Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, May 26, 2012

Business gala night / Härnösands företagargala 2012


I was hired as a gala photographer for this year's business award gala and had great fun last night taking tons of photos and turning them into a slideshow which was displayed on huge screens.
Jag blev anlitad som galafotograf av arrangörerna till företagargalan i Härnösand och hade jättekul i går kväll och i natt när jag tog mängder av bilder och gjorde ett bildspel som gick på storbildsskärmar under kvällen. 

Maria-Thérèse Sommar

I was wearing a women's tailcoat from Spain, a sparkly lace dress, a butterfly tiara and an afiori necklace I had made myself with one of my carousel photos. I had forced my hair into a side bun and sprayed it with gold glitter.
Jag hade på mig en spansk tjejfrack, en glittrig spetsklänning, fjärilstiara och afiorihalsband som jag gjort själv med ett av mina karusellfotografier som motiv. Jag hade tvingat in håret i en sidoknut och sprayat det med guldglitter.

photo by Sonja

There was another Maria-Thérèse at my table, hyphen and all! Can you believe that! She had never met another Maria-Thérèse in her life.
Det satt en till Maria-Thérèse vid mitt bord, bindestreck och allt! Otroligt! Hon hade aldrig träffat någon annan Maria-Thérèse.


Gold's Gym, dressed in gold
My photos on the big screen
Mina bilder på storbildsskärmen

One of the award winners was a working chef last night.
En av vinnarna var gårdagens kock.


There was live entertainment and a DJ, but the music was turned off at 1.30 a.m...
Det var liveunderhållning och därefter en DJ, men musiken stängdes av halv två...


...so I joined some people who were moving on to a bar called Svenssons for a last half hour of partying.
...så jag hängde med några som skulle till Svenssons för en sista halvtimmes kalasande.


You know it is time to walk home when you find yourself carrying a straw at 2.30 a.m.
Man vet att det är dags att gå hem när man märker att man bär på ett sugrör klockan 2.30.


More photos in my facebook album. 
Fler bilder finns i mitt facebookalbum.

Share:

Friday, May 25, 2012

Finally / Äntligen
It's finally warming up outside - been wearing winter coats half way through May, so this is very late even for Sweden. Yesterday and today it's warm and even though I'm working a lot I went and took a kittycat sunshine break :)
Äntligen varmare ute efter att man gått omkring med vinterkappa långt in i maj. I går och i dag riktigt varmt och trots att jag jobbar jättemycket åkte jag iväg på en solskens- och kattlekpaus i går :)

photo by LouiseShare:

Tuesday, May 22, 2012

High Coast Bridge / Högakustenbron


I've been driving across this bridge quite a few times lately since I sometimes have photo jobs up north along the coast. This is a mobile pic I took.
Jag har kört över Högakustenbron ett antal gånger den senaste tiden eftersom jag ibland har fotojobb längre norrut längs kusten. Detta är en bild jag tog med mobilen.
fotograf Sundsvall Härnösand Höga kusten bröllopsfotograf fotografer norrland västernorrland sverige Maria-Thérèse Andersson afiori bro landskapsfotografering landskap workshop fotokurs
Share:

Saturday, May 19, 2012

Seagull splashes / Måsar som plaskar


Share:

Thursday, May 17, 2012

Four mysteries / Fyra mysterier


These are a few mobile phone pics I took at Sjögården B&B here in Härnösand at a business network lunch a couple of days ago. Have a look at these first and then click here to see my "real" photos in an article I recently wrote about the B&B.

Här är några mobilbilder jag tog på Sjögården B&B här i Härnösand på en lunch med affärsnätverket Vendela för ett par dagar sedan. Titta först på dessa bilder och klicka sedan här för att se mina "riktiga" fotografier i en artikel jag nyligen skrev om Sjögården åt Härnösandsföretags hemsida. 
...


Share:

Monday, May 14, 2012

Mother and child

Share:

Sunday, May 13, 2012

Wedding pics / Bilder från bröllopet


I've finally sorted through all of the photographs I took last weekend at the wedding - and during the helicopter ride to the beach where the wedding was held - and these are a few of the pics.
Nu har jag äntligen gått igenom alla fotografier jag tog på bröllopet förra helgen - och i helikoptern på väg till stranden där bröllopet ägde rum - och här är några av bilderna. The bride used to be an amphibious platoon commander before she became a real estate agent, so some of the guests expected her to arrive in some kinda boat... but few suspected a helicopter!
Bruden var tidigare plutonchef i en amfibiedivision innan hon blev mäklare, så en del av gästerna trodde att hon skulle komma till stranden i någon sorts båt, men få misstänkte att det var helikopter! 
Baby Gretel was christened... Lilla Gretel döptes... I think she'll probably be able to walk soon, just as cool as her mom, at only 4,5 months. She's already been to Oman on holiday.
Hon kommer nog snart att kunna gå, bara 4,5 månader gammal, och verkar lika tuff som sin mamma. Hon har också redan varit till Oman på semester.

The indoor photos were taken in the gorgeous old hotel Knaust in Sundsvall.
Inomhusbilderna är tagna i det vackra gamla hotellet Knaust i Sundsvall.


The wedding photographer (me!) got to hold Gretel, and she didn't break either! Photo by Ester, her mom.
Bröllopsfotografen (alltså jag!) fick hålla Gretel och hon gick inte sönder ens. Bilder av hennes mamma Ester.


It was a beautiful wedding on the beach in Härnösand...
Det var ett vackert bröllop på stranden, Smitingen, i Härnösand...Thank you Ester, Ted and Gretel for choosing me as your photographer!
Tack Ester, Ted och Gretel för att ni valde mig som fotograf!
fotograf Maria-Thérèse Sommar Afiori, Härnösand, bröllopsfotograf Sundsvall, Stockholm, Örnsköldsvik
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig