Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, March 21, 2012

A writing course and a touch of Africa / En skrivkurs och en bit Afrika

Maria-Thérèse Sommar

I'm in a fun, busy tunnel of jobs at the moment, teaching a creative writing course, a photography course, finishing and handing in exhibition photographs, working on portrait photographs, reading, writing, finishing articles, taking short walks in the unusually warm weather...
Befinner mig för tillfället i en rolig, hektisk jobbtunnel i vilken jag leder en kurs i kreativt skrivande och en fotokurs, färdigställer och lämnar in utställningsbilder, jobbar med porträttbilder, läser, skriver, gör färdigt artiklar och tar korta promenader i det ovanligt varma vårvädret...


One of the students in my writing course this week has recently self-published a book about her years as a missionary in Africa, teaching children in a school for the blind. The writer herself, Kerstin Strindberg, is blind but with the help of her mom, who read books out loud to her, she was able to finish school all the way up to university level in the 1950s, and in the 1960s she moved to Africa, learnt Swahili and dedicated her life to helping others. The title of the book? The school of joy.
En av deltagarna i min skrivkurs denna vecka har gett ut en bok på eget förlag om sina år som missionär i Afrika där hon jobbade på en blindskola. Författaren själv, Kerstin Strindberg, är också blind men med hjälp av sin mamma, som läste alla böcker högt för henne, lyckades hon ta studentexamen på 1950-talet och på 60-talet flyttade hon till Afrika, lärde sig Swahili och ägnade sitt liv åt att hjälpa andra. Bokens titel? Glädjens skola.


I bought a copy of her book today and am excited to start reading it; I have already read some of her stories in essays she's handed in during the writing course last autumn and this one. I think she's a great inspiration.
Jag köpte ett ex av hennes bok i dag och det ska bli kul att börja läsa den. Har redan läst en del av alla hennes berättelser i uppgifter som hon lämnat in på skrivkursen nu och den jag ledde i höstas och jag tycker att hon är en väldigt inspirerande person.


The book is available in Swedish, printed and in Braille, and it has also been recorded as an audio file. Kerstin doesn't make any profit at all from the book and any proceeds go to the blind school where she once worked.
Boken finns både som "vanlig" skrift och punktskrift och den har även spelats in som ljudfil. Den går att beställa från Kerstin (maila mig på info@afiori.com eller lämna en kommentar så förmedlar jag kontakt) och kostar bara 40:- vilket endast täcker produktionskostnaden. Däremot kan man få betala mer och allt går då till blindskolan i Afrika där hon en gång jobbat.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig