Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, July 31, 2012

Sunday adventures, unexpected discoveries and also a small snake / Söndagsäventyr, oväntade upptäckter och en liten orm


This past weekend I went to visit my friend Lena...
I helgen hälsade jag på hos min vän Lena...


We walked to an outdoor museum, Murberget, and had fika. It was very warm and sunny (finally!)
Vi promenerade till Länsmuséet Murberget och fikade. Det var riktigt varmt och soligt (äntligen!)


I think there were some (other) tourists. Cuz of the hats.
Jag tror där fanns (andra) turister också. På grund av hattarna.
There are beautiful old buildings
Där finns fina gamla hus


and also a tiny snake!
och en liten orm!


When I got back home I sat on my balcony and worked a bit when two wanderers showed up behind the house. Since I recognised one of them I asked what they were doing behind my tree. They claimed to be on their way to a beautiful ravine with a brook nearby. There is no such thing, I said, but they insisted, so I tagged along.
När jag kom hem igen på kvällen satt jag på balkongen och jobbade när två vandrare dök upp på gräsmattan. Eftersom jag kände igen en av dem frågade jag vad de gjorde bakom mitt träd. De påstod sig vara på väg till en vacker ravin och en bäck i närheten. Finns inget sådant, sa jag, men de insisterade så jag hängde med.

photo of me taken by Eva
We walked across a few streets, past some houses and sure enough, we were suddenly in a tiny, magical forest with a bridge and a brook and a ravine.
Vi korsade några gator, gick förbi några hus och tro't eller ej men plötsligt befann vi oss i en liten, magisk skog med en bro och en bäck och en ravin.


It opened up into a Lord of the Ring landscape and I suddenly felt smaller than a hobbit.
Det hela öppnade sig till ett Sagan om ringen-landskap och plötsligt kände jag mig mindre än en hobbit.


A few more steps and we were once again on paved streets!
Några steg till och vi befann oss åter på asfalterade gator!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig