Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, April 14, 2013

A very musical weekend and some strange positions / En väldigt musikalisk helg och udda ställningar


This weekend, SO much happened in Härnösand. There was a music festival with lots of concerts, there was the release of Noratrion's new CD at restaurant / café Mormor Hilmas, there was the blues club at Metropol with two bands: Hernö Bryggeri and Redhouse, and probably lots more, but here's what I did.

Den här helgen hände det massor i Härnösand. Det var musikfestivalen Nymus Live, det var release för Noratrions nya CD på Mormor Hilmas restaurang & café, det var bluesklubb på Metropol där två band spelade: Hernö Bryggeri och Redhouse, och förmodligen mycket mer, men här är vad jag hann med.

photo by Maya Nyberg
These first photos are from Hilma's where Noratrion performed music from their new CD. They were excellent! That's me in the photo above, squeezed into the only place available - I was sitting on the floor, with one shoulder underneath a table, one leg stretched out under someone else's chair and the other leg squeezed between a girl called Tone's leg and someone else's chair. Sometimes we were able to wiggle our toes. It was worth it.

De här första bilderna är från Mormor Hilmas där Noratrion spelade musik från nya skivan. De var jättebra! Det där är jag på bilden ovan, där jag sitter på golvet, inklämd på den enda lediga ytan. Jag satt med ena axeln under ett bord, ena benet under någon annans stol och andra benet mellan en tjej som heter Tones ben och någon annans stol. Ibland kunde vi vicka på tårna. Lite. Det var värt det. Noratrion (the Nora trio) consists of Klas Norberg, Jesper Norberg and Erik Eurenius. Singer Ulrika Bodén guest starred on one of their songs.

Noratrion består av Klas Norberg, Jesper Norberg och Erik Eurenius. Sångerskan Ulrika Bodén var gästartist på en sång.


Then I went to the music festival and listened to the Weber String Quartet. Awesome! Plus I got to sit on a chair.

Sedan var jag på musikfestivalen och lyssnade på Weberkvartetten. Superbra! Där fick jag dessutom sitta på en stol.


This is me hurrying between concerts.
Här är jag när jag skyndar mellan konserter.


Soprano Anna Hanning and pianist Johan Fröst performed new music by Peter Lyne (really good!) and also Emily Dickinson poems turned into songs. I was a little bit late for this concert so I snuck up on a balcony and watched with my head between two railings but again, I got to sit on a chair.

Sopranen Anna Hanning och pianisten Johan Fröst framförde ny musik av Peter Lyne (jättefin!) och även tonsatta dikter av Emily Dickinson. Jag kom lite sent till denna konsert så jag smög upp på läktaren och tittade ned med huvudet mellan två räcken, men återigen fick jag sitta på en stol, så hurra för det.


In the evening I went to the jazz & blues club Metropol to listen to this band called Hernö Bryggeri. I know one of the singers, AnnaCarin, and already knew she was awesome!

På kvällen var jag på jazz & bluesklubben Metropol och lyssnade på detta band som heter Hernö Bryggeri. Jag känner ena sångerskan, AnnaCarin, och visste redan att hon var toppen!


The jazz club was crowded. Really. I sat on a sofa close to the stage, but to get there I had to kindly ask two persons to move their chairs while a third person moved a table so that I could climb into the sofa and be locked behind the table.

Det var väldigt fullt på Metropol. Jag satt på en soffa nära scenen, men för att komma dit fick jag vänligen fråga två människor om de kunde flytta sina fåtöljer medan en tredje flyttade ett bord så jag kunde klättra in till soffan och där blev jag sedan fastlåst bakom bordet när de flyttat tillbaka allt annat.


I've also had time to write a bit.
Har även hunnit med att skriva en del.


And I saw tourists today! They were taking pictures of each other and of buildings in Härnösand.
Och jag såg turister i dag! De fotade varandra och olika hus i Härnösand.


Here's a video clip (the song is in English) from Hernö Bryggeri at Metropol, posted with permission.
Här är ett videoklipp från Hernö Bryggeris spelning på Metropol, utlagd med tillstånd av sångerska.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig