamla brev och vykort, andra människors minnen som jag tänker bevara med nya namn och berättelser


I ate this for you Arte-Snarke, you liked it very much. Since you had this one I had to get a new one for myself afterwards.
Den här åt jag åt ArtSnark och hon tyckte om den. Eftersom hon åt denna var jag tvungen att köpa en ny åt mig själv sedan.


I went to beautiful Tivoli today, high up on a mountain, and visited Villa d'Este with its garden filled with fountains and overlooked by a pegasus.
Jag åkte till vackra Tivoli idag, högt upp på ett berg, och besökte Villa d'Este med en trädgård full av fontäner och en pegasus som överblickade det hela.

When I say I work hard it means I'm having trouble with my photos. Out of several hundred only a few are good so far - a perfectly normal ratio but since I'm only here for a few days I'm feeling pressured. It has to be good, ya know?
När jag säger att jag jobbar hårt betyder det att det inte går så bra med fotografierna. Av flera hundra som jag tagit är bara några bra än så länge - normalt, egentligen, men eftersom jag bara är här några dagar känner jag mig aningen pressad. Det måste ju bli bra.

Share:

Thursday, June 25, 2009

Ciao da Roma!

After a fifteen-hour journey I arrived in Rome late last night, safe and sound after a somewhat scary announcement at the airport that they had to change a broken battery in the airplane before we left. I had just bought a novel by Erlend Loe which I know starts with a plane crash so I watched a film on the plane instead...
Efter en femton timmars resa kom jag till Rom sent i går kväll, välbehållen efter en något läskig sak på flygplatsen - de var tvungna att byta ett trasigt batteri i flygplanet! Jag hade precis köpt romanen "Gör vad du vill" av Erlend Loe och jag vet att den börjar med ett plan som kraschar så jag vågade inte läsa den utan kollade på film i stället...

The hotel I'm staying at for the second time is really excellent. At only 39 euros a night I get a spacious, newly renovated (since I was here last summer!) room. Everything is spotlessly clean and fresh. I even have a nice view and at night there's a pianist playing and it echoes in the courtyard.
Hotellet jag bor på för andra gången är verkligen jättefint. För bara 39 euro per natt får jag ett mycket rymligt rum, nyrenoverat sedan jag var här förra sommaren! Rent och snyggt och stort. Jag har till och med en fin utsikt och på nätterna spelar en pianist så det ekar upp mellan husen.


This is one of my favourite shops called Jam. Hello Kitty helmets!
Det här är en av mina favoritbutiker, Jam. Hello Kitty-hjälmar!


Santa Maria Maggiore, a street and - here's for you, Debbie of Suburb Sanity - me when I try on my own perfume instead of bringing a bottle! Ha! I almost put on make-up as well. If you do enough of these things (bring a bottle and fill it with water etc) the trip pays for itself, really. (Here I conveniently forget about the gelato and the pizza and the coffe and paper I buy.)
Santa Maria Maggiore, en gata och det här är till Debbie - jag när jag provar min egen parfym i stället för att ha med mig flaskan! Ha! Jag nästan sminkade mig också. Om man gör tillräckligt många sådana saker tjänar man på att åka till Rom. (Här glömmer jag skönt nog glassen och pizzan och kaffet och papperet jag köper.)


I'm not on vacation; on the contrary, I'm working hard on my photography and buying lots of beautiful new paper for afiori. Now I'm off to the area around Fontana di Trevi to get some ice cream! Ciao!
Jag är inte på semester; tvärtom jobbar jag mycket med fotografier och köper en massa fina nya papper till afiori. Nu ska jag iväg till området runt Fontana di Trevi och äta glass! Hej!
Share:

Tuesday, June 23, 2009

Arrivederci, Ciao, Bye bye!

I'm going to Rome! Tomorrow morning! Just booked the ticket this afternoon, I need to get away, I'm outta here! Talk to you from Rome.
Jag ska till Rom! I morgon bitti! Bokade biljett i eftermiddags; jag behöver sticka iväg, jag sticker härifrån! Vi hörs från Rom.I added this to the shop to celebrate
Jag lade till den här i butiken för att fira

The Escape Artist
Utbrytarkonstnären


Any orders placed this week will ship on Tuesday with a secret GIFT included!
Alla beställningar som görs denna vecka skickas på tisdag tillsammans med en hemlig PRESENT!


Ciao!

Share:

Here comes the sun / Här kommer sommaren

In celebration of the first sunny, t-shirt wearing, bare-legged day I added this new photograph to my shop last night
För att fira första sommardagen med t-shirt och bara ben lade jag till detta nya fotografi i butiken i går kväll


and this one is called Fragile World
och det här heter Ömtålig värld


I also made test prints of my collages in the previous post and they look good so those collages are also in my Etsy shop now. Jag gjorde också provbilder av mina collage i inlägget här nedanför och de blev bra så de bilderna finns också i min Etsy-butik nu.
maria-thérèse afiori

Share:

Saturday, June 20, 2009

I would bring you flowers in the morning


© Maria-Thérèse Andersson 2009
Share:

Midsummer magic and strange sounds / Midsommarmagi och märkliga ljud

midsummer flowers


me outside my mother's house


mother, sister, cat


When you celebrate midsummer in Sweden you normally hear the sound of people singing songs such as Små grodorna (little frogs) and people laughing and drinking. Today we celebrated midsummer at my aunt's house and what we heard was a high, beeping sound which simply wouldn't stop. It was momtentarily drowned by laughter and people talking but when we all went into the kitchen it became unbearably loud.

We shushed each other and tiptoed around to locate the source of the beeping. Telephones, dishwasher, water pipes - nothing. Until my sister opened a small door under the kitchen sink. Something was beeping in the garbage?

A very brave woman emptied the garbage outdoors and what she found, amidst a lot of leftovers, was a hearing aid belonging to one of the guests! He laughed so hard and promised to leave the hearing aid to my sister in his will because she was the one who found it. Strangely enough he didn't seem to miss it - and what's even better, he didn't have to listen to the high beeping sound.
the magical house where we celebrated midsummer
det magiska huset där vi firade midsommarNär man firar midsommar brukar man ofta höra sånger som Små grodorna, höra folk prata och skratta, dricka. När vi idag firade midsommar hos min ena moster hörde vi mest ett högt pipljud som inte gav med sig. Det dränktes bland skratt och röster ett tag men när alla gick in i köket blev ljudet ännu högre.

Vi hyssjade åt varandra och började smyga omkring för att lokalisera källan till det höga, pipande ljudet. Telefoner, diskmaskin, vattenrör kontrollerades - förgäves. Tills min syster öppnade en liten skåpdörr under diskbänken. Någonting pep i soporna.

En modig kvinna tömde soporna ute på marken och började rota runt. Där, mitt bland en massa matrester, fanns en hörapparat som tillhörde en av gästerna! Han skrattade så mycket när han såg den och har nu testamenterat den till min syster för att det var hon som hittade den. Underligt nog verkade han klara sig väldigt bra utan den - och dessutom slapp han höra pipljudet.


Photos by my mum, my sister and me
Share:

Thursday, June 18, 2009

An internal interview / En inre intervju

Since no one interviewed me all day today I thought I would interview myself.

So what have you worked on today?
Well, I painted some stains. Then I scanned the stains.


Eftersom ingen har intervjuat mig på hela dagen tänkte jag göra det själv.

Vad har du jobbat med idag?
Jo, jag har målat några fläckar. Sedan scannade jag in fläckarna.♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫

I'm working on a series of new collages involving images such as these:
Jag jobbar på en ny serie collage där bilder såsom dessa ingår:


Tomorrow I'm going to my mum and my relatives to celebrate Midsummer. It's the time of year where adults jump around a maypole like frogs and sing the frog song with flowers in their hair.
I morgon ska jag åka till min mamma och till släkten för att fira midsommar, den tid på året då vuxna hoppar som grodor runt midsommarstången med blommor i håret.

Thank you for your overwhelmingly wonderful comments about the newspaper interviews and the covers! I'm so happy you like them too and that so many are happy for me instead of thinking I'm bragging :)

♥ ♥ ♥

Tack för alla överväldigande fina kommentarer om tidningsintervjuerna och omslagen! Jag är så glad att ni gillar dem också och är glada för min skull i stället för att tycka att jag bara skryter :)

♥ ♥ ♥
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig