Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Thursday, August 27, 2009

While I was out doing this... / Medan jag var ute och gjorde så här...

...my sister made a vegetable garden near our mum's house, watched the vegetables grow, turned them into dinner while my mum and aunt set the table and I even got carrots and lettuce to go.
...gjorde min syster ett grönsaksland nära mammas hus, tittade på när grönsakerna växte, gjorde middag av dem medan mamma och moster dukade bordet och jag fick morötter och sallad med mig hem.


Then I drove back to Härnösand and it was almost dark around 9 p.m. - a sure sign that seasons are changing but let's not talk about that - and the road was covered with frogs, they were everywhere. Big frogs, little frogs, fat frogs, flat frogs, tiny frogs I thought were leaves, slow frogs and fast frogs. I zigzagged between them - there were hundreds of them - and it took an hour longer to get here. I haven't seen a frog since I was little; I suppose they all decided to show up at the same time.
Sedan körde jag tillbaka till Härnösand och det var nästan mörkt klockan nio på kvällen - ett säkert tecken på det där med årstiderna men vi låter bli att tänka på det - och vägen var täckt med grodor, de var överallt. Stora grodor, små grodor, feta grodor, smala grodor, platta grodor, pyttesmå som jag trodde var löv, långsamma och snabba grodor. Jag körde slalom mellan dem, det var hundratals och det tog en timme längre att köra hem. Jag har inte sett en groda sedan jag var liten så jag antar att alla bestämde sig för att dyka upp samtidigt.


photos by me and Louise


Back to the carrots - they are absolutely delicious, almost transparent and very sweet tasting. I thought vegetables were the things in the supermarket that come from Peru but the fact is I grew up eating D.I.Y vegetables and forgot what they tasted like.
Åter till morötterna - de är alldeles delikata, nästan genomskinligt orange och söta i smaken. Jag trodde grönsaker var sakerna från Peru som man köper i mataffären men faktum är att jag växte upp med gör-det-självgrönsaker som dessa och helt hade glömt hur de smakar.
Share:

6 comments

LadyFi said...

Homegrown carrots are so sweet, they almost taste like coconut!

We've got lots of frogs here too!

Sara said...

I LOVE VEGETABLES!

Well, Jen and I, erm...kind of have HUGE boobs...

I had a lovely birthday!!! I will write all about it but it just didn't sink in, yet! There will be pictures! But I didn't take any :D

And, I found out a really lovely friend is vegan, has been for 3 years.

Snap said...

Vegetables taste better home grown ...
(another of Snap's rules!) (I should make a list before I forget them!)

Debbie said...

You have an amazing ability to make your life look so wonderful. Or maybe it really is:)

Debbie said...

You have an amazing ability to make your life look so wonderful. Or maybe it really is:)

Artsnark said...

Yummy photos!

© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig