Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, July 31, 2012

Sunday adventures, unexpected discoveries and also a small snake / Söndagsäventyr, oväntade upptäckter och en liten orm


This past weekend I went to visit my friend Lena...
I helgen hälsade jag på hos min vän Lena...


We walked to an outdoor museum, Murberget, and had fika. It was very warm and sunny (finally!)
Vi promenerade till Länsmuséet Murberget och fikade. Det var riktigt varmt och soligt (äntligen!)


I think there were some (other) tourists. Cuz of the hats.
Jag tror där fanns (andra) turister också. På grund av hattarna.
There are beautiful old buildings
Där finns fina gamla hus


and also a tiny snake!
och en liten orm!


When I got back home I sat on my balcony and worked a bit when two wanderers showed up behind the house. Since I recognised one of them I asked what they were doing behind my tree. They claimed to be on their way to a beautiful ravine with a brook nearby. There is no such thing, I said, but they insisted, so I tagged along.
När jag kom hem igen på kvällen satt jag på balkongen och jobbade när två vandrare dök upp på gräsmattan. Eftersom jag kände igen en av dem frågade jag vad de gjorde bakom mitt träd. De påstod sig vara på väg till en vacker ravin och en bäck i närheten. Finns inget sådant, sa jag, men de insisterade så jag hängde med.

photo of me taken by Eva
We walked across a few streets, past some houses and sure enough, we were suddenly in a tiny, magical forest with a bridge and a brook and a ravine.
Vi korsade några gator, gick förbi några hus och tro't eller ej men plötsligt befann vi oss i en liten, magisk skog med en bro och en bäck och en ravin.


It opened up into a Lord of the Ring landscape and I suddenly felt smaller than a hobbit.
Det hela öppnade sig till ett Sagan om ringen-landskap och plötsligt kände jag mig mindre än en hobbit.


A few more steps and we were once again on paved streets!
Några steg till och vi befann oss åter på asfalterade gator!
Share:

Saturday, July 28, 2012

Welcome to the Mad Tea Party 2012! / Välkomna till årets tékalas!

Maria-Thérèse Sommar

Hello, hello! Welcome to this year's Mad Tea Party! I'm Maria-Thérèse and I will take you on a small international tour of what we in Sweden refer to as excellent fika. Fika [feeeka], you see, is the act of sitting down to have coffee, tea, lemonade or another nice beverage, along with a selection of pastries and cookies, with friends or alone, for the purpose of relaxation and enjoyment. Kind of like a tea party. Oh, did I mention that we do it every day here?
Hej och välkomna till årets tékalas, Mad Tea Party 2012! Jag heter Maria-Thérèse och kommer att ta er med på en kort internationell fikaturné samt visa mina internationella gäster hur vi i Sverige fikar.


The Mad Hatter has prepared the fika for us...
Den galne hattmakaren har ställt fram fika åt oss...


Apa the cat is playing the piano...
Katten Apa spelar piano...


Let's go to one of my favourite fika spots, my mum's veranda!
Nu sticker vi till ett av mina favoritfikaställen, min mammas altan!


Look at that view! Let's have some delicious strawberry cake and wild strawberry wine.
Titta på hennes utsikt! Nu äter vi jordgubbstårta och dricker lite smultronvin.


Next, we walk up a hill to my aunt's house and have coffee from golden cups in the sunshine.
Sedan promenerar vi upp på min mosters berg och dricker kaffe ur guldkoppar i solskenet.


Wait, what's that? A boat? Suddenly we're in Venice!
Vänta, vad är det där? En båt? Plötsligt är vi i Venedig!


This is where I was one and a half week ago, at Caffè Florian, and had a wonderful coffee drink... But let's visit Paris too while we're at it!
Här var jag för en och en halv vecka sedan, på Caffè Florian, och drack en jättegod kaffedrink... Men vi drar till Paris också när vi ändå håller på!

Paris, foto: Maria-Thérèse Sommar

A beautiful old café I stumbled upon at Place des Petits Pères... 
Ett väldigt vackert café jag råkade hitta på Place des Petits Pères...


And then, Ladurée...
Därefter Ladurée...


The white rabbit is calling, telling me to get back to Sweden again and have fika with her instead.
Den vita kaninen tycker jag ska komma tillbaka till Sverige och fika med henne i stället.

Maria-Thérèse Sommar

Thank you for dropping by!
Tack för att ni tittade in!

Share:

Time for a Tea Party / Dags för Tékalas


Today is the very day of the Mad Tea Party 2012, organised by the fabulous Vanessa Valencia of A Fanciful Twist, and I am not yet dressed; in fact, it is late night and I am going to bed, and since this is a very international blog and blog reader party, I just thought I'd give a heads up to any Aussies and others who are ahead of me... Rest assured, a party post will appear in, say, 10 hours from now!

I dag är dagen för det årliga tékalaset, Mad Tea Party 2012, som anordnas av den fantastiska Vanessa Valencia på A Fanciful Twist, och jag har inte ens klätt mig än. Rättare sagt har jag inte ens gått och lagt mig än, men eftersom detta är ett mycket internationellt kalas tänkte jag skriva här att ett kalasinlägg kommer om sådär 10 timmar, för det fall att det t.ex. är australiensare och andra läsare här som ligger före Sverige! 


Remember how much fun we had last year? Do drop by later! Good night!
Kommer ni ihåg hur kul det var förra året? Titta in igen senare! God natt! 
Share:

Friday, July 27, 2012

And in Venice / Och i Venedig

Share:

Tuesday, July 24, 2012

Concert pics... Lisa Miskovsky, E-Type, Eightballs, Wallmans salonger, Härnösands stadsfest 2012


Since I got back from Italy I've been working as a concert- and party photographer! Yay!
Sedan jag kom tillbaka från Italien har jag jobbat som konsert- och festfotograf! Jippi!


Lisa Miskovsky... Look her up, she sings in English and writes her own music.


E-Type...


These are a few photos I've taken for www.harnosandsforetag.se, a website about what's happening in town, about businesses and generally what you can find in Härnösand.

Här är några bilder som jag tagit åt www.harnosandsforetag.se, en hemsida för alla Härnösands företag och kunder och den handlar rent allmänt om vad som händer i stan och vad som finns här. Gilla gärna Härnösandsföretag på Facebook för att få uppdateringar!
Patrik Grundström in the band Eightballs


Wallmans Salonger


The party photographer, who just got back from Venice and didn't yet open her suitcase!
Festfotografen som nyss kommit tillbaka från Venedig och inte öppnat resväskan än!


Share:

Sunday, July 22, 2012

In transit

Maria-Thérèse Sommar
foto: Maria-Thérèse Sommar
Venice, Rome, Rimini, July 2012


Share:

Saturday, July 21, 2012

Adorableness / Supersöthet

I have so, so many more photos from Venice but for now, here's a tiny kittycat I met on a photo assignment today!
Jag har många, många fler fotografier att visa från Venedig men först kommer här en pytteliten katt som jag träffade på fotojobb i dag! 


Butt... butt... won't you fall down? ;)
Skaka rumpa?

Maria-Thérèse Sommar

Kitty fearlessly climbed everywhere.
Kissen klättrade orädd över hela mig.Share:

Wednesday, July 18, 2012

A night in Rimini, an evening in Venice at Caffè Florian / En natt i Rimini, en kväll på café Florian i Venedig


Yesterday morning I went for one last swim in Rimini before I took the train to Venice. Such a beautiful city - I've been there once before but only for five hours - but very, very crowded. In the evening I went to Piazza San Marco and felt very tempted to have coffee at the luxurious Caffè Florian, so... I did.

I går morse gick jag och badade en sista gång i Rimini innan jag tog tåget vidare till Venedig. En sådan vacker stad - men väldigt, väldigt fullproppad av folk. Jag har varit där förut men bara i fem timmar en gång. I går kväll gick jag till Markusplatsen och kände mig väldigt frestad att dricka kaffe på lyxiga Caffè Florian, så... det gjorde jag.


Let's go inside...
Nu går vi in...


I ordered a coffee drink and it was reallllly good.
Jag beställde en kaffedrink och den var vääldigt god.


I decided to sit indoors even though it was a bit warm since it was so beautiful in there! A waiter brought me a pile of extra little chocolates and then a piece of pastry for free, super nice :) 
Jag bestämde mig för att sitta inomhus trots att det var lite varmt för det var så vackert där! En servitör kom och gav mig en hel hög små extra chokladbitar och senare en liten kaka gratis, trevligt! :)


There was a band playing outside... Click play!
En orkester spelade där utanför... Klicka på play!A couple started to dance... It was quite the contrast to the night before, when I went to the only nightclub I could find in Rimini, called Coconuts, and went coconuts dancing, dancing, dancing!
Ett par började dansa... Verkligen en kontrast mot natten innan då jag besökte den enda nattklubb jag kunde hitta i Rimini, Coconuts hette den, och dansade, dansade, dansade!One more from Caffè Florian... It was a lovely evening.
En till bild från Caffè Florian... Det var en jättefin kväll.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig