Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Saturday, July 31, 2010

Watching the sun set over July / Ser solen gå ned över juli

All the while telling July to stay. Please August, be another summer month.
medan jag säger till juli att stanna kvar. Snälla augusti, var ännu en sommarmånad.

Share:

Friday, July 30, 2010

Cassiopeia and Rex, a few more photos / Några bilder till på Cassiopeia och Rex

I'm sorting through a folder of so much cuteness it's unbelievable.
Jag håller på att gå igenom en mapp med så otroligt mycket söthet.
Share:

Thursday, July 29, 2010

bebeh photo shoot! Bebisfotografering!

Today I had the pleasure of photographing Cassiopeia and Rex, both six months old, and their mom! These are some of the photographs.
Idag hade jag nöjet att fotografera Cassiopeia och Rex, båda sex månader gamla, och deras mamma! Här är några av bilderna.


Share:

Wednesday, July 28, 2010

The ocean / Havet


Share:

Tuesday, July 27, 2010

Adventures into the unknown / Äventyr i det okända

I received a note which appeared to be some sort of treasure map. Since I always tend to follow instructions written on notes - last time it led me to a tea party with a white rabbit - and this one happened to be beautifully written by a person I actually know, I went on an adventurous trip.
Jag fick ett meddelande med något som tycktes vara en skattkarta. Eftersom jag alltid brukar följa instruktioner på lappar - senast ledde det mig till ett tékalas med en vit kanin - och eftersom denna skrivits mycket vackert av någon som jag faktiskt känner, begav jag mig iväg på äventyr.


I was told to pack a backpack but I don't like to carry backpacks and I wasn't sure what to put in it, so instead I packed my afiori journal and some accessories in a small handbag.
Jag skulle packa en ryggsäck att ta med mig men jag gillar inte att ha ryggsäck och visste inte heller vad jag skulle packa i den, så i stället packade jag ned min afioridagbok och lite accessoarer i en liten handväska.

The road was bumpy and strange. "Do not hesitate" the note said. I hesitated and promptly went lost, but I found my way back, tried again, did not hesitate and found a sort of small parking space. In the forest.
Vägen var främmande, skrämmande och mycket stenig. "Tvivla inte" stod det på lappen. Jag tvivlade och körde genast vilse men hittade tillbaka, provade igen utan att tvivla och hittade då en sorts parkeringsplats i skogen.


The note said I should sense the sea and find my way there. I sensed pinecones but heard some seagulls so I wandered on. The path was very rocky and long.
På lappen stod det att jag skulle känna närheten till havet och hitta dit själv. Jag kände mest kottar men hörde måsar så jag vandrade vidare på en lång, stenig stig.


By the time I reached the sea, I had started to sense bears, murderers and rapists and the fact that my car was far away. The sea appeared, but this morning was so misty I could barely see it at first. There were large rock formations and I am sure the place was beautiful, but since I was only accompanied by a miniature pine tree I felt horribly alone and it all reminded me of nightmares I've been having recently that it is the end of the world.
När jag till slut nådde fram till havet hade jag även börjat känna närheten till björnar, mördare och våldtäktsmän och att min bil var alldeles för långt borta. Havet skymtade fram, men det var en så disig förmiddag att det knappt syntes. Det fanns stora klippformationer och jag är säker på att det är en vacker plats egentligen, men eftersom det bara var jag och en miniatyrtall där kände jag mig hemskt ensam och började tänka på mardrömmar jag haft den senaste tiden om att världen håller på att gå under.


As my fears increased, my photographical skills decreased. It's hard to focus (literally and figuratively) when you're convinced there are bears and murderers behind you.
I takt med att min rädsla steg minskade min fotografiska förmåga. Det är svårt att fokusera (både bildligen och bokstavligen) när man är övertygad om att det står björnar och mördare bakom en.I also got a strange allergic reaction to basically nothing (the bears?) and had to take asthma medication which made my heart pitter patter even more. Luckily I did find my car amongst the bears and hurried back to streets and sat down at a café and read some bad magazines. I got extra cream on my chocolate coffee when I told the café owner I had almost met a bear. Sort of.
Fick även en underlig allergisk reaktion mot praktiskt taget ingenting (björnarna?) och var tvungen att ta astmamedicin som får mitt hjärta att skutta ännu snabbare. Som tur var hittade jag tillbaka till bilen bland alla björnarna och skyndade tillbaka till gatorna och satte mig på ett café och läste dåliga tidningar. Jag fick extra grädde på chokladkaffet när jag sa till caféägaren att jag nästan stött på en björn. Ungefär.


Share:

Monday, July 26, 2010

New handmade notebooks by afiori; vintage and summer inspired / Nya anteckningsböcker från afiori, vintage- och sommarinspirerade

These new books are now in my shop... They can be used as scrapbooks, journals, photo albums, guestbooks etc and they contain handmade papers as well as many heavy kinds of paper.
Dessa nya böcker finns nu i min butik... De kan användas som scrapbooks, anteckningsböcker eller dagböcker, fotoalbum, gästböcker m.m. och de innehåller både handgjorda papper och andra tjockare sorters papper.

I also added four new mini notebooks, pocketbook books which fit in your wallet! Great for shopping lists and things you need to remember when you're out and about.
Jag har också lagt ut fyra plånboksböcker, miniböcker som passar i plånboken! Perfekt för shoppinglistor och om man måste skriva ned något när man är ute på vift.
Share:

I blame ballerina man / Det är ballerinamannens fel


I woke up so late I won't even tell you, but at least I had an exciting night. There were gorillas. My sister and her friends made little dishes of neatly arranged candy for the gorillas since there was going to be a gorilla show. When the gorillas lined up for the sweets, we thought this might be either lethal or really fun. Oh, and there were strange airplanes as well and a bicycle in the sky.

While ballerina man really does exist, and you could meet him in Sollefteå, Sweden, the gorilla / airplane show was more in my head. Oh, and to see a ballerina man you just need to look carefully and believe.


Jag vaknade så sent så det säger jag inte, men jag hade åtminstone en spännande natt. Det fanns gorillor där. Min syster och hennes kompisar dukade upp tallrikar fint med godis till gorillorna för det skulle bli en gorillauppvisning. När gorillorna ställde sig i kö för att ta godis tänkte vi att det här kan antingen bli livsfarligt eller riktigt kul. Jo, och det flög konstiga flygplan och en cykel i luften.

Emedan ballerinamannen finns på riktigt och man kunde träffa honom i Sollefteå tilldrog sig gorilla- och cykelshowen mer i mitt huvud. Just det - och för att se en ballerinaman måste man bara titta efter riktigt noga och tro på att man kommer att göra det.

Share:

Saturday, July 24, 2010

Ballerina man, dog hairstyle, bathtub boat race and a clown / Ballerinaman, hundfrisyr, badkarsbåtrace och en clown

Observations from today since no day is ordinary
Dagens observationer eftersom ingen dag är en vanlig dag
and the night sky at 10 pm
och kvällshimlen klockan 22


and some good advice (Don't spit on the floor)
och ett gott råd

Share:

Friday, July 23, 2010

Summer activities / Sommaraktiviteter

1. Mosquito bite scratching (photo by Louise)
1. Myggbettskliande (foto av Louise)

2. Grass watching
2. Grässkådning


3. Wild strawberry picking
3. Smultronplockning


4. Listening to butterflies singing
4. Lyssna på fjärilar som sjunger


5. Outdoor working
5. Utomhusjobb

Share:

Thursday, July 22, 2010

Music and a poem: Ode to a Dude / Musik och en dikt: Ode till en rocksnubbe, Härnösandsdagen 2010
Yesterday we celebrated the Härnösand day (a new tradition as of now, methinks) and in the evening there was a show featuring lots of bands with connections to Härnösand, presented by the excellent Lars T Johansson. Above is Klas Norberg who is a fantastic opera singer who also knows how to rock it and is part of a trio, Noratrion, which is creating new folk music based on local poems. Louisa Johansson is studying to become a priest and sings with the voice of an angel (a really cool one) and so does her sister Lotta and her guitarist Annika. There was a female truck driver who performed as a tango dancer and a quirky and interesting singer called Cajsa Ingolf, rock band SHE and the duo Chatarina & Erik.
Igår firade vi Stora Härnösandsdagen (en ny tradition från och med nu, tror jag) och på kvällen var det en föreställning med mängder av band med anknytning till Härnösand, presenterade av den formidable Lars T Johansson. Ovan syns Klas Norberg som är en fantastisk operasångare som också vet hur man rockar. Han är även med i Noratrion som skriver nya visor genom att tonsätta dikter från trakten. Louisa Johansson studerar till präst och sjunger som en ängel (en väldigt cool ängel) och det gör också hennes syster Lotta och gitarristen Annika. En kvinnlig lastbilschaufför dansade vacker tango och en tuff och udda (jo, det är en komplimang) Cajsa Ingolf sjöng, rockbandet SHE och duon Chatarina och Erik uppträdde också.

I could go on about the bands for a while, but my mind is constantly distracted by the thoughts of this man who was part of a constellation called Fröberg och Sjöberg.
Jag skulle kunna prata på om alla band ett tag, men mina tankar vandrar ständigt till denne man som var med i konstellationen Fröberg och Sjöberg.


He was wearing a leopard jacket, sunglasses and crocodile shoes. Everyone else in his band looked really... normal. You know, jeans and shirt, no sunglasses, ordinary shoes, but this guy had a stage persona of his own. After one of the songs he said to himself - in English - "Fucking good!" I was a bit traumatized afterwards but I decided to write him a poem. Han bar leopardjacka, solglasögon och krokodilskor. Alla andra i bandet såg så... normala ut. Alltså jeans och skjorta, inga solglasögon, vanliga skor, men den här mannen hade en alldeles egen scenpersonlighet. Efter en av sångerna sa han "Fucking good!" till sig själv. Jag blev lite traumatiserad av det hela men beslöt mig för att skriva en dikt till honom.

ODE TO A DUDE

Rocker dude, you are so cool
Your hair looks shiny as if you just swam in a pool
A leopard jacket is the right choice for you
and you wear animal inspired crocodile shoes too
Rocker dude, please never change, just sing your song
and don't care if people won't sing along


ODE TILL EN ROCKSNUBBE

Rocksnubbe, du är väldigt cool
Ditt hår är blankt som om du simmat i en pool
En leopardjacka är helt rätt på rocksnubbeöverkroppen
och dina krokodilmönstrade skor är också toppen
Rocksnubbe, byt inte stil någon gång
Strunta i om andra inte sjunger med, bara sjung din egen sång
Share:

Summer girl / SommarflickaThis little girl was on the road with her grandparents when I took some portraits of her... She is an afiori blog reader, and like the typical afiori blog reader she is both smart and cute.
Den här lilla flickan var ute och reste med sina morföräldrar när jag tog några porträtt på henne... Hon läser afiori och som den typiska afioriläsaren är hon både smart och söt.


We discussed what it would be like to have wings and what other things might be useful such as having retractable wheels on your feet and possiby gills as well. Not on your feet, though.
Vi diskuterade hur det skulle vara att ha vingar och vilka andra saker som kan vara bra att ha, till exempel uppfällbara hjul under fötterna och möjligtvis även gälar. Alltså inte på fötterna.

We also checked whether or not peackocks can fly. They can; they just don't want to and if they do they are kinda clumsy.
Vi kollade också efter om påfåglar kan flyga. Det kan de; de har bara ingen lust och om de ändå gör det är de ganska klumpiga.
pffff, clumsy, moi?! klumpig, jag?

Say hi to your parents from me!
Hälsa föräldrarna från mig!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig