Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, October 31, 2009

You have to make the best of it / Man får göra så gott man kan

It's getting darker and colder by the minute. I don't like winter; you know I don't. Yesterday I went winter shopping and found a few nice things which I photographed during whatever little daylight there was.
Det blir mörkare och kallare för varje minut. Jag gillar inte vinter, ni vet att jag inte tycker om vintern. I går var jag och vintershoppade och hittade några fina saker som jag skyndade mig att fotografera innan det blev kolsvart igen.

********** the shopping *********
1. Winter boots, soft and furry and NOT made from dead animals' bodies, thank you! I wanted to shop local, I tried but I couldn't bear to buy suede shoes. It's someone's skin, ripped from a body :-( / Vinterkängor, mjuka och gosiga och INTE gjorda av döda djur. Finns mycket att välja på i butiken Din Sko. Jag ville handla lokalt, jag försökte verkligen men kunde inte förmå mig att köpa mockaskor, någons hud som slitits från en kropp :-(

Non-leather boots:2. Hello Kitty chocolate advent calendar. Yes, I know it's not even November yet but you need to have something to aim for. It's going to take a lot of other chocolate for me to steer clear of opening it.
Hello Kitty chokladadventkalender. Jag vet att det inte ens är november än men man måste ha mål här i livet. Det kommer att krävas stora mängder annan choklad så att jag inte äter upp den.


3. Non-ugly reflectors. I drove through town in the dark yesterday afternoon and was very upset with pedestrians who walked straight into the street when there are hardly any streetlights in this town. Then I came home and took a look at my own black coat.
Ickefula reflexer. Jag körde genom stan i mörkret i går eftermiddag och retade mig på alla fotgängare som klev rakt ut i gatan när det inte finns några gatlyktor här omkring. Sedan kom jag hem och såg min egen svarta kappa.


4. Frames for some of my photographs and collages. I'm very disappointed with these frames though because the measurements are off (you can see that the black edge around my pink flower photograph is nearly hidden under the mat) and the black paint has stained the mats! I think I'll be returning them.
Ramar till några av mina fotografier och collage. Jag är besviken över ramarna för måtten är fel (man kan se att den svarta kanten runt blomfotografiet knappt syns; öppningen är nästan en centimeter mindre än det stod) och den svarta färgen har gjort fläckar på passepartouterna! De såg smutsiga ut när jag öppnade plasten. Jag kommer nog att lämna tillbaka dem.(Frame sizes are 30x30 cm, 30x40 cm, 18x24 cm.)


Happy Halloween to those who celebrate!! / Glad Halloween till dem som firar!!

Share:

Friday, October 30, 2009

Yeah! Front page on Etsy and new books! / Förstasida på Etsy och nya böcker!


It is half past midnight; I'm about to turn off the computer and see that one of my newest journals is on the Etsy front page! Yay! This has been a good day. Except now it's tomorrow, so I hope tomorrow will be good too.
Det är en halvtimme över midnatt; jag ska precis stänga av datorn och så ser jag en av mina nyaste böcker på Etsys förstasida! Jippi! Det här var en bra dag. Fast nu är det redan i morgon så jag hoppas att morgondagen också blir bra.


I would like to introduce these new books. Say hello, everyone! The little black book is ready to know all your secrets! I think it would be a fun present at a bachelor / bachelorette party, hen night or whatever you call it in your country :) Available here with hot pink pages and here with white ones.

Jag vill presentera dessa nya böcker. Säg hej, allihop. Den lilla svarta är redo att få reda på alla dina hemligheter! Den skulle också vara en rolig present på möhipppa / svensexa, tycker jag. Finns att inhandla här med ceriserosa sidor och här med vita.


Also, a new one-of-a-kind scrapbook, journal, photo album, guest book...
Dessutom, en ny, helt unik scrapbook, dagbok, fotoalbum, gästbok...


And a more, um, normal notebook with lots and lots of colours inside!
Och en mer, hm, normal anteckningsbok med massa massa färger inuti!


All available in my shop. / Allt finns i min butik.

Share:

Thursday, October 29, 2009

Mail! Surprises! I won! Fairies! / Post! Överraskningar! Jag vann! Féer!

I got a very exciting package today. It was from loop*dee*loo because I won her giveaway! Yay!
Jag fick ett väldigt spännande paket idag. Det kom från loop*dee*loo för jag vann hennes tävling! Jippi!
But there was more, even more than the painting I won. A beautiful letter sealed with wax and a small sparkly bag with fairy jewellery!
Men det var mer i paketet, ännu mer än målningen jag vann. Ett vackert brev förseglat med vaxsigill och ett glittrig liten påse med féjuveler!


They are so, so pretty! loop*dee*loo made them for me! They are very sparkly although you can't quite see it in this photo; soft autumn sunlight from a setting sun. (P.S. look under my hand - I think that's a fairy admiring the bracelets?)
De är jättefina! loop*dee*loo gjorde dem till mig! De är väldigt glittriga även om det inte syns så bra på bilden pga mjukt höstljus från en nedgående sol. (P.S. titta under min hand - jag tror det är en fé som beundrar armbanden?)

oh wait.. there are three bracelets! One was hiding!
eller vänta... det är tre armband! Ett gömde sig!


And the painting...
Och målningen...

Lovely!!! Thank you so much!!!Share:

Wednesday, October 28, 2009

Vintage inspired notebooks, new in shop / Nya fina anteckningsböcker i butiken, vintage collage mm

These notebooks are very pretty, A6 size (approximately 4x6 inches), lightweight but durable - great to throw in your bag for everyday notes or to use as travel journals.
De här anteckningsböckerna är i A6-storlek, fina, lätta men tåliga - passar perfekt att slänga i väskan för vardagliga anteckningar eller att ha som resedagbok.


You may recognize some of my collages which I used for the covers of each notebook.
Ni kanske känner igen en del av mina collage som jag använde till omslag på varje anteckningsbok.


Birds, fairies, travel collage with a map of Italy...
Fåglar, féer, reseinspirerade collage med en karta över Italien...


Why not send one to a friend - the notebooks fit perfectly in an envelope - instead of a card?
Varför inte skicka en till en kompis - anteckningsböckerna passar perfekt i ett kuvert - i stället för ett kort?


They are blank books, unlined, and some have white pages while others have mixed paper or a single colour inside (hot pink, pale yellow).
De är olinjerade anteckningsböcker och några har vita blad medan andra har blandade färger eller enfärgade blad (cerise, blekt gula).These books and others are now available in my shop afiori.etsy.com
Dessa böcker och fler därtill finns nu i min butik afiori.etsy.com


Share:

Tuesday, October 27, 2009

I wish this would happen to me! / Jag önskar att det här skulle hända mig!

It happens in my head all the time but this video is for real! Also check out Katie Sokoler's blog and her other wonderful projects!
Det här händer i mitt huvud rätt ofta men i den här videon är det på riktigt! Kolla också in Katie Sokolers blogg och hennes andra roliga projekt!

play:

Share:

Pink sky / Rosa himmel


More in my shop. Here, here, here, here and here.
Mer i min butik. Här, här, här, här och här.
Share:

Sunday, October 25, 2009

Flowers and snow, birds and trees and fog / Blommor och snö, fåglar och träd och dimma

my mum's house today / min mammas hus idageverything damp, cold and saturated. / allting vått, kallt och mättade färger.
Dark at 4.40 p.m. and it will get dark earlier every day. / Mörkt klockan 16.40 och mörkt tidigare för varje dag.

Share:

Friday, October 23, 2009

Yippiefied!


I went to a trade fair today and had a look at what various other local businesses do. Too expensive for a small business like mine to participate, unfortunately. I got sweets, pens and then I was yippiefied! It consisted of me being in the light of camera flashes (which I don't mind), holding a copy of Yippie magazine in my hands and then getting a t-shirt! Wheee! (Guess which cover I held up?!)
Jag var på en mässa idag och kollade vad andra lokala företag gör. För dyrt för en så här liten firma att vara med, tyvärr. Jag fick godis, pennor och sedan blev jag yippiefierad! Det bestod av att jag stod i ljuset av kamerablixtar (inte mig emot) medan jag höll i ett nummer av tidningen Yippie och sedan fick jag en t-shirt! Yippie! (Gissa vilket omslag jag höll upp?!)


I am so, so, so tired today because I didn't fall asleep until 4 a.m. Not for any fun reason, simply due to insomnia. But before I tried to sleep I made tons and tons of new notebooks. Have you realised it's nearly November? And what comes after November - that's right - CHRISTMAS!! Be sure to take a look at my afiori shop and think about those art interested writer friends of yours, or write a long wishlist for yourself ;-)


Jag är sååå trött idag för jag somnade inte förrän 4 i morse. Inte av någon kul anledning utan bara för att jag inte kunde sova. Men innan jag började försöka sova gjorde jag massor av nya anteckningsböcker. Har ni insett att det snart är november? Och vad kommer efter november? Just det - JUL! Titta in i afioris butik och tänk på era bekanta som är intresserade av konst eller att skriva, eller skriv en lång önskelista till dig själv ;-)These notebooks and more will soon be in my shop.
De här anteckningsböckerna och många fler kommer snart in i butiken.


I made this one in celebration of the fact that it is now legal for same-sex couples to get married in church, as of yesterday. Why it took so long I have no idea; you'd think that if there were one place which welcomed everyone it would be the church. Priests still get to refuse to marry same-sex couples though and it makes me think - how would people react if certain customers were rejected at a grocery store? By a doctor? By a teacher - I won't teach you English because you're black / white / gay / short? I don't think a lot of people go to church in this country. Those who do ought to be welcomed.


Den här gjorde jag för att fira att samkönade par nu får gifta sig i svenska kyrkan. Varför de inte fått det förrän nu vet jag inte; man kunde tro att om det var någon plats som välkomnade alla människor så skulle det vara kyrkan. Präster får fortfarande vägra att viga par och jag undrar - hur skulle det se ut om t.ex. vissa kunder inte fick handla i en matbutik? Om en läkare vägrade behandla dem, om en lärare vägrade lära ut någonting till en elev för att den var svart / vit / homosexuell / kort? Jag tror inte att många i det här landet går i kyrkan. De som vill göra det borde väl varmt välkomnas.

For someone who's just been yippiefied I feel really tired. Ciao!
För en som nyss blivit yippiefierad är jag väldigt trött. Ciao!


Share:

Thursday, October 22, 2009

and a GIVEAWAY! / och en TÄVLING!

You should all hurry over to loop*dee*loo, read the beautiful and fun blog and check out the giveaway. One lucky winner will receive a piece of original art! Contest ends tomorrow. The artist is not only talented but a very sweet person who has sent me incredibly good advice and was the first to congratulate me online after my poetry debut. Check out her Etsy shop FlyingWhale as well.

photo nicked from her blog / jag snodde bilden från hennes blogg


Skynda till loop*dee*loo, läs den fina och roliga bloggen och titta därefter på tävlingen! En lycklig vinnare kommer att få en liten originaltavla! Tävlingen tar slut i morgon. Konstnären är inte bara begåvad utan en väldigt rar person som skickat mig mycket goda råd och var först på internet med att gratulera mig efter poesidebuten. Titta också in i hennes butik FlyingWhale.

Share:

Wednesday, October 21, 2009

How the magic happened / Hur det magiska hände


The magic I referred to yesterday; I woke up with the strange feeling that I had done something and forgotten all about it. Some sort of work. I had gone for a walk. I had been cold because I'd forgotten my mittens. Oh -
I started my computer and was almost afraid to open the new folder -
There were fifteen new, good photographs, all finished, and a bunch of okay photos too. I know I took them but it was effortless in a strange sort of way. Does this happen to you? You lose yourself in something, create tons of new work and somehow almost forget about it or think it was all a dream. I do this sometimes and the results are usually good but for someone who likes to always be in complete control it is rather peculiar even though I did do all of this myself. As to how the magic happened, I don't know, but it is always a welcomed guest.

Magin som jag nämnde igår - jag vaknade med en underlig känsla av att jag gjort någonting och helt glömt bort det. Någon sorts jobb. Jag hade gått på en promenad. Jag hade frusit för jag hade glömt vantarna hemma. Just det -
Jag slog på datorn och var nästan rädd att öppna mappen.
Det fanns femton nya, bra fotografier där, helt färdiga, och en hel hög med ganska bra fotografier. Jag vet att det är jag som har tagit dem men det gick utan ansträngning, på ett underligt vis. Händer det er någon gång? Att man helt går upp i någonting, skapar en massa nytt och glömmer bort det efteråt eller det känns som det var en dröm? Ibland händer det mig och oftast brukar resultatet vara bra. Det är bara väldigt konstigt för en som alltid vill ha full kontroll. Så jag vet inte hur det magiska hände men den sortens magi är alltid välkommen och det var ändå jag som gjorde alltihop.


Chocolate buds! Chokladknoppar!I added this one to my Etsy shop last night. The others are also available; they are just not in my shop yet. This one is called The Opened Cage. Click and click again in the shop window to see it larger (although still low resolution).
Jag lade till den här i min butik igår kväll. De andra går också att köpa; de finns bara inte i butiken än. Den här heter Den öppnade buren. Klicka och klicka en gång till i butiken för att se bilden större (även om den fortfarande har låg upplösning).
Furthermore, I would like miss Allen to express herself on my behalf regarding a stupid, work-related rejection letter I received today. While I am normally more well-behaved, sometimes this is the only adequate response to people who are unwilling to use five minutes of their time to realise your potential.
Jag tänker nu låta Lily Allen uttrycka sig å mina vägnar angående ett fånigt, jobbrelaterat ickebrev jag fick idag. Även om jag i vanliga fall beter mig bättre tycker jag att detta ibland är det enda passande svaret till människor som inte ens ägnar fem minuter av sin tid till att se någons potential.p.s. I think she sings "slew", not "sued".

Share:

Tuesday, October 20, 2009

Some days... / Vissa dagar...

...are more magical than others. Photographs taken by me yesterday.
...är mer magiska än andra. Fotografier tagna av mig igår.by Maria-Thérèse Andersson
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig