Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Sunday, April 29, 2012

A spring ball / En vårbal

photo by Khosrow Razavi
My very first ball, actually, last night, and I also became a member of an order... There was a very formal ceremony where the female newcomers were escorted by their gentlemen, so luckily I was assigned one and a very nice gentleman I already knew at that. This was the first time since I moved here more than 10 years ago that I've only known about three persons at any kind of gathering... but I guess that's how you meet new people?
Min första bal var det faktiskt, i går kväll, och jag blev även medlem i St Petri Orden. Det var en väldigt formell och högtidlig ceremoni där de kvinnor som var nya medlemmar eskorterades av sina kavaljerer, så som tur var hade jag tilldelats en, dessutom en jättetrevlig man som jag känner. Det här var första gången på de över 10 år som jag bott i den här stan som jag bara kände ungefär tre personer på en sammankomst... men jag antar att det är så man träffar nya människor? 


Me with another newcomer, both breathing a sigh of relief after the ceremony...
Jag och en annan nykomling när vi båda andades ut efter ceremonin...


There was dinner and opera performances...
Det var middag och operaframträdanden...

photo by Ingrid

I got to sit next to Khosrow who was my first teacher when I started university at age 17 and is a really nice guy.
Jag fick sitta bredvid Khosrow, min första lärare när jag var 17 och började på högskolan, en jätterar man.


photo by Khosrow


The order insignia I was given
Ordensinsignierna som jag fick


Here's what I looked like at 3 a.m. when I had walked home...
Så här såg jag ut klockan 3 på morgonen när jag promenerat hem...


...a brave walk in these shoes
...en modig promenad i dessa skor


...with nice company
...med trevligt sällskap

photo by Khosrow

I wanna go again!
Jag vill en gång till!
Share:

Wednesday, April 25, 2012

On top of things / Ingen fara på taket


Yesterday I shot a restaurant on top of a mountain and today I took some photos for an interview on top of the library roof in Härnösand. Also met a super cute family during a short break (very rare these days) at a café.
I går fotograferade jag en restaurang på ett berg och i dag tog jag några bilder till en intervju på taket till Sambiblioteket i Härnösand. Träffade även en jättesöt familj under en av mina numera väldigt sällsynta fikapauser."What have you done today?" the older boy asked. "Where are you going now, what are you going to photograph now?"
"Vad har du gjort i dag?" frågade den äldre pojken. "Vad ska du göra nu, vad ska du fota nu?"

photo by Amanda Lind
I said... I am going home to work on some writing and look at all the photos I took today way up on a roof...
Jag sa att jag ska gå hem och jobba med lite skrivande och titta igenom bilderna jag tog i dag högt upp på ett tak...
The view was cool inside the library as well, standing like this, many floors above ground...
Utsikten var inte illa inne i biblioteket heller när jag stod så här, många våningar ovanför marken...


Time to wind down and stay grounded with some translation work.
Dags att komma ned på jorden igen och varva ned med lite översättningsjobb.

Share:

Sunday, April 22, 2012

Snow fox

foto: Maria-Thérèse Sommar

There was heavy snowfall during the weekend... And I saw three foxes on my way to my mum's house and three on my way home.
Det snöade mycket i helgen... Och jag såg tre rävar när jag var på väg till mamma och tre på vägen tillbaka.

Fotograf Maria-Thérèse Sommar
Share:

Friday, April 20, 2012

Apa the cat's fourth life / Katten Apas fjärde liv

Hello, hello! I have so much to tell you about what I did in Stockholm but many, many photos to sort through so first of all, these are the dramatic events I referred to earlier this week.
Hej, hej! Jag har så mycket att berätta om vad jag gjorde i Stockholm men även många, många fotografier att gå igenom så här kommer först de dramatiska händelserna jag refererade till tidigare i veckan. 

photo by Margareta
You may remember Apa, the cat I gave to my neighbour because I saw on Facebook that he needed a new home or he would be put down (and he was just one year old). I really thought my neighbour would keep him forever because she loved him and he seemed to really enjoy living there. He's such an easygoing cat, but the thing is, he's never been outdoors and last Sunday my neighbour told me over a cup of coffee that she was going to put him down - simply because he had seemed unhappy and bored lately in her small apartment (much smaller than mine) and she felt she wasn't able to let him go outside.

Ni kommer kanske ihåg Apa, katten som jag gav till min granne när jag såg på Facebook att han skulle avlivas om han inte fick ett nytt hem - och han var bara ett år gammal. Jag trodde verkligen min granne skulle behålla honom för alltid, hon var så förtjust i honom och han trivdes verkligen där. Han är så lätt att ha att göra med men saken är att han aldrig varit utomhus och förra söndagen berättade min granne över en kopp kaffe att Apa börjat verka olycklig och uttråkad i hennes lägenhet - som är mycket mindre än min - och hon tyckte inte att hon hade möjlighet att låta honom gå ut heller. 

Apa reading Ingrid Betancourt

I was shocked. He's a perfectly healthy, super nice and clever young cat. And she didn't want him to have to move again - it would be his fourth place after the girl who got into university in Stockholm and couldn't keep him, and her mum couldn't keep him, and my neighbour couldn't keep him... And I've been very allergic before, live in the same building and have to be able to just go anywhere at any time... But I thought - no way in hell are you going to kill my cat. Because I do sort of think of him as my cat, or my friend, since I saved him once before.

Jag blev alldeles ställd. Han är en fullt frisk, jättesöt, gosig och klok ung katt. Hon ville inte att han skulle behöva flytta en gång till för det skulle bli hans fjärde hem efter tjejen som kom in på universitet i Stockholm och inte kunde behålla honom, hennes mamma som inte kunde behålla honom och min granne som inte kunde behålla honom... Jag har varit väldigt allergisk tidigare, bor ju i samma hus och behöver kunna bara åka vart som helst när som helst. Men jag tänkte - aldrig i helvete att du dödar min katt. För det är lite så jag tänker på Apa sedan jag räddat honom första gången.So... I went on Facebook, linked to my Apa album and asked for help, and there was help. But my neighbour hesitated. She wanted to be sure Apa would end up in a nice home or she preferred that he'd die.

Så... Jag gick in på Facebook, länkade till mitt Apa-album och bad om hjälp, och hjälpen kom.
Men min granne tvekade. Hon ville att Apa skulle komma till ett bra hem, annars skulle han hellre få dö.


I visited Annelie and Bernt, a super nice couple with two young children, a house in the countryside, two cats and a dog, and took a photo of them to show my neighbour to prove they were nice people, and took photos of the surroundings - a huge area for a cat to play in and run like hell and catch mice... I actually put the couple through an interview of sorts, including references, and they passed with flying colours. And fortunately, my neighbour was convinced.

Jag hälsade på Annelie och Bernt, ett jättetrevligt par med två barn, ett hus på landet, två katter och en hund och tog en bild på dem för att visa min granne att det är trevliga människor, och fotograferade omgivningen - stora, stora områden för en katt att springa runt i av helsicke och fånga råttor... Faktiskt fick paret genomgå en riktig liten intervju - inklusive referenser - som de klarade med glans. Som tur var övertygade detta min granne.


The next day, my neighbour packed his things and I drove him to his new home. He was on the passenger seat next to me in one of those little cages and only meowed twice. I tried to keep his spirits up by singing little cat songs to him and talking about all the cool things he'd be able to do in his new home. He stuck his paw out and held my hand. I was honestly afraid that the huge dog or the two other cats would scare him.

Nästa dag packade grannen alla Apas grejer och jag körde honom till sitt nya hem. Han satt i en sådan där liten bur på passagerarsätet bredvid mig och jamade till bara ett par gånger. Jag försökte peppa honom genom att sjunga små kattsånger och prata om alla härliga saker han skulle kunna göra på det nya stället. Han stack ut tassen och höll mig i handen. Ärligt talat var jag rädd att den jättestora hunden eller de andra två katterna skulle skrämma honom.


Apa instantly liked Bernt and seemed curious and excited, even though he was slightly confused when one of the cats hissed at him. I hear she's stopped hissing and started kissing him now.

Apa tyckte genast bra om Bernt och verkade glad och förväntansfull, även om han såg något förvirrad ut när en av katterna fräste åt honom. Jag har dock hört att hon har slutat fräsa och börjat pussas nu.And Apa... Och Apa...


...has all of this and I hope his fourth life will be his last, and a very long one.
...har allt det här och jag hoppas att hans fjärde liv blir både långt och hans sista.Share:

Wednesday, April 18, 2012

Cherry trees and bumble bees in Stockholm / Körsbärsträd och humlor i Kungsträdgården, Stockholm


Hello, hello from Stockholm. I'm here to photograph an author and his performance; will show you those photos later on (will take the portraits tomorrow) but here's something I saw today... Gorgeous pink cherry blossoms, even though I saw on Facebook that Stockholm was covered with lots of new snow just a couple of days ago.
Hej från Stockholm! Jag är här och fotograferar författare och en föreställning; återkommer med bilder från det senare (och ska ta porträtten i morgon) men här är något fint som jag såg i dag... Tjusiga, rosa körsbärsblommor i Kungsträdgården, trots att jag såg på Facebook att Stockholm fått massa nysnö bara för ett par dagar sedan. 
Maria-Thérèse Sommar

A kind stranger took a photo of me...
En vänlig främling tog en bild på mig...

...so I took one of her!
...så jag tog en på henne!
Share:

Monday, April 16, 2012

Photos of some beautiful dogs / Några fina hundar, och fotografier


It's been a very tumultuous day, so let's look at some pretty dogs. I photographed them today when I interviewed a person. On the same secretive (trust me, just tired) note, these are the photos of the pretty dogs.
Det har varit en tumultartad dag, så nu tittar vi på några fina hundar. Jag fotograferade dem i dag när jag intervjuade en person. Det låter ju lika hemligt men jag är bara rejält trött, så här är alltså bilderna på fina hundar.

Share:

Friday, April 13, 2012

Book photography and working with literature / Bokfotografering och litterära jobb


Lately I've been working a lot for a literary agency which is great fun - I love to translate, proofread and edit texts and am off to Stockholm in a few days to photograph an author. Strangely enough, this coincides with the photography course I'm teaching Thursday nights - yesterday we practised book & library photography which wasn't even my idea since the schedule was created by someone else! I'm having a lot of fun with this photography class and hopefully I will be teaching an advanced course later.

Den senaste tiden har jag jobbat en massa åt en litterär agentur vilket är otroligt kul för mig som älskar att jobba med översättning, korrekturläsning och redigering. Om några dagar sticker jag till Stockholm för att fotografera en författare. Lustigt nog sammanfaller detta med fotokursen jag leder på torsdagskvällar - i går stod biblioteks- och bokfotografering på schemat och det är inte ens jag som bestämt det! Jag har verkligen kul med den här fotogruppen och kommer förhoppningsvis att leda en fortsättningskurs framöver.


Share:

Wednesday, April 11, 2012

Easter pics - party in the forest, kittens and deer and family / Påsken som gick - skogskalas, kattungar, rådjur och släkt


You've already met my sister's kittens Madicken and Saga who came to celebrate Easter with us...
Ni har redan sett min systers kattungar Madicken och Saga som kom och firade påsk med oss...

photo by Louise
...with our mum and aunts and everyone had a party. This is me at a forest partay, please note my Easter bunny gloves...
...hos mamma och våra mostrar och alla hade kalas. Här sitter jag på skogskalas, märk väl påskharevantarna...


...we were also served delicious fika by Olle and Marianne while the kittens enjoyed a theatrical performance by birds outside the window.
...vi fick också delikat fika hos Olle och Marianne medan kattungarna njöt av fågelteater från fönsterbrädet.
Then there was the forest-and-indoor party at my aunt Majn's place and we were served two kinds of cake...
Sedan var det skogs-och-inomhuskalas hos min moster Majn och vi fick två sorters tårta...

my favourite


Gunnar taught my sister about whiskey.
Gunnar lärde min syster saker om whiskey.


Outside my mum's house there were beautiful deer (check my earlier post as well). Easter was super nice!
Utanför mammas hus fanns vackra rådjur (se även mitt tidigare inlägg). Påsken var jättefin!
fotograf Sundsvall Maria-Thérèse Andersson 070-572 99 35
fotograf Härnösand naturfotograf bröllopsfotograf konstnär
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig