Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, July 13, 2010

Andy Warhol and afiori


Today I went to see the Andy Warhol exhibit in Örnsköldsvik.
Idag åkte jag till Örnsköldsvik för att se Andy Warhol-utställningen.


I walked up the stairs and caught a glimpse of Marilyn Monroe's face but there was a guided tour going on and the guide was very loud. I wanted to be left alone to enjoy the art, so I walked back downstairs. There was a timeline and I got a plaything while I waited...
Jag gick uppför trapporna och såg en glimt av Marilyn Monroes ansikte men det pågick en guidad tur och guiden var väldigt högröstad. Eftersom jag ville titta på konsten ifred gick jag nedför trapporna igen. Där fanns en tidslinje och jag fick en leksak medan jag väntade...


That's my ticket around my wrist. The exhibition was really good and I was surprised to find myself moved by the artwork, especially by two images of Jackie Kennedy on a purple background. (You weren't allowed to take photos.)
Det där är biljetten som jag har runt handleden. Utställningen var riktigt bra och jag blev faktiskt berörd särskilt av två bilder på Jackie Kennedy mot lila bakgrund. (Man fick inte fotografera där inne.)


Afterwards I went to a sort of craft room in the museum where you could make Andy Warhol buttons. This guy in the above picture helped you. I asked if I could make some with my own photos since I was actually carrying small test prints of The Abandoned Amusement Park. They were on heavy photo paper but we made a test button and it worked! They turned out really good and very shiny.
Efteråt gick jag till en sorts pysselrum där man bl.a. kunde göra Andy Warhol-knappar. Killen här ovanför hjälpte till. Jag frågade om jag kunde göra knappar med mina egna bilder eftersom jag faktiskt hade med mig små testbilder av Den övergivna nöjesparken. De var på tjockt fotopapper men vi gjorde en provknapp och det funkade! De blev snygga och väldigt blanka.
Then I drove back home along the beautiful High Coast of Sweden. The sun was high in the sky at 8 p.m. and there was this beautiful mist which made the mountains and islands look as if they had almost disappeared.
Sedan körde jag tillbaka hem längs den vackra Höga kusten. Solen stod högt på himlen kl 20 och det var en sorts dis i luften som fick det att se ut som om bergen och öarna nästan försvunnit.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig