Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, August 31, 2009

So this is where I live, Härnösand, det är här jag bor

I went for a walk and guess what - I brought you with me! This is what Härnösand, Sweden, looks like. Härnösand was founded in 1585. The town centre is located on an island and this is the view from the main bridge, left and right.
Jag gick på en promenad och gissa vad - ni följde med! Så här ser Härnösand ut. Härnösand grundades 1585. Stadskärnan ligger på en ö. Det här är utsikten från den största bron, till vänster och höger.


There are many beautiful buildings and angles...
Det finns många vackra byggnader och vinklar...Okay, let's stop for coffee. This café has excellent taste in magazines, especially when it comes to who's on the cover ;)
Ok, vi stannar och fikar. Detta café har utmärkt smak när det gäller tidningar, i synnerhet med tanke på vem som är på omslagen ;)


This is the library, right next to the university (Mid Sweden University).
Detta är biblioteket, alldeles bredvid universitetet (Mittuniversitetet).


Now I'm cheating - these three photos are from last Saturday when my mum and aunt came to visit and we went to a fair. That's my aunt liking a statue and she and my mum having coffee near a very windy ocean.
Nu fuskar jag - följande tre bilder är från i lördags då mamma och moster hälsade på och vi gick på marknad. Det där är min moster som gillar en staty och hon och mamma som fikar nära ett mycket blåsigt hav.

The sea...
Havet...That's the castle where the king lives (I wish!!)
Det där är slottet där kungen bor (jag önskar att det vore det!!)

A rather empty town square there in the middle...
Ett ganska tomt torg där i mitten...

Finally, a couple of views from the old part of town, Östanbäcken, with lovely wooden houses.
Till sist, ett par bilder från Östanbäcken, den gamla delen av stan med fina trähus.


photos by me, obviously, Maria-Thérèse Andersson :)
fotografier av mig, så klart, Maria-Thérèse Andersson :)
Share:

Dear world, there is something wrong here / Kära världen, det är något som inte stämmer här

Size-wise, this can't be right? Also, I just had breakfast and made an archaeological discovery in my fridge: an avocado which has to be weeks old but hasn't changed a bit. [bad pics because I was cooking]


Storleksmässigt kan det här inte vara rätt? Dessutom åt jag nyss frukost och gjorde en arkeologisk upptäckt i kylen: en avokado som måste vara flera veckor gammal men som inte hade förändrats alls. (dåliga bilder för jag höll på att laga mat)

Share:

Friday, August 28, 2009

Everyday magic / Vardagsmagi

I was recently asked by Rosey to list things that make me feel fabulous, sexy and beautiful. I thought about it for around a week and my less than eloquent answer would be "eeeh?" To be perfectly honest, I feel fabulous most of the time because I'm doing what I love, but I don't go around thinking about how I feel about myself very much. And "sexy and beautiful"? Hm. Not a priority.

In reply to yesterday's post, Debbie said I make my life seem wonderful, or maybe it is. These two comments gave me the idea to write a short tutorial on how to create everyday magic and make life more wonderful.


Jag blev nyligen ombedd av Rosey att skriva upp saker som får mig att känna mig fantastisk, sexig och vacker. Jag funderade på saken i ungefär en vecka och svaret verkar bli ett inte alltför välformulerat "öööh?" Ärligt talat känner jag mig fantastisk för det mesta eftersom jag gör det jag vill, men jag går i regel inte omkring och tänker på hur jag känner mig hela tiden. Och sexig och vacker? Hm, det är ingen prioritet.

Efter mitt inlägg igår skrev Debbie en kommentar om att jag får mitt liv att verka underbart, eller så är det kanske det. De här två kommentarerna gav mig idén att här i korthet lära ut hur man gör livet mer underbart och magiskt.

------------------------------------Travel, being at the beach, looking for butterflies (see first photo).
Att resa och att vara på stranden, att leta fjärilar (se första fotot).


Tiaras, luxurious hair clips, bows, pink highlights, hair bands, vintage sparkly necklaces. Tiaror, lyxiga hårspännen, rosetter, rosa slingor, diadem, gamla gnistrande halsband.

(That's the longest hair I've ever had. Old photo. I'm getting to the skirt in a minute.)
(Det där är det längsta hår jag någonsin haft, gammal bild. Jag kommer till kjolen om en stund.)Newest hair clip, photo taken today. (Note to self: make-up might also make you feel more, um, fabulous?)
Nyaste hårspännet, foto taget idag. (Anmärkning till mig själv: lite smink kanske också får dig att känna dig mer, hm, fantastisk?)Sparkly things in general and beautiful notebooks from afiori! Writing with my favourite pen, an extinct kind of pen which only exists in England and is ordered once a year by me. Hair jewellery by Lulusplendor. Gorgeous fairy mixed paper book by afiori. By me, that is :)
Glittriga saker över huvud taget och vackra anteckningsböcker från afiori! Att skriva med min favoritpenna, en utrotningshotad penna som bara lever i England och beställs en gång om året av mig. Hårjuveler av Lulusplendor. Väldigt vacker anteckningsbok med blandade blad från afiori. Av mig, alltså :)Eat on fancy plates with sterling silver cutlery. Drink from fancy glasses and beautiful cups and mugs every day. This will make every day a special occasion. Do you have any mugs with logos on them? Throw them out.
Ät på tjusiga tallrikar med silverbestick. Drick ur tjusiga glas och vackra koppar och muggar varje dag. På så sätt blir varje dag ett speciellt tillfälle. Har du muggar med logotyper på? Släng ut dem.
Get yourself some princessy dresses and skirts, sparkly jewellery and tiaras. I recommend three tiaras: one for everyday wear, one party tiara and one gala tiara :) If you're a man and don't want to wear these things, at least find some really gorgeous clothes in colours.
Skaffa prinsessklänningar och kjolar, glittrande juveler och tiaror. Jag rekommenderar tre sorters tiaror: en vardags, en fest och en galatiara :) Om du är man och inte vill ha på dig de här sakerna, skaffa åtminstone några väldigt snygga kläder med färg.
Make friends with at least one fairy.
Bli vän med minst en fé.
Carry soap bubbles and an afiori notebook with you at all times. And a favourite pen. [fake leather bag for those who wonder if I'm a hypocrite]
Bär alltid med dig såpbubblor och en anteckningsbok från afiori. Och en favoritpenna. [konstläderväska för dem som undrar om jag har dubbelmoral]Find magical friends who will sweep you away to exciting places, conjur up magic for you, sing to you and make interesting conversation. Read wonderful blogs. [Magic by Vanessa Valencia]
Find blog friends :)
Hitta magiska vänner som sveper med sig dig till spännande platser, trollar, sjunger och för intressanta diskussioner. Läs underbara bloggar. [Magi av Vanessa Valencia]
Hitta bloggvänner :)

Share:

Thursday, August 27, 2009

While I was out doing this... / Medan jag var ute och gjorde så här...

...my sister made a vegetable garden near our mum's house, watched the vegetables grow, turned them into dinner while my mum and aunt set the table and I even got carrots and lettuce to go.
...gjorde min syster ett grönsaksland nära mammas hus, tittade på när grönsakerna växte, gjorde middag av dem medan mamma och moster dukade bordet och jag fick morötter och sallad med mig hem.


Then I drove back to Härnösand and it was almost dark around 9 p.m. - a sure sign that seasons are changing but let's not talk about that - and the road was covered with frogs, they were everywhere. Big frogs, little frogs, fat frogs, flat frogs, tiny frogs I thought were leaves, slow frogs and fast frogs. I zigzagged between them - there were hundreds of them - and it took an hour longer to get here. I haven't seen a frog since I was little; I suppose they all decided to show up at the same time.
Sedan körde jag tillbaka till Härnösand och det var nästan mörkt klockan nio på kvällen - ett säkert tecken på det där med årstiderna men vi låter bli att tänka på det - och vägen var täckt med grodor, de var överallt. Stora grodor, små grodor, feta grodor, smala grodor, platta grodor, pyttesmå som jag trodde var löv, långsamma och snabba grodor. Jag körde slalom mellan dem, det var hundratals och det tog en timme längre att köra hem. Jag har inte sett en groda sedan jag var liten så jag antar att alla bestämde sig för att dyka upp samtidigt.


photos by me and Louise


Back to the carrots - they are absolutely delicious, almost transparent and very sweet tasting. I thought vegetables were the things in the supermarket that come from Peru but the fact is I grew up eating D.I.Y vegetables and forgot what they tasted like.
Åter till morötterna - de är alldeles delikata, nästan genomskinligt orange och söta i smaken. Jag trodde grönsaker var sakerna från Peru som man köper i mataffären men faktum är att jag växte upp med gör-det-självgrönsaker som dessa och helt hade glömt hur de smakar.
Share:

What I did today / Vad jag gjorde idag

1) Blew bubbles 1) Blåste bubblor


2) Found a way to successfully duplicate myself 2) Lyckades duplicera mig3) Saw hundreds of frogs in the dark - more about that later because now I'm like this:
3) Såg hundratals grodor i mörkret. Mer om det senare för nu är jag så här:
photos by Majn and me, koala is copyright free

Share:

Wednesday, August 26, 2009

While it lasts / Så länge det varar
Share:

Happy Birthday, Sara!Happy Birthday, sweet Sara, now you turn 22
I'll still call you little 'cause I'm older than you
Egypt is very far away
but I'm sending lots of love on your special day
I hope you'll get birthday cake and things
and a kiss from Mohammed and those pretty cool earrings
and Nefertiti-worthy jewellery so you'll need a guarding sphinx
for all your gold
and balloons because you're still not very old
and lots of music all day long
(maybe a certain band will serenade you with a song)
I'll celebrate you here in Sweden too
(I'll even have some cake for you)
I hope my silly poem will make you smile
and that you'll go out and party all night Cairo styleShare:

Tuesday, August 25, 2009

Oh you dog!!

Very faithful afiori readers may recall that I once sat at a café and saw two enormous dogs sitting in the back of a convertible, wearing seatbelts, and the dogs were as big as moose calves and I didn't have my camera to prove it. Today they are in the local paper! Yay! Another proof that this is a peaceful part of the world, I guess, but you gotta love it when huge dogs ride in the back of a car wearing seatbelts and yellow sunglasses! They are real, they are real, they are not just in my head! ;)

photo by Jennie Johansson
http://allehanda.se/start/harnosand/1.1300321


Mycket trogna afioriläsare kommer kanske ihåg att jag skrev om hur jag satt på ett café och såg en öppen bil passera med två hundar stora som älgkalvar i baksätet och de hade på sig säkerhetsbälten? Jag hade inte kamera med mig men idag är de i tidningen! Jippie! Ännu ett bevis på att detta är en lugn del av världen men man måste bara älska när jättehundar åker i baksätet på en bil med säkerhetsbälten och gula solglasögon på sig! De finns, de finns på riktigt, det är inte bara som jag hittade på! ;)

Share:

Monday, August 24, 2009

Coming up... / Kommer strax...

New books! As you can see, I've used a couple of my newest collages for these. The square journal is small and has regular paper in many colours. The others are bigger and contain a variety of papers - great as guestbooks for weddings and birthdays or simply as unique, beautiful journals. They are now in my shop!

Nya böcker! Jag har använt ett par av mina nyaste collage till de här. Den kvadratiska boken är liten och har vanligt papper i många färger. De andra böckerna är större och innehåller många sorters papper; de är jättefina som gästböcker till bröllop, födelsedagar m.m. eller helt enkelt som unika, vackra dagböcker. Finns i butiken nu!


I've added this "linked within" gadget to my blog which links to three older blog posts relating to the subject - like or dislike? I saw it on a couple of other blogs and liked it.
Jag har lagt till en grej i bloggen som länkar till tre andra liknande blogginlägg nedanför varje text. Bra eller dåligt? Jag har sett det på ett par andra bloggar och gillade det.

Share:

Sunday, August 23, 2009

Like, love, hate / Gilla, älska, hata

I was tagged by Sara to write 12 likes, 1 love and 8 hates. I will write them in reverse order so it ends in a positive way.
Jag fick i uppdrag av Sara att skriva 12 saker jag gillar, 1 som jag älskar, 8 som jag hatar. Skriver dem här i omvänd ordning så att det slutar med något positivt.


I hate:


* The way people treat animals. Some are considered "food" and are kept in confined spaces and often horrible conditions until - if they are lucky enough - they are killed before machines start tearing them apart. Others are considered "pets", given privileges and do not get eaten because that would be crazy and cruel.
* Hur folk behandlar djur. Vissa räknas som "mat" och hålls instängda, ofta under horribla förhållanden, tills de - om de har tur - avlivas innan de börjar slitas isär av maskiner. Andra räknas som "husdjur", får privilegier och blir inte uppätna för det vore vansinnigt och grymt.

* The way people lie to themselves.
* Hur folk ljuger för sig själva.

* The way elderly people are treated as unnecessary burdens and not as human beings with real lives. For instance - I've heard of a place where they are only allowed to go to the kiosk once a week when the kiosk is in the very same building. The rest of the time they're supposed to stay locked up and shut up. And I know of another place where the staff think it's unnecessary to pull the blinds open and let some sunshine in because the blinds can get worn.
* Hur äldre människor behandlas som onödiga bördor och inte som personer som har riktiga liv. Till exempel har jag hört talas om ett ställe där de boende bara får gå till kiosken en gång i veckan när kiosken är i samma byggnad. Resten av tiden ska de sitta instängda och hålla käften. Jag vet ett annat ställe där man tycker det är onödigt att öppna persiennerna och släppa in lite solljus eftersom snöret till persiennerna kan bli slitet.

* The utter disrespect for knowledge and education at my former job.
* Den totala bristen på respekt för kunskap och utbildning på mitt före detta jobb.

* The way older people see it fit to still talk to me as a child who knows nothing because they have children my age. I've got news for you: The fact that you have a "child" my age may simply mean that you once got pregnant and that you are older, nothing else.
* Att äldre människor fortfarande tycker det är lämpligt att tala till mig som ett barn som inte vet någonting eftersom de har "barn" i min ålder. Att du har barn i min ålder betyder endast att du en gång i världen blev gravid och att du är äldre, inte nödvändigtvis mer än så.

* When people use mean, stupid and / or calculating expressions to put you down.
* När folk använder elaka, dumma och / eller beräknande uttryck för att trycka ned andra.

* When people go on and on about how much they hate their jobs but are not willing to do anything about it. Unwillingness in general to make improvements and the excuse "but we've always done it that way".
* När folk tjatar på om hur mycket de avskyr sina jobb men är helt ovilliga att göra något åt saken. Ovillighet överhuvudtaget att göra förbättringar och ursäkten "men så har vi alltid gjort".

* Winter and autumn. The fact that we only get around four hours of daylight in the winter.
* Vintern och hösten. Att vi bara får runt fyra timmar dagsljus på vintern.

* When people are not given credit for their hard work and dedication.
* När folk inte får något erkännande för sitt hårda arbete och sin hängivenhet.

* The school system.
* Skolsystemet.

* The constant celebration of mediocracy.
* Hur medelmåttighet hela tiden upphöjs.

* The fact that it's easier to become famous by doing something stupid than by doing something good.
* Att det är lättare att bli berömd genom att göra något dumt än något bra.

oops, that's more than eight things. One more:
hoppsan, det blev mer än åtta. En till:

* Rules
* Regler
:)


I love: creating things
Jag älskar: att skapaI like:
Jag gillar:


* Responsibility
* Ansvar

* Travelling
* Att resa

* When people really care about what they do
* När folk verkligen bryr sig om vad de sysslar med

* Sunshine
* Solsken

* Work
* Att jobba


* When people respect boundaries and take no for an answer
* När folk respekterar gränser och fattar ordet nej

* Watching a good film
* Att titta på en bra film

* Being with people I love
* Att vara med folk som jag tycker om

* Chocolate
* Choklad

* Art
* Konst

* Being at the beach
* Att vara på stranden

* Balanced architecture
* Välbalanserad arkitekturI tag: whoever wants to be tagged. / Jag skickar vidare till den som känner sig manad att göra likadant.


Share:

Saturday, August 22, 2009

Vintage letter collages and another storm photograph / Collage med gamla brev och ett stormfotografi till


I wanted this photo to look as if it was taken in the 1830s :) It looks good in a large size.
Jag ville få det här fotografiet att se ut som det togs på 1830-talet :) Det ser bra ut i stor storlek.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig