Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, January 3, 2010

New blog look and afiori+Koutchicoo / Ny blogglayout och afiori+Koutchicoo

I sank into an unknown land of strange codes and signs and stayed there until my blog changed from this...
Jag sjönk in i ett okänt land fullt med underliga koder och tecken och stannade där tills bloggen förändrats från det här...


to this! I wanted three columns instead of two and then I went on to create the little frames to the left. Looks like winter has taken over - I will probably change the colours once spring comes closer. The banner photo was taken by Louise Andersson, my sister, and edited by me. (Credit is given in my copyright info or it looks a mess.)
till det här! Jag ville ha tre kolumner i stället för två och sedan tillverkade jag de små ramarna som finns till vänster. Ser ut som vintern har tagit över - jag kommer nog att ändra färgerna här så fort våren kommer närmare. Fotografiet i min nya banner är taget av Louise Andersson, min syster, och redigerat av mig. (Detta står i min copyrightinfo för det ser för rörigt ut i själva bloggen annars.)I have also changed the banner of my shop and started to add my Koutchicoo illustrations since they are not getting much attention in their own shop.
Jag har också ändrat bannern i min butik och börjat lägga till mina illustrationer från Koutchicoo eftersom de inte får så mycket uppmärksamhet i sin egen butik.

and I have now been sitting here for twelve hours straight and some sleep would be nice but I doubt it. At least I figured out the html and my blog looks really different! I will probably make more changes later. Not later tonight though.
och jag har nu suttit här i tolv timmar oavbrutet och lite sömn vore fint men jag tvivlar. Jag fick i alla fall till html-koderna och min blogg ser helt annorlunda ut! Kommer antagligen att göra fler förändringar senare. Dock inte senare i natt.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig