Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, August 29, 2012

Diary of a vampire / En vampyrs dagbok


As you may recall, I'm in a vampire movie, and a magazine called Yippie has published part of my vampire diary along with my photos in their current issue :) It came out today and I'm really pleased with how it all turned out.
Som ni kanske minns är jag med i en vampyrmusikalfilm, och tidningen Yippie har nu publicerat min vampyrdagbok med tillhörande fotografier :) Tidningen kom ut i dag och jag är väldigt nöjd med hur de gjort layouten och sånt.


They wanted me to takes some photos and write about what it's like to be in a vampire movie musical, but I instantly thought they meant I should write as if I really were a vampire, so it's parts of a diary in which I start off as someone who is in a movie but gradually turns into a real vampire. Oh, and I kill off the director in the text and we eat him!
De ville att jag skulle fotografera och skriva om hur det är att vara med i en vampyrfilm, men jag trodde direkt att de ville att jag skulle skriva som om jag var en vampyr, så det blev en text i dagboksform där det börjar med att jag är med i en vampyrfilm men gradvis blir jag vampyr på riktigt. Jo, och så dödar jag regissören Caj-Åke Hägglund och vi käkar upp honom. Elakt men sant!

'

Another fun thing is that my best friend is on the cover of the magazine! It's an article about her art zine Velodrom.
En annan rolig sak är att min bästa kompis är på omslaget! Det är en artikel om hennes konstzine (oberoende konsttidning) Velodrom.Can you see me on the poster?
Ser ni mig på affischen?


Vampire self portrait. 
Vampyrsjälvporträtt.


The magazine can also be read online! The movie opens September 22 at the cinema in Härnösand. Tidningen kan också läsas på internet! Och filmen har premiär 22 september på bion i Härnösand.
Share:

Thursday, August 23, 2012

My sister's wedding / Min systers bröllopLast Saturday, August 18, my sister married Johan at a gorgeous manor house outside Umeå. I know I left you hanging there with the first part of my story but alas, I've had so much to do since I came home and haven't finished sorting through all the photos yet...

I lördags, 18 augusti, gifte sig min syster med sin Johan på den fina Baggböle herrgård utanför Umeå. Jag vet att jag var lite taskig där som började berätta och sedan inte fortsatte men jag har haft så mycket att göra sedan jag kom hem, har inte gått igenom alla bilder än och jag tror vi är lite trötta och tagna allihop efter detta!I think we are all still a bit tired and overwhelmed by it all but it was a wonderful, happy, beautiful wedding! It's also possible that I have a bit of performance anxiety since I want these photos to be the best ever and my sister and her husband are both very good photographers (even though they don't work as such). These are a few of my photos.

Möjligt att jag även har prestationsångest för jag vill att de här bilderna blir bäst och min syster och hennes man är båda väldigt bra fotografer (även om de inte jobbar med det). Det var ett fantastiskt vackert, roligt, glatt bröllop! Här kommer några av bilderna.

I held a speech at the dinner...
Jag höll tal under middagen...

photo by Louise

...and sang at the ceremony with the help of my wonderful friend and former singing teacher Karin. She also performed a solo song. The one I sang with her was Come What May, my sister's favourite song, from the musical movie Moulin Rouge. It went really well! We didn't have time to practise at all at the location because I was late and then the rain started to pour down so the outdoor ceremony had to be quickly moved indoors, piano and all, before the couple arrived... But everything was alright in the end. Oh, and I got to hold the ring and give it to Johan, with the help of my mum who held it while I was singing!

...och sjöng på ceremonin med hjälp av min kära vän Karin som också varit min sånglärare. Hon sjöng också solo. Den jag sjöng tillsammans med henne var Come What May, min systers favoritsång ur musikalfilmen Moulin Rouge. Vi hann inte öva alls på herrgården för jag var så sen och det började hällregna så utomhusceremonin fick snabbt bäras in, piano och allt, innan brudparet kom... Men det gick bra. Jo, och jag fick ge ringen till paret, med hjälp av min mamma som höll den medan jag sjöng!


It was surreal to watch them walk inside, like they were two beautiful dolls!
Det kändes overkligt att se dem komma in, som om de var två vackra dockor!


with mamas and sisters, photo by Johannes Hedtjärn. 
med mammor och systrar, foto av Johannes Hedtjärn.


This is our dad's youngest child Marcus, our brother.
Detta är vår bror, pappas yngsta barn Marcus.


Our dad, sitting next to my aunt, and his wife Farideh.
Vår pappa som sitter med min moster och hans fru Farideh.


Everyone!


Louise & Johan Sommar!

I will probably post more photos later when I've sorted through everything... there are lots!
Jag kommer nog att lägga ut fler bilder senare när jag gått igenom allt... det finns mycket!The monogram I made for them
Monogrammet jag gjorde åt demShare:

Monday, August 20, 2012

A roadtrip to a wedding... / En resa till ett bröllop...

My sister got married this past weekend! Family and friends from all over the country gathered in Umeå to go to the wedding...
Min syster gifte sig i helgen! Familj, släkt och vänner samlades i Umeå  från hela landet för att gå på bröllopet...


That's me and my mum on a fika break. She had brought lots of nice snacks for the long car ride.
Det där är jag och mamma som tar en fikapaus. Hon hade med sig en massa gott på den långa bilresan.


Are we there yet? Are we there yet?
Är vi framme snart? Är vi framme snart?


The weather was fantastic all day long and in the evening before the wedding we went to visit my mum's two sisters and their guys who were camping!
Vädret var fantastiskt hela dagen och på kvällen före bröllopet åkte vi och hälsade på mina mostrar och deras karlar som campade!


The next morning I got ready to photograph my sister and her husband before the wedding... I painted my nails gold and looked over my speech which I had bound into a little story book...
Nästa morgon gjorde jag mig redo att fotografera min syster och hennes man före bröllopet... Jag målade naglarna guld och kollade igenom mitt tal som jag hade bundit in som en liten sagobok...


My dress (when I was trying it on a few days before the wedding). I ordered it online and was very happy it fit!
Min klänning (när jag provade den några dagar före bröllopet). Jag hade beställt den på internet och var glad att den passade så bra!Back to the day of the wedding... I took the portraits (not finished yet) and then...
Åter till bröllopsdagen... Jag tog porträtten (ej klara än) och sedan...


Are we there yet? Are we there yet? I was anxious to arrive less late than I expected because, you see, I was going to sing at the wedding...
Är vi framme snart? Är vi framme snart? Jag var nervös att komma fram ännu senare än jag trott för jag skulle nämligen sjunga på bröllopet...


 ...and the rest is a story for another day
...och resten av berättelsen kommer längre fram


Share:

Wednesday, August 15, 2012

Lately / Den senaste tiden


Been to a gorgeous place close to Örnsköldsvik to shoot properties for a real estate agent. The properties are owned by an ex policeman who invited me into his tiny barracks on a meadow to have coffee and delicious pastries he had baked himself. 
Varit till ett jättefint ställe nära Örnsköldsvik för att fotografera tomter åt en mäklare. Tomterna ägs av en f.d. polis som bjöd in mig i sin lilla barack på en äng på kaffe och bullar som han bakat.
Then I went to the closest town to buy some frames and found a super cute bag...
Sedan åkte jag in till närmaste staden, alltså Örnsköldsvik, för att köpa ramar, och jag hittade en jättesöt väska...


...and two dresses (the red one as well) on a super sale!
...och två klänningar (den röda också) på rejäl rea!


Apart from this, I've been doing preparatory PR work for a new business, writing articles and taking photos, acted as a vampire in vampire musical movie Master of the Moon and - and this is a very big and - prepared a wedding. Can tell you no more until Saturday.
Förutom detta har jag gjort förberedande jobb åt ett nytt företag, skrivit artiklar och fotograferat, spelat vampyr i vampyrmusikalfilmen Master of the Moon och - och det här är ett väldigt stort och - förberett inför ett bröllop. Kan inte säga mer om det förrän lördag.Share:

Friday, August 10, 2012

Come love me againKersti and Ingmar, newlyweds the second time around - with each other. I was so happy when they contacted me and asked if I could shoot their wedding because they like my style. Well, I like theirs too. Swedish readers may recognise Ingmar Virta because he's an actor. Kersti told me their rings were recycled - the very same rings they first gave each other many years ago, the first time around! 

Kersti och Ingmar, nygifta för andra gången - med varandra! Jag blev så glad när de kontaktade mig och frågade om jag kunde fotografera deras bröllop för att de gillar min stil. Jag gillar deras också. Kanske ni känner igen Ingmar Virta, skådespelaren. Visade sig att deras ena söte son är med i bandet Snöblind dessutom! 

They also had patience when I took some experimental pics...
De hade också tålamod medan jag tog några experimentella bilder...Congratulations!
Grattis!Maria-Thérèse Andersson, afiori, bröllopsfotograf, fotograf Härnösand Sundsvall Umeå Stockholm 

Share:

Sunday, August 5, 2012

Music festivals, a wedding, kitty ears - a picture diary of the past few days / Festivaler, bröllop och kattöron - en bilddagbok över de senaste dagarna


Let's see... It's Sunday evening now... Since Wednesday evening, I've played a movie vampire, worked as a photographer at two music festivals in different places (twice in one of them), taken portraits for an interview, photographed naked men on rocks, bought a finger monkey and kitty ears, played with my sister's kittens and totally fooled one of them I had turned into a kitty (she licked my kitty ear), driven my car for hours and hours to go to all of these places, listened to music I liked and didn't like so much, had dinner in a glamorous tent, invited myself to dinner at my aunt's house (not a tent), fallen out of my car very gracefully into a photo shoot and scraped my knee, woken up late this afternoon and generally had a very good time. 

Få se, nu är det söndag kväll. Sedan i onsdags kväll har jag spelat filmvampyr, jobbat som fotograf på två musikfestivaler - Urkult i Näsåker, två gånger, och Broöppning i Härnösand, tagit porträtt till en intervju, fotograferat nakna män på klippor, köpt en fingerapa och kattöron, lekt med systers kattungar och lurat en av dem att jag blivit katt - hon slickade mitt kattöra, kört bil i timmar till alla dessa ställen, lyssnat på musik som jag gillade och inte gillade så mycket, ätit middag i ett glamouröst tält, bjudit in mig själv på middag till moster (inte i ett tält), graciöst ramlat ur bilen på väg till fotografering och skrapat upp knäet, vaknat sent på eftermiddagen i dag och på det hela taget haft det väldigt roligt. 


Me on the rocks in Näsåker, photo by Gussie Ericsson


This is me and the journalist from Kulturguide Västernorrland having a grand time in a restaurant tent and on the rocks in Näsåker where the festival was.
Det här är jag och journalisten från Kulturguide Västernorrland där vi har det trevligt i ett restaurangtält och på klipporna i Näsåker där festivalen Urkult äger rum.


The moose is much honoured in Näsåker. The rock engravings on the right are 
6 000 years old!
Älgen hedras rejält i Näsåker. Hällristningarna till höger är 6 000 år gamla!
Dinner at my aunt Marianne and her husband Olle's place
Middag hos min moster Marianne och hennes man Olle


Thank you, battery percentage, for sticking with me until I knew where I was supposed to turn, at 2.14 at night on a dirt road in a forest
Tack, kära batteriprocent, för att du räckte tills jag visste var jag skulle svänga, klockan 2.14 på natten på en grusväg i en skog


Yesterday: a wedding photo shoot...
I går: bröllopsfotografering...


...and another music festival! Below is a short clip of Alina Devercerski singing Flytta på dej (Get out of the way), an oddly appropriate song considering the inconsiderate photographer standing in front of me and everyone, shooting her nostrils!
...och en till musikfestival! Här ett kort klipp med Alina Devercerski som sjunger Flytta på dej, en sällsamt passande sång med tanke på den aaaningen klumpige fotografen som stod i vägen framför mig och flera andra och fotograferade Alinas näsborrar!I'm tired now. Ciao!
Jag är trött nu. Hej!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig