Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, August 10, 2013

Palazzo Altemps, the Vatican and more from Rome


These are photos from yesterday and today. I've been to various museums and churches, like Palazzo Altemps, below... 

Här är fotografier från i dag och i går. Jag har varit till några olika muséer och kyrkor, t.ex. Palazzo Altemps, här nedanför...


I've been to Rome many, many times but hadn't visited this one until today. There were some nice sculptures and I also think it would be a really good environment for photoshoots of people and fashion - lots of interesting backgrounds, mirrors and stuff. 

Jag har varit i Rom en massa gånger men det här stället hade jag missat fram till i dag. Där fanns en del fina skulpturer och jag tänkte att det vore ett perfekt ställe att fotografera porträtt och mode på för det fanns så många intressanta bakgrunder, speglar och saker som skulle göra sig bra på bild. 


I was expecting super hot weather today as well so I made sure my very warm hair was out of the way...

Förväntade mig väldigt hett väder i dag också så jag hade sett till att mitt mycket varma hår var ur vägen. 


Yesterday I spent some time at Museo Nazionale, Palazzo Massimi, where I especially love the painted garden (bad mobile pic). 2 000 year old impressionism...

I går var jag på Museo Nazionale, Palazzo Massimi, där jag särskilt tycker om den målade trädgården från Livias hus (dålig mobilbild här). Impressionism för 2 000 år sedan... 


See why it was extra nice to be inside a museum? 43C and I think it was even hotter when I walked down super hot Via Nazionale. Today I almost felt cold when I walked outside but it was a more comfortable 33C most of the day. 

Här ser ni varför det var extra skönt att vara inne i ett museum. 43 grader och jag tror det var ännu varmare ett tag därefter när jag gick nedför enormt heta Via Nazionale. I dag frös jag nästan först när jag gick ut, men sedan var det sköna 33 grader och kändes ungefär likadant hela dagen. 


Oh, and this mosaic reminds me of a kittycat I know. 
Här en mosaik som påminner mig om en katt jag känner.


I bought some vintage letters and postcards.
Jag inhandlade gamla brev och vykort. 


Today I also went to the Vatican
I dag var jag också till Vatikanen 


Weird perspective in this last one due to huge building and wide angle lens but I'm posting it anyway, if the somewhat super slow wifi will allow me ;) 

Konstigt perspektiv i sista bilden p.g.a. enorm byggnad och vidvinkelobjektiv, men jag lägger ut den ändå, om nu den ytterst sega wifi-uppkopplingen vill samarbeta ;) 
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig