Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, June 26, 2010

Alice in tea party wonderland and a GIVEAWAY! / Alice i tékalasunderlandet och en TÄVLING!


Alice Maria-Thérèse Afiori, an artist in Härnösand, Sweden, had always been a curious girl. So curious, in fact, that when she saw a tiny bottle with a note that said "Drink me", she didn't hesitate.
Alice Maria-Thérèse Afiori, en konstnär i Härnösand, hade alltid varit nyfiken. Så nyfiken att hon inte tvekade en sekund när hon såg en flaska med en lapp där det stod "Drick mig".


She drank the liquid. Tasted a bit like perfume. She felt a sort of tingling in her toes and she started to grow and grow...
Hon drack vätskan. Den smakade lite som parfym. Hon kände att det liksom pirrade i tårna och så började hon växa och växa...


...which sucked, because she had just discovered a really exciting tiny door and she could hear music coming from whatever was inside.
...vilket var kasst, för hon hade precis upptäckt en spännande liten dörr och hon kunde höra musik komma från vad som nu fanns där inne.


Luckily, she also found a cupcake, and when she ate it she not only shrunk back to her regular size but became small enough to fit through the door opening.
Som tur var hittade hon även en muffin, och när hon åt den krympte hon inte bara tillbaka till sin vanliga storlek utan blev så liten att hon kunde komma in genom dörröppningen.


She stepped into a beautiful garden and met the white rabbit which she had also seen two days ago. "I'm Nina," the rabbit said. "Won't you come to my tea party?"
Hon klev ut i en vacker trädgård och träffade den vita kaninen hon också stött på för två dagar sedan. "Jag heter Nina," sa kaninen. "Vill du komma på mitt tékalas?"


Of course she would. / Det ville hon naturligtvis.


She became a bit nervous when she saw more cupcakes with notes. "Will they make me grow?" she asked. Nina just wiggled her nose.
Hon blev lite nervös när hon såg fler muffins med lappar. "Kommer de att göra så jag växer?" frågade hon. Nina bara vickade på nosen.


More and more people - and rabbits, and others - came. They had cupcakes and strawberry cake and they all stayed their original size.
Fler och fler människor - och kaniner, och andra - kom. De åt muffins och jordgubbstårta och allihop behöll sin ursprungliga storlek.


As far as I know, she's still at the party. / Så vitt jag vet är hon fortfarande där.


Have a cupcake! Stay a while. Oh, and because you are such good company, here is a giveaway! / Ta en muffin! Stanna en stund, och eftersom ni är så bra sällskap kommer här en tävling!


♥♥♥
1st prize: a 6x6" print of your choice from my shop! Below are a few examples.
1:a pris: ett 15x15 cm fotografi ur min butik! Här under syns några exempel.

2nd prize: Tea party notebook, handmade by yours truly, 4x6" and with a print of my Tea Party photograph on the cover.
2.a pris: Tékalasanteckningsbok, handgjord av undertecknad, 10,5x15 cm med mitt foto Tékalas på omslaget.

Here's what you need to do:
* Visit my shop.
* Come back and leave a comment telling me which photograph is your favourite. Also leave your e-mail address if you do not have a blog.
* Double chance to win: Become a follower of my blog.
* Triple chance to win: Blog about afiori!


Så här gör du för att vara med:

* Besök min butik
* Kom tillbaka och skriv i en kommentar vilket fotografi som är din favorit. Lämna också mailadress om du inte har en blogg själv.
* Dubbel chans att vinna: Följ min blogg (dvs bli en "follower")
* Trippelchans: Blogga om afiori!Good luck! Have another cupcake! Thank you Vanessa Valencia for hosting another wonderful tea party! / Lycka till! Ta ännu en muffin! Tack Vanessa Valencia som är värd för ännu ett härligt tékalas!


Maria-Thérèse
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig