Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, June 24, 2010

A strange thing happened / En konstig sak hände


I was packing my suitcase, since I will be celebrating Midsummer somewhere else tomorrow, when a white rabbit showed up. "Come on! Come on!" it said, "There's a party going on!" Life is curious enough as it is without white rabbits popping out of nowhere to start talking to you about some strange party, no doubt filled with talking rabbits, but now it seemed curiouser and curiouser.
Jag höll på att packa resväskan, eftersom jag ska fira midsommar någon annanstans i morgon, när en vit kanin plötsligt dök upp. "Kom! Kom!" sa den, "Det är fest på gång!" Livet är märkligt nog utan att vita kaniner kommer från ingenstans och börjar prata om något konstigt kalas, antagligen fullt av talande kaniner, men nu blev det märkligare och märkligare.

"I'm late!" the rabbit called and hurried away. It left behind a note, an invitation to a party two days from now. It seems the rabbit's watch wasn't working properly. The rabbit wasn't late, and neither was I.
"Jag är sen!" ropade kaninen och skyndade iväg. Den lämnade kvar en lapp, en inbjudan till en fest som är om två dagar. Verkar vara något fel på kaninens klocka för den var inte sen och det var inte jag heller.


There was a rabbit hole in the garden and I heard strange music coming from whatever was inside. Should I follow the rabbit? I moved towards the hole, hesitantly, but realised I was late for the Midsummer celebrations. On Saturday I'll be back to see if the white rabbit is still there and if I can join the party.
Det fanns ett kaninhål i trädgården och jag hörde underlig musik stömma ut från vad som nu fanns där inne. Skulle jag följa efter kaninen? Jag gick tveksamt mot kaninhålet men insåg att jag var sen till midsommarfirandet. På lördag ska jag gå tillbaka och se om den vita kaninen fortfarande är där och om jag kan vara med på festen.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig