Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, August 23, 2009

Like, love, hate / Gilla, älska, hata

I was tagged by Sara to write 12 likes, 1 love and 8 hates. I will write them in reverse order so it ends in a positive way.
Jag fick i uppdrag av Sara att skriva 12 saker jag gillar, 1 som jag älskar, 8 som jag hatar. Skriver dem här i omvänd ordning så att det slutar med något positivt.


I hate:


* The way people treat animals. Some are considered "food" and are kept in confined spaces and often horrible conditions until - if they are lucky enough - they are killed before machines start tearing them apart. Others are considered "pets", given privileges and do not get eaten because that would be crazy and cruel.
* Hur folk behandlar djur. Vissa räknas som "mat" och hålls instängda, ofta under horribla förhållanden, tills de - om de har tur - avlivas innan de börjar slitas isär av maskiner. Andra räknas som "husdjur", får privilegier och blir inte uppätna för det vore vansinnigt och grymt.

* The way people lie to themselves.
* Hur folk ljuger för sig själva.

* The way elderly people are treated as unnecessary burdens and not as human beings with real lives. For instance - I've heard of a place where they are only allowed to go to the kiosk once a week when the kiosk is in the very same building. The rest of the time they're supposed to stay locked up and shut up. And I know of another place where the staff think it's unnecessary to pull the blinds open and let some sunshine in because the blinds can get worn.
* Hur äldre människor behandlas som onödiga bördor och inte som personer som har riktiga liv. Till exempel har jag hört talas om ett ställe där de boende bara får gå till kiosken en gång i veckan när kiosken är i samma byggnad. Resten av tiden ska de sitta instängda och hålla käften. Jag vet ett annat ställe där man tycker det är onödigt att öppna persiennerna och släppa in lite solljus eftersom snöret till persiennerna kan bli slitet.

* The utter disrespect for knowledge and education at my former job.
* Den totala bristen på respekt för kunskap och utbildning på mitt före detta jobb.

* The way older people see it fit to still talk to me as a child who knows nothing because they have children my age. I've got news for you: The fact that you have a "child" my age may simply mean that you once got pregnant and that you are older, nothing else.
* Att äldre människor fortfarande tycker det är lämpligt att tala till mig som ett barn som inte vet någonting eftersom de har "barn" i min ålder. Att du har barn i min ålder betyder endast att du en gång i världen blev gravid och att du är äldre, inte nödvändigtvis mer än så.

* When people use mean, stupid and / or calculating expressions to put you down.
* När folk använder elaka, dumma och / eller beräknande uttryck för att trycka ned andra.

* When people go on and on about how much they hate their jobs but are not willing to do anything about it. Unwillingness in general to make improvements and the excuse "but we've always done it that way".
* När folk tjatar på om hur mycket de avskyr sina jobb men är helt ovilliga att göra något åt saken. Ovillighet överhuvudtaget att göra förbättringar och ursäkten "men så har vi alltid gjort".

* Winter and autumn. The fact that we only get around four hours of daylight in the winter.
* Vintern och hösten. Att vi bara får runt fyra timmar dagsljus på vintern.

* When people are not given credit for their hard work and dedication.
* När folk inte får något erkännande för sitt hårda arbete och sin hängivenhet.

* The school system.
* Skolsystemet.

* The constant celebration of mediocracy.
* Hur medelmåttighet hela tiden upphöjs.

* The fact that it's easier to become famous by doing something stupid than by doing something good.
* Att det är lättare att bli berömd genom att göra något dumt än något bra.

oops, that's more than eight things. One more:
hoppsan, det blev mer än åtta. En till:

* Rules
* Regler
:)


I love: creating things
Jag älskar: att skapaI like:
Jag gillar:


* Responsibility
* Ansvar

* Travelling
* Att resa

* When people really care about what they do
* När folk verkligen bryr sig om vad de sysslar med

* Sunshine
* Solsken

* Work
* Att jobba


* When people respect boundaries and take no for an answer
* När folk respekterar gränser och fattar ordet nej

* Watching a good film
* Att titta på en bra film

* Being with people I love
* Att vara med folk som jag tycker om

* Chocolate
* Choklad

* Art
* Konst

* Being at the beach
* Att vara på stranden

* Balanced architecture
* Välbalanserad arkitekturI tag: whoever wants to be tagged. / Jag skickar vidare till den som känner sig manad att göra likadant.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig