Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, July 3, 2009

Exhibition tomorrow / Utställning i morgon

The exhibition will be themed "Home - Away".
I want to explore what sense of ”home” still exists when one moves or travels the world.
Temat för min utställning är "Hemma - borta". Jag vill undersöka vad man har kvar av "hemma" när man flyttar eller reser runt i världen.This first photo directly relates to my post "Riconoscere..." below. It combines my own face with a wall in Tivoli, Italy, as if I left a mark, an impression there as much as the place stayed inside me. The blank space and the face being seen only as half also relates to staying in one place while being somewhere else; being there, being away.
Det första fotot står i direkt relation till mitt inlägg "Riconoscere..." en bit ned. Det kombinerar mitt eget ansikte med en vägg i Tivoli, Italien, som om jag lämnat ett fysiskt avtryck samtidigt som platsen stannar kvar i mig. Den tomma ytan och att man bara ser halva ansiktet har också att göra med att stanna på en plats samtidigt som man är någon annanstans.

In other photographs I intertwined elements from home with other places I love. The forest in Helgum combined with a wall in Italy; snow with Venice.
I andra fotografier har jag flätat samman element hemifrån med andra platser som jag tycker om. Skogen i Helgum exponeras tillsammans med en vägg i Italien, snö över Venedig.There are thirteen photographs in the exhibition and I will post more later for those who can't get to Graninge tomorrow or Sunday and see them in a larger scale.
Utställningen består av tretton fotografier och jag kommer att lägga ut fler senare för dem som inte kan komma till Graninge i morgon eller på söndag och se dem i större format.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig