Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, July 4, 2010

When everything is ruined / När allting blir förstört


When I came to my exhibition this morning everything had been destroyed by humidity overnight. All of my handmade books, the few poetry books I have in stock, and at least five of my framed photographs.
När jag kom till min utställning i morse hade allting förstörts av fukt under natten. Alla mina handgjorda böcker, de få diktböcker jag har i lager och minst fem av mina inramade fotografier.Basically, all of this. Everything I have in stock, all handmade, paper by paper, cut by cut.
I stort sett allt detta. Allt jag har i lager, allt handgjort, papper för tillskuret papper.


I had to pack up and leave. I'm trying to flatten some of the books but I'm not sure it's going to work. The humidity was so high my receipt pad was wet. Of course I am being overdramatic, saying that everything has been ruined. My hands weren't ruined; I will be able to make new things but it will take a very long time. I don't know if any insurance will help - it certainly won't make new books for me.
Jag fick packa och åka därifrån. Försöker att pressa böckerna men vet inte om det kommer att gå. Luftfuktigheten var så hög att mitt kvittoblock var blött. Naturligtvis är jag överdramatisk som säger att allt är förstört. Mina händer blev inte förstörda; jag kan göra nya saker men det kommer att ta väldigt lång tid. Jag vet inte om någon försäkring kommer att hjälpa till med det här - den kommer hur som helst inte att göra alla nya böcker åt mig.
Blogged about here by visitor and artist Katarina Jahlitz
Detta har bloggats om här av besökaren och konstnären Katarina Jahlitz

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig