Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, August 20, 2012

A roadtrip to a wedding... / En resa till ett bröllop...

My sister got married this past weekend! Family and friends from all over the country gathered in Umeå to go to the wedding...
Min syster gifte sig i helgen! Familj, släkt och vänner samlades i Umeå  från hela landet för att gå på bröllopet...


That's me and my mum on a fika break. She had brought lots of nice snacks for the long car ride.
Det där är jag och mamma som tar en fikapaus. Hon hade med sig en massa gott på den långa bilresan.


Are we there yet? Are we there yet?
Är vi framme snart? Är vi framme snart?


The weather was fantastic all day long and in the evening before the wedding we went to visit my mum's two sisters and their guys who were camping!
Vädret var fantastiskt hela dagen och på kvällen före bröllopet åkte vi och hälsade på mina mostrar och deras karlar som campade!


The next morning I got ready to photograph my sister and her husband before the wedding... I painted my nails gold and looked over my speech which I had bound into a little story book...
Nästa morgon gjorde jag mig redo att fotografera min syster och hennes man före bröllopet... Jag målade naglarna guld och kollade igenom mitt tal som jag hade bundit in som en liten sagobok...


My dress (when I was trying it on a few days before the wedding). I ordered it online and was very happy it fit!
Min klänning (när jag provade den några dagar före bröllopet). Jag hade beställt den på internet och var glad att den passade så bra!Back to the day of the wedding... I took the portraits (not finished yet) and then...
Åter till bröllopsdagen... Jag tog porträtten (ej klara än) och sedan...


Are we there yet? Are we there yet? I was anxious to arrive less late than I expected because, you see, I was going to sing at the wedding...
Är vi framme snart? Är vi framme snart? Jag var nervös att komma fram ännu senare än jag trott för jag skulle nämligen sjunga på bröllopet...


 ...and the rest is a story for another day
...och resten av berättelsen kommer längre fram


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig