Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, July 22, 2010

Summer girl / SommarflickaThis little girl was on the road with her grandparents when I took some portraits of her... She is an afiori blog reader, and like the typical afiori blog reader she is both smart and cute.
Den här lilla flickan var ute och reste med sina morföräldrar när jag tog några porträtt på henne... Hon läser afiori och som den typiska afioriläsaren är hon både smart och söt.


We discussed what it would be like to have wings and what other things might be useful such as having retractable wheels on your feet and possiby gills as well. Not on your feet, though.
Vi diskuterade hur det skulle vara att ha vingar och vilka andra saker som kan vara bra att ha, till exempel uppfällbara hjul under fötterna och möjligtvis även gälar. Alltså inte på fötterna.

We also checked whether or not peackocks can fly. They can; they just don't want to and if they do they are kinda clumsy.
Vi kollade också efter om påfåglar kan flyga. Det kan de; de har bara ingen lust och om de ändå gör det är de ganska klumpiga.
pffff, clumsy, moi?! klumpig, jag?

Say hi to your parents from me!
Hälsa föräldrarna från mig!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig