Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, August 13, 2009

Fun envelopes / Roliga kuvert


I like to draw on envelopes before I send them to afiori customers. If you've ordered something and received a plain, white envelope you caught me on a day when I thought simple and stylish was the way to go (i.e. I hurried to the post office ;)
Jag gillar att rita på kuvert innan jag skickar till dem som beställt något från afiori. Om du beställt något och fick ett vanligt, vitt kuvert betyder det att jag hade en tillfällig dag då jag satsade på Enkelt och Stilrent Vitt (eller rättare sagt att jag skyndade mig till posten ;)


Since one of afiori's missions is to make the world a prettier place, I would like to share a simple but nice creative idea to make envelopes more fun! Even if you don't post letters every day or week, you probably send snail mail from time to time. This idea also works if you want to create your own wrapping paper or backgrounds.
Eftersom ett av afioris uppdrag är att göra världen vackrare vill jag här dela med mig av ett enkelt men fint kreativt tips för att göra kuvert roligare! Även om du inte postar brev varje dag eller vecka skickar du antagligen pappersbrev då och då. Den här idén funkar även bra om man vill göra eget omslagspapper eller som bakgrund.

I simply covered part of my wall, put the envelopes on my working table and splattered watercolour paint on them! It was fun and it made for some interesting patterns. (I tend to stay away from red because it looks a bit like something awful happened.)
Jag täckte över en bit av väggen, lade ut kuverten på arbetsbordet och stänkte vattenfärg över dem! Det var kul och det blev en del intressanta mönster. (Jag undviker rött för det ser lite ut som något hemskt har hänt.)


An envelope looks so much nicer if you simply paint on a crooked frame where you'll write the address. If you have a bit of patience, make a sample envelope and wait for it to dry to see if the paint will make it buckle. If you're like me, paint a ton of envelopes and trust your luck! Works every time. Almost ;)
Ett kuvert ser mycket roligare ut om man målar på en krokig ram där adressen ska vara. Om man har lite tålamod kan det vara bra att testa först och se hur papperet reagerar på vatten. Om man är som jag kör man bara på och litar på turen. Funkar nästan varje gång ;)


I think it would also look really good to do this on regular white paper and then use it when you print text. Jag tror det här även skulle se väldigt bra ut på vanligt vitt papper som man sedan skriver ut text på.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig