Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, February 10, 2012

A dvd, a magazine, a translation / En dvd, en tidning, en översättning


I recently watched this movie called Never Let Me Go, based on a book by Kazuo Ishiguro, and thought it was excellent, thought-provoking and scary... If you haven't read the book or watched the movie, I don't want to spoil anything for you but I will say it is about who gets to live or die and the price paid for health and a long life.
Jag har nyligen sett denna film, Never Let Me Go, baserad på en bok av Kazuo Ishiguro. Tycker den är riktigt bra, tankeväckande och otäck... För den som inte sett filmen eller läst boken ska jag inte avslöja mer än att den handlar om vem som får leva och vem som får dö och vilket pris som betalas för hälsa och ett långt liv. 


I'm now planning to read the book as well. Today I spent some time at a café reading lighter things... Magazines with girls with opened mouths...
Nu tänker jag läsa boken också. I dag tillbringade jag en stund på ett café med att läsa lite lättare ting... Tidningar med gapande flickor och så...


...and I also finished and submitted my translation job. Yay! 
...och jag gjorde klart och skickade in översättningen. Jippi!


This coffee vanilla drink helped with the energy today ;) 
Denna kaffevaniljdryck hjälpte till med energin i dag ;)

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig