Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, October 9, 2009

Hello from the poet photographer model / Hej från poetfotografmodellen

I got a very unexpected modelling gig this week. Talented photographer Hanna Persson urgently needed a model for an article and I instantly replied - online - "Me! Me! ME!", completely forgetting about my height (or lack thereof). I just always assume that I can do something - whatever it is - and while it sometimes puts me in a bit of trouble it mostly works out fine.
Jag fick ett väldigt oväntat litet modelljobb denna vecka. Den begåvade fotografen Hanna Persson hade akut behov av en modell till ett reportage och jag svarade genast via internet: "Me! Me! ME!" och glömde helt bort min längd eller min brist på densamma. Jag brukar helt enkelt se det som självklart att jag kan saker och även om det ibland försätter mig i knepiga situationer fungerar det oftast utmärkt.


There I was, thinking that all the hours I've watched Top Model would finally pay off. I was ready to remember my angles, point my toes, not be embarrassed in front of the male model and such but then Hanna asked us (me and her boyfriend / model) to just be cute and normal. Cute and normal? I've practised for this day for years. I've listened to everything Tyra said to me through the television; I was prepared to point my toes and use my angles and do that thing with my eyes. Turned out to be rather difficult to act normal as well. For quite some time, me and the guy walked around holding hands as far away from each other as possible, with super stiff arms. I started to think that the angles and the toes and the fierceness would have been a lot easier. Anyway, these are two private shots Hanna took of me; the others are secret until the magazine comes out.


Där stod jag och tänkte att alla de timmar jag glott på Topmodel nu äntligen skulle löna sig. Jag var redo att komma ihåg mina vinklar, peka med tårna, inte vara generad tillsammans med den manlige modellen och så vidare men då sa Hanna till oss (mig och hennes pojkvän / modell) att vi bara skulle vara söta och normala. Söta och normala? Jag som övat inför den här dagen i åratal. Jag har lyssnat på allt Tyra Banks sagt till mig genom tv:n om att peka med tårna, använda mina vinklar och göra den där grejen med ögonen. Visade sig att det var svårt att spela normal också. Jag och killen gick ganska länge och höll varandra i hand så långt ifrån varandra som möjligt med superstela armar. Jag börjar tro att vinklarna och tåpekandet osv skulle ha varit mycket enklare. Hur som helst; fotografierna här ovanför är två privata bilder som Hanna tagit på mig. De andra är hemliga tills tidningen kommit ut.
And this is me with the test print of my book! I am picking the entire first edition up tomorrow, yay! A few of the books are already reserved :)
The first bookstores to carry Det som finns are bokus.com and Akademibokhandeln (although my book is not yet physically in their shops they can order it when someone asks.) I will put up a link on my blog on Saturday so that the book can be purchased right here as well.
Och det här är jag med provtrycket av min bok! Jag ska hämta hela första upplagan i morgon, jippi! Några av böckerna är redan reserverade :)
Första bokhandlarna som säljer Det som finns är bokus.com och Akademibokhandeln (där min bok inte finns i de fysiska butikerna än men de kan redan nu beställa den när man frågar.) Jag kommer att lägga en länk här på bloggen på lördag så att boken går att köpa direkt från mig också.

Maria-Thérèse Andersson
I got super special permission to put up my posters in the best display windows in town - sadly in another closed down shop with an excellent location.
Jag fick superspeciell tillåtelse att sätta upp mina affischer i stans bästa skyltfönster - tråkigt nog i ännu en av de stängda butikerna med utmärkt läge.


My poster / Min affisch


Maria-Thérèse Andersson
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig